Konut (ÇŞB) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Haber Girişi: 22.07.2021 - 11:45, Güncelleme: 19.01.2022 - 17:34

Ankara Büyükşehir Belediyesi Konut Satışı Yapacak

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Konut Satışı Yapacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Çankaya'da bulunan 15 adet daire satışa sunuldu. Dairelerin satış İhalesi, 29 Temmuz 2021 tarihinde ilan metninde belirtilen saatlerde Belediye Hizmet Binasının B-Blok 1.Katında bulunan Encümen Salonunda toplanacak Belediye Encümenince yapılacak.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Çankaya'da bulunan 15 adet daire satışa sunuldu. Dairelerin satış İhalesi, 29 Temmuz 2021 tarihinde ilan metninde belirtilen saatlerde Belediye Hizmet Binasının B-Blok 1.Katında bulunan Encümen Salonunda toplanacak Belediye Encümenince yapılacak. İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi, en geç ihale günü saat 11.00’e kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir ve alınabilir. T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (Taşınmaz Mal Satış İhale İlanı) Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, bağımsız bölüm numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Kanun’unun 36. maddesi gereğince Kapalı Zarf usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, sözleşme karar pulu, ilan giderleri ve diğer giderleri peşin ödenmesi şartıyla peşin perakende (tek tek ) mülkiyet satışı yapılacaktır. 1-İhale 29.07.2021 tarihinde Hipodrom Caddesi No:5’deki Belediye Hizmet binasının B-Blok 1.Katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ' nce yapılacaktır. 2-İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi, en geç ihale günü (29.07.2021) Saat 11.00’a kadar Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLÂK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir ve alınabilir. 3-İstekliler, Şartnamenin 2.Maddesinde yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler; a-Kimlik/Yetki/Faaliyet/Temsil Belgeleri   b-İkametgâh Belgesi (Aslı)  c-Teklif Mektubu d-Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi  e-Yer Görme Belgesi f-Şartname Alındı Makbuzu g-Geçici Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu. 4-İhaleye iştirak edecek olanlar KDV dahil 500 TL ( BeşyüzTürkLirası) karşılığında şartname almak zorundadırlar. 5-İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz. 6-İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde  (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. 7-Teklif mektuplarının en geç 29.07.2021 tarih 12:00’a kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7.Katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz. 8-Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar. 9-Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir. 10-İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. 11-İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. 12-İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları gerekmektedir. TAŞINMAZ SATIŞ İLANI LİSTESİ SIRA NOİLÇESİMAHALLESİADA / PARSELBULUNDUĞU KATBAĞIMSIZ BÖLÜM NUMARASICEPHEDAİRE TİPİNET ALANI     ( m² )TAKDİR EDİLEN BEDEL (TL.)%3 GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)İHALE TARİHİİHALE SAATİ1ÇankayaKarakusunlar - Kızılırmak27465/11. Bodrum Kat8GD3+1145,5950.000,0028.500,0029.07.202114.002ÇankayaKarakusunlar - Kızılırmak27465/11. Kat16GD3+1144,631.150.000,0034.500,0029.07.202114.053ÇankayaKarakusunlar - Kızılırmak27465/12. Kat20GD4+1149,911.350.000,0040.500,0029.07.202114.104ÇankayaKarakusunlar - Kızılırmak27465/13. Kat23KD4+1149,911.350.000,0040.500,0029.07.202114.155ÇankayaKarakusunlar - Kızılırmak27465/13. Kat24GD4+1149,911.360.000,0040.800,0029.07.202114.206ÇankayaKarakusunlar - Kızılırmak27465/14. Kat28GD4+1149,911.370.000,0041.100,0029.07.202114.257ÇankayaKarakusunlar - Kızılırmak27465/15. Kat31KD4+1149,911.370.000,0041.100,0029.07.202114.308ÇankayaKarakusunlar - Kızılırmak27465/15. Kat32GD4+1149,911.380.000,0041.400,0029.07.202114.359ÇankayaKarakusunlar - Kızılırmak27465/16. Kat36GD4+1149,911.390.000,0041.700,0029.07.202114.4010ÇankayaKarakusunlar - Kızılırmak27465/19. Kat47KD4+1149,911.420.000,0042.600,0029.07.202114.4511ÇankayaKarakusunlar - Kızılırmak27465/111. Kat55KD4+1149,911.460.000,0043.800,0029.07.202114.5012ÇankayaKarakusunlar - Kızılırmak27465/111. Kat56GD4+1149,911.475.000,0044.250,0029.07.202114.5513ÇankayaKarakusunlar - Kızılırmak27465/112. Kat59KD4+1149,911.480.000,0044.400,0029.07.202115.0014ÇankayaKarakusunlar - Kızılırmak27465/112. Kat60GD4+1149,911.500.000,0045.000,0029.07.202115.0515ÇankayaKarakusunlar - Kızılırmak27465/113. Kat64GD4+1149,911.520.000,0045.600,0029.07.202115.10TOPLAM20.525.000,00615.750,00 *7221 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen 3194 Sayılı Kanunun 8. Maddesindeki değişiklikler dikkate alınacaktır. Adres Bilgileri:Ankara Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Mahallesi, Hipodrom Caddesi No:5 Yenimahalle/Ankaraİletişim:0 312 507 25 58 Fax :0 312 507 26 11
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Çankaya'da bulunan 15 adet daire satışa sunuldu. Dairelerin satış İhalesi, 29 Temmuz 2021 tarihinde ilan metninde belirtilen saatlerde Belediye Hizmet Binasının B-Blok 1.Katında bulunan Encümen Salonunda toplanacak Belediye Encümenince yapılacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Çankaya'da bulunan 15 adet daire satışa sunuldu.
Dairelerin satış İhalesi, 29 Temmuz 2021 tarihinde ilan metninde belirtilen saatlerde Belediye Hizmet Binasının B-Blok 1.Katında bulunan Encümen Salonunda toplanacak Belediye Encümenince yapılacak.
İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi, en geç ihale günü saat 11.00’e kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir ve alınabilir.

