Konut (ÇŞB) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Haber Girişi: 21.03.2022 - 18:46, Güncelleme: 24.03.2022 - 00:50

Ankara'da Kamu Lojmanları Satışa Çıkarıldı

 

Ankara'da Kamu Lojmanları Satışa Çıkarıldı

Başkent Milli Emlak Dairesi Konut Satış İhalesi
Türkiye İş Kurumu Ankara İli, Çankaya ve Yenimahalle İlçelerinde bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar (kamu konutları); karşılarında belirtilen tarih ve saatinde; Hisar  Emlak Müdürlüğünce:  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası  İzmir 1 Caddesi No:35 Kızılay/Çankaya/ANKARA  adresinde oluşturulacak Komisyon huzurunda, 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile sırasıyla ayrı ayrı ihale ile satışı yapılacaktır. İhaleye katılacak isteklilerin ; a) Geçici teminat olarak kabul edilecekler, geçici teminatın şekli ve ödenmesi, Geçici Teminat Bedelinin Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne, Saymanlıklara veya Mal müdürlüklerine  yatırıldığına dair makbuz (Muhasebe Müdürlüğünden, Mal müdürlüğünden veya Saymanlıktan alınacaktır) Banka teminat mektubu (Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir).  Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne ait Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesinde bulunan TR 25 0001 0017 4500 0010 0064 89 nolu İBANA yatırılıp, Ankara Muhasebe Müdürlüğünce onaylı muhasebe işlem fişi (Bankalardan havale yada eft vb. makbuz yada dekontları Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne onaylı Muhasebe işlem Fişi olmadıkça  geçici teminat olarak kabul edilmeyecektir.) b)  Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini  (İkametgah İlmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü T.C. Kimlik Kartı fotokopisinin, c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte  bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir  noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname  verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin,   d) Kamu Tüzel Kişilerinin ise belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin ihale saatine kadar komisyon başkanlığına verilmesi gerekmektedir. Mülkiyeti P.T.T (ilan sıra 1ila 24), Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (ilan sıra 25), Et Süt Kurumu (ilan sıra 26 ila 30) ve Türkiye İş Kurumu (ilan sıra 31 ila 43) 'na ait lojmanların ihale bedeli üzerinden ayrıca; yürürlükteki Katma Değer Vergisi Kanunu dikkate alınarak KDV, Damga Vergisi, Karar Pulu,  tapu işlemleri için vergi, resim ve harç benzeri yükümlülükler vardır.  (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. (2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. (3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir. (4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir. 4706 sayılı Kanunun 4. Maddesinin (Ek fıkra: 28/11/2017-7061/58 md.) fıkrası gereği ihale tarihine kadar kurumlarınca bildirilenler yasa gereği ön alım hakkı sahibi sayılacaktır. İhale Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Hisar Emlak Müdürlüğü ilgili servisinde görülebilir. Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir. İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları, sosyal mesafe kurallarına uymaları ve HES kapsamında riskli olmaması gerekmektedir, Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Ayrıca ; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler ankara.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir."                                      Adres: Kızılay Mahalesi, İzmir 1 Cad. No: 35  ÇANKAYA/ ANKARA  Tel: 0 (312) 417 71 71 (4 Hat)  ve  (Dahili 1600-1601-1603-1607-1700-1702) TAM İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİSAR EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN KAMU KONUTU SATIŞ İLANI SIRA NO İLÇE MAHALLE ADA NO PARSEL NO Yüzölç. (m2) Arsa Payı BLOK NO KAT NO DAİRE NO PROJE YÜZÖLÇÜMÜ (m2) TAHMİN EDİLEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ TAPU TÜRÜ      (Kat Mülkiyeti  /  Kat İrtifakı) MALİK KURUM 1Çankaya Barbaros 2541 9 793 84/793 19 Zemin 1 120 380.000 38.000 30.03.2022 08:40 Kat Mülkiyeti P.T.T 2Çankaya Barbaros 2541 9 793 104/793 19 1 3 148 495.000 49.500 30.03.2022 08:50 Kat Mülkiyeti P.T.T 3Çankaya Barbaros 2541 9 793 104/793 19 1 4 148 490.000 49.000 30.03.2022 09:00 Kat Mülkiyeti P.T.T 4Çankaya Barbaros 2541 9 793 104/793 19 2 5 148 530.000 53.000 30.03.2022 09:10 Kat Mülkiyeti P.T.T 5Çankaya Barbaros 2541 9 793 104/793 19 2 6 148 515.000 51.500 30.03.2022 09:20 Kat Mülkiyeti P.T.T 6Çankaya Barbaros 2541 9 793 104/793 19 3 7 148 495.000 49.500 30.03.2022 09:30 Kat Mülkiyeti P.T.T 7Çankaya Barbaros 2541 9 793 104/793 19 3 8 148 490.000 49.000 30.03.2022 09:40 Kat Mülkiyeti P.T.T 8Çankaya Tınaztepe 5326 17 771 20/768 . ZEMİN 1 90 370.000 37.000 30.03.2022 09:50 Kat Mülkiyeti P.T.T 9Çankaya Tınaztepe 5326 17 771 25/768 . ASMA 2 105 470.000 47.000 30.03.2022 10:00 Kat Mülkiyeti P.T.T 10Çankaya Tınaztepe 5326 17 771 30/768 . 