Konut (ÇŞB) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Haber Girişi: 23.02.2022 - 19:15, Güncelleme: 23.02.2022 - 19:15

Amasya'da 2 Adet Lojman Satılacak

 

Amasya'da 2 Adet Lojman Satılacak

Amasya, Taşova Hüsnüoğlu ve Kumluca köylerinde bulunan 2 adet lojmanın satışı 11 Mart 2022 tarihinde yapılacak.
Amasya İli, Taşova İlçesi Hüsnüoğlu ve Kumluca köylerinde bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar (kamu konutları); karşılarında belirtilen tarih ve saatinde; Amasya İli Taşova Kaymakamlığı Yemişen Mah. Atatürk Blv. No: 46 adresinde bulunan Hükümet Konağı Binası 1. katında bulunan MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDE adresinde oluşturulacak Komisyonlar huzurunda, 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile sırasıyla ayrı ayrı ihale ile satışı yapılacaktır. 1-İhaleye katılacak isteklilerin ;  İsteklilerin, geçici teminatı NAKİT olarak ödemek istemesi halinde, ihale saatinden önce Taşova Kaymakamlığı Malmüdürlüğü Muhasebe veznesine ödenen teminata ait ALINDI BELGESİNİ, BANKA yoluyla yatırılmak istenmesi halinde ise TAŞOVA ZİRAAT BANKASI MAL MÜDÜRLÜĞÜ İBAN NUMARASINA (TR51 0001 0002 720000 1000 5175) AÇIKLAMA BÖLÜMÜNE TALİP OLUNAN TAŞINMAZIN ADA PARSEL NUMARASI İLE İHALEYE GİRECEK KİŞİ TC Kimlik NOSU YAZILARAK) ödemek istemesi halinde önceden Banka yoluyla ödenen teminata ait malmüdürlüğü Muhasebe veznesinden ihale saatinden önce temin edilecek MUHASEBE İŞLEM FİŞİNİ, teminat mektubu yoluyla ödemek istemesi halinde ise TEMİNAT MEKTUBU VE BANKA TEYİT YAZISININ aslının, ihale saatinden önce İhale Komisyonuna sunmak zorundadır.  Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü T.C. Kimlik Kartı fotokopisinin,  Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin, Kamu Tüzel Kişilerinin ise belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin, İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir. Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne (1 ve 2 inci sıra), ait lojmanların ihale bedeli üzerinden; ayrıca yürürlükteki Katma Değer Vergisi Kanunu dikkate alınarak KDV, Damga Vergisi, Karar Pulu, tapu işlemleri için vergi, resim ve harç benzeri yükümlülükler vardır. İlgili Kurumun KDV muafiyetinin bulunması halinde KDV alınmayacaktır. 4706 sayılı Kanunun 4. Maddesinin (Ek fıkra: 28/11/2017-7061/58 md.) fıkrası gereği ihale tarihine kadar kurumlarınca bildirilenler yasa gereği ön alım hakkı sahibi sayılacaktır.  (a) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.  (b) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. (c) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir. (d) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir. (f) Yukarıda tabloda belirtilen Kamu Konutlarının öncelikli alım hakkı bulunmamaktadır. (g) ihale sonucu oluşacak satış bedeli üzerinden %1(yüzdebir) oranında döner sermaye bedeli peşin tahsil edilecektir. İhale Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Taşova Milli Emlak Şefliğinden görülebilir. Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir. İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları, sosyal mesafe kurallarına uymaları ve HES kapsamında riskli olmaması gerekmektedir. İhale Komisyonu gerekçesini açıklayarak İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 0 (358) 312 12 88  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Amasya, Taşova Hüsnüoğlu ve Kumluca köylerinde bulunan 2 adet lojmanın satışı 11 Mart 2022 tarihinde yapılacak.

Amasya İli, Taşova İlçesi Hüsnüoğlu ve Kumluca köylerinde bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar (kamu konutları); karşılarında belirtilen tarih ve saatinde; Amasya İli Taşova Kaymakamlığı Yemişen Mah. Atatürk Blv. No: 46 adresinde bulunan Hükümet Konağı Binası 1. katında bulunan MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDE adresinde oluşturulacak Komisyonlar huzurunda, 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile sırasıyla ayrı ayrı ihale ile satışı yapılacaktır.

1-İhaleye katılacak isteklilerin ; 

  • İsteklilerin, geçici teminatı NAKİT olarak ödemek istemesi halinde, ihale saatinden önce Taşova Kaymakamlığı Malmüdürlüğü Muhasebe veznesine ödenen teminata ait ALINDI BELGESİNİ, BANKA yoluyla yatırılmak istenmesi halinde ise TAŞOVA ZİRAAT BANKASI MAL MÜDÜRLÜĞÜ İBAN NUMARASINA (TR51 0001 0002 720000 1000 5175) AÇIKLAMA BÖLÜMÜNE TALİP OLUNAN TAŞINMAZIN ADA PARSEL NUMARASI İLE İHALEYE GİRECEK KİŞİ TC Kimlik NOSU YAZILARAK) ödemek istemesi halinde önceden Banka yoluyla ödenen teminata ait malmüdürlüğü Muhasebe veznesinden ihale saatinden önce temin edilecek MUHASEBE İŞLEM FİŞİNİ, teminat mektubu yoluyla ödemek istemesi halinde ise TEMİNAT MEKTUBU VE BANKA TEYİT YAZISININ aslının, ihale saatinden önce İhale Komisyonuna sunmak zorundadır. 
  • Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü T.C. Kimlik Kartı fotokopisinin, 
  • Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin,
  • Kamu Tüzel Kişilerinin ise belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin, İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne (1 ve 2 inci sıra), ait lojmanların ihale bedeli üzerinden; ayrıca yürürlükteki Katma Değer Vergisi Kanunu dikkate alınarak KDV, Damga Vergisi, Karar Pulu, tapu işlemleri için vergi, resim ve harç benzeri yükümlülükler vardır. İlgili Kurumun KDV muafiyetinin bulunması halinde KDV alınmayacaktır.

4706 sayılı Kanunun 4. Maddesinin (Ek fıkra: 28/11/2017-7061/58 md.) fıkrası gereği ihale tarihine kadar kurumlarınca bildirilenler yasa gereği ön alım hakkı sahibi sayılacaktır. 

(a) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. 

(b) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

(c) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.

(d) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

(f) Yukarıda tabloda belirtilen Kamu Konutlarının öncelikli alım hakkı bulunmamaktadır.

(g) ihale sonucu oluşacak satış bedeli üzerinden %1(yüzdebir) oranında döner sermaye bedeli peşin tahsil edilecektir.

İhale Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Taşova Milli Emlak Şefliğinden görülebilir.

Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları, sosyal mesafe kurallarına uymaları ve HES kapsamında riskli olmaması gerekmektedir.

İhale Komisyonu gerekçesini açıklayarak İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 0 (358) 312 12 88 

Amasya HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.