T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
(Taşınmaz Mal Satış İhale İlanı)

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, bağımsız bölüm numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Kanun’unun 36. maddesi gereğince Kapalı Zarf usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, sözleşme karar pulu, ilan giderleri ve diğer giderleri peşin ödenmesi şartıyla peşin perakende (tek tek ) mülkiyet satışı yapılacaktır.

1-İhale 29.07.2021 tarihinde Hipodrom Caddesi No:5’deki Belediye Hizmet binasının B-Blok 1.Katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ' nce yapılacaktır.
2-İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi, en geç ihale günü (29.07.2021) Saat 11.00’a kadar Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLÂK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir ve alınabilir.
3-İstekliler, Şartnamenin 2.Maddesinde yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

a-Kimlik/Yetki/Faaliyet/Temsil Belgeleri 
 b-İkametgâh Belgesi (Aslı) 
c-Teklif Mektubu
d-Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi 
e-Yer Görme Belgesi
f-Şartname Alındı Makbuzu
g-Geçici Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu.

4-İhaleye iştirak edecek olanlar KDV dahil 500 TL ( BeşyüzTürkLirası) karşılığında şartname almak zorundadırlar.
5-İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.
6-İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde  (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.
7-Teklif mektuplarının en geç 29.07.2021 tarih 12:00’a kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7.Katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.
8-Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
9-Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.
10-İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
11-İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
12-İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları gerekmektedir.

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI LİSTESİ

SIRA NOİLÇESİMAHALLESİADA / PARSELBULUNDUĞU KATBAĞIMSIZ BÖLÜM NUMARASICEPHEDAİRE TİPİNET ALANI     ( m² )TAKDİR EDİLEN BEDEL (TL.)%3 GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)İHALE TARİHİİHALE SAATİ1ÇankayaKarakusunlar - Kızılırmak27465/11. Bodrum Kat8GD3+1145,5950.000,0028.500,0029.07.202114.002ÇankayaKarakusunlar - Kızılırmak27465/11. Kat16GD3+1144,631.150.000,0034.500,0029.07.202114.053ÇankayaKarakusunlar - Kızılırmak27465/12. Kat20GD4+1149,911.350.000,0040.500,0029.07.202114.104ÇankayaKarakusunlar - Kızılırmak27465/13. Kat23KD4+1149,911.350.000,0040.500,0029.07.202114.155ÇankayaKarakusunlar - Kızılırmak27465/13. Kat24GD4+1149,911.360.000,0040.800,0029.07.202114.206ÇankayaKarakusunlar - Kızılırmak27465/14. Kat28GD4+1149,911.370.000,0041.100,0029.07.202114.257ÇankayaKarakusunlar - Kızılırmak27465/15. Kat31KD4+1149,911.370.000,0041.100,0029.07.202114.308ÇankayaKarakusunlar - Kızılırmak27465/15. Kat32GD4+1149,911.380.000,0041.400,0029.07.202114.359ÇankayaKarakusunlar - Kızılırmak27465/16. Kat36GD4+1149,911.390.000,0041.700,0029.07.202114.4010ÇankayaKarakusunlar - Kızılırmak27465/19. Kat47KD4+1149,911.420.000,0042.600,0029.07.202114.4511ÇankayaKarakusunlar - Kızılırmak27465/111. Kat55KD4+1149,911.460.000,0043.800,0029.07.202114.5012ÇankayaKarakusunlar - Kızılırmak27465/111. Kat56GD4+1149,911.475.000,0044.250,0029.07.202114.5513ÇankayaKarakusunlar - Kızılırmak27465/112. Kat59KD4+1149,911.480.000,0044.400,0029.07.202115.0014ÇankayaKarakusunlar - Kızılırmak27465/112. Kat60GD4+1149,911.500.000,0045.000,0029.07.202115.0515ÇankayaKarakusunlar - Kızılırmak27465/113. Kat64GD4+1149,911.520.000,0045.600,0029.07.202115.10TOPLAM20.525.000,00615.750,00

*7221 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen 3194 Sayılı Kanunun 8. Maddesindeki değişiklikler dikkate alınacaktır.

Adres Bilgileri:Ankara Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Mahallesi, Hipodrom Caddesi No:5 Yenimahalle/Ankaraİletişim:0 312 507 25 58 Fax :0 312 507 26 11

Ankara HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.