1 3 116 550.000 55.000 30.03.2022 10:10 Kat Mülkiyeti P.T.T 11Çankaya Tınaztepe 5326 17 771 30/768 . 1 4 116 540.000 54.000 30.03.2022 10:20 Kat Mülkiyeti P.T.T 12Çankaya Tınaztepe 5326 17 771 27/768 . 1 5 105 495.000 49.500 30.03.2022 10:30 Kat Mülkiyeti P.T.T 13Çankaya Tınaztepe 5326 17 771 30/768 . 2 6 116 570.000 57.000 30.03.2022 10:40 Kat Mülkiyeti P.T.T 14Çankaya Tınaztepe 5326 17 771 30/768 . 2 7 116 560.000 56.000 30.03.2022 10:50 Kat Mülkiyeti P.T.T 15Çankaya Tınaztepe 5326 17 771 27/768 . 2 8 105 515.000 51.500 30.03.2022 11:00 Kat Mülkiyeti P.T.T 16Çankaya Tınaztepe 5326 17 771 30/768 . 3 9 116 575.000 57.500 30.03.2022 11:10 Kat Mülkiyeti P.T.T 17Çankaya Tınaztepe 5326 17 771 30/768 . 3 10 116 565.000 56.500 30.03.2022 11:20 Kat Mülkiyeti P.T.T 18Çankaya Tınaztepe 5326 17 771 27/768 . 3 11 105 520.000 52.000 30.03.2022 11:30 Kat Mülkiyeti P.T.T 19Çankaya Tınaztepe 5326 17 771 30/768 . 4 12 116 580.000 58.000 30.03.2022 11:40 Kat Mülkiyeti P.T.T 20Çankaya Tınaztepe 5326 17 771 30/768 . 4 13 116 570.000 57.000 30.03.2022 11:50 Kat Mülkiyeti P.T.T 21Çankaya Tınaztepe 5326 17 771 27/768 . 4 14 105 525.000 52.500 30.03.2022 13:00 Kat Mülkiyeti P.T.T 22Çankaya Tınaztepe 5326 17 771 30/768 . 5 15 116 555.000 55.500 30.03.2022 13:10 Kat Mülkiyeti P.T.T 23Çankaya Tınaztepe 5326 17 771 30/768 . 5 16 116 545.000 54.500 30.03.2022 13:20 Kat Mülkiyeti P.T.T 24Çankaya Tınaztepe 5326 17 771 27/768 . 5 17 105 500.000 50.000 30.03.2022 13:30 Kat Mülkiyeti P.T.T 25Yeni   Mahalle Esentepe 8066 55 2964 150  /   5928 1 Zemin 2 113,53 327.426,82 32.742,68 30.03.2022 13:40 Kat Mülkiyeti TKİ 26Çankaya Güzeltepe 8433 20 765 10/128 34 Zemin 2 99 480.000 48.000 30.03.2022 13:50 Kat Mülkiyeti Et ve Süt Kurumu 27Çankaya Güzeltepe 8433 20 765 10/128 34 1 4 118 600.000 60.000 30.03.2022 14:00 Kat Mülkiyeti Et ve Süt Kurumu 28Çankaya Güzeltepe 8433 20 765 10/128 34 3 10 118 620.000 62.000 30.03.2022 14:10 Kat Mülkiyeti Et ve Süt Kurumu 29Çankaya Güzeltepe 8433 20 765 12/128 34 3 11 141 850.000 85.000 30.03.2022 14:20 Kat Mülkiyeti Et ve Süt Kurumu 30Çankaya Güzeltepe 8433 20 765 12/128 34 3 12 137 830.000 83.000 30.03.2022 14:30 Kat Mülkiyeti Et ve Süt Kurumu 31Çankaya Oran 7869 10 8830 9285 / 2166172 D2 Zemin 1 100,00 785.000 78.500 30.03.2022 14:40 Kat Mülkiyeti Türkiye İş Kurumu 32Çankaya Oran 7869 10 8830 8657 / 2166172 D2 Zemin 2 100,00 785.000 78.500 30.03.2022 14:50 Kat Mülkiyeti Türkiye İş Kurumu 33Çankaya Oran 7869 10 8830 10819  / 2166172 D2 Zemin 3 115,00 850.000 85.000 30.03.2022 15:00 Kat Mülkiyeti Türkiye İş Kurumu 34Çankaya Oran 7869 10 8830 11441  / 2166172 D2 Zemin 4 115,00 850.000 85.000 30.03.2022 15:10 Kat Mülkiyeti Türkiye İş Kurumu 35Çankaya Oran 7869 10 8830 11242 / 2166172 D2 1 5 115,00 1.000.000 100.000 30.03.2022 15:20 Kat Mülkiyeti Türkiye İş Kurumu 36Çankaya Oran 7869 10 8830 11242 / 2166172 D2 1 6 115,00 1.000.000 100.000 30.03.2022 15:30 Kat Mülkiyeti Türkiye İş Kurumu 37Çankaya Oran 7869 10 8830 11242 / 2166172 D2 1 7 115,00 1.000.000 100.000 30.03.2022 15:40 Kat Mülkiyeti Türkiye İş Kurumu 38Çankaya Oran 7869 10 8830 11242 / 2166172 D2 1 8 115,00 960.000 96.000 30.03.2022 15:50 Kat Mülkiyeti Türkiye İş Kurumu 39Çankaya Oran 7869 10 8830 11242 / 2166172 D2 2 9 115,00 985.000 98.500 30.03.2022 16:00 Kat Mülkiyeti Türkiye İş Kurumu 40Çankaya Oran 7869 10 8830 11242 / 2166172 D2 2 10 115,00 985.000 98.500 30.03.2022 16:10 Kat Mülkiyeti Türkiye İş Kurumu 41Çankaya Oran 7869 10 8830 11242 / 2166172 D2 2 11 115,00 985.000 98.500 30.03.2022 16:20 Kat Mülkiyeti Türkiye İş Kurumu 42Çankaya Oran 7869 10 8830 11242 / 2166172 D2 Bodrum 12 115,00 950.000 95.000 30.03.2022 16:30 Kat Mülkiyeti Türkiye İş Kurumu 43Çankaya Oran 7869 10 8830 47302  / 2166172 Bodrum 13 420,00 13. no.lu bağımsız bölüm, bodrum  olarak kullanıldığından, üzerinde kazan dairesi, su ve elektrik sayaçları bulunudğundan bu bölüm diğer 12 bağımsız bölüm üzerine eşit oranda pay edilmiştir. 
Başkent Milli Emlak Dairesi Konut Satış İhalesi

Türkiye İş Kurumu Ankara İli, Çankaya ve Yenimahalle İlçelerinde bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar (kamu konutları); karşılarında belirtilen tarih ve saatinde; Hisar  Emlak Müdürlüğünce:  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası  İzmir 1 Caddesi No:35 Kızılay/Çankaya/ANKARA  adresinde oluşturulacak Komisyon huzurunda, 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile sırasıyla ayrı ayrı ihale ile satışı yapılacaktır.

İhaleye katılacak isteklilerin ;

a) Geçici teminat olarak kabul edilecekler, geçici teminatın şekli ve ödenmesi,

  • Geçici Teminat Bedelinin Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne, Saymanlıklara veya Mal müdürlüklerine  yatırıldığına dair makbuz (Muhasebe Müdürlüğünden, Mal müdürlüğünden veya Saymanlıktan alınacaktır)
  • Banka teminat mektubu (Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir). 
  • Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne ait Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesinde bulunan TR 25 0001 0017 4500 0010 0064 89 nolu İBANA yatırılıp, Ankara Muhasebe Müdürlüğünce onaylı muhasebe işlem fişi (Bankalardan havale yada eft vb. makbuz yada dekontları Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne onaylı Muhasebe işlem Fişi olmadıkça  geçici teminat olarak kabul edilmeyecektir.)

b)  Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini  (İkametgah İlmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü T.C. Kimlik Kartı fotokopisinin,

c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte  bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir  noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname  verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin,  

d) Kamu Tüzel Kişilerinin ise belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin ihale saatine kadar komisyon başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

Mülkiyeti P.T.T (ilan sıra 1ila 24), Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (ilan sıra 25), Et Süt Kurumu (ilan sıra 26 ila 30) ve Türkiye İş Kurumu (ilan sıra 31 ila 43) 'na ait lojmanların ihale bedeli üzerinden ayrıca; yürürlükteki Katma Değer Vergisi Kanunu dikkate alınarak KDV, Damga Vergisi, Karar Pulu,  tapu işlemleri için vergi, resim ve harç benzeri yükümlülükler vardır. 

(1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.

(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.

(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

4706 sayılı Kanunun 4. Maddesinin (Ek fıkra: 28/11/2017-7061/58 md.) fıkrası gereği ihale tarihine kadar kurumlarınca bildirilenler yasa gereği ön alım hakkı sahibi sayılacaktır.

İhale Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Hisar Emlak Müdürlüğü ilgili servisinde görülebilir.

Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları, sosyal mesafe kurallarına uymaları ve HES kapsamında riskli olmaması gerekmektedir,

Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Ayrıca ; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler ankara.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir."                                      Adres: Kızılay Mahalesi, İzmir 1 Cad. No: 35  ÇANKAYA/ ANKARA  Tel: 0 (312) 417 71 71 (4 Hat)  ve  (Dahili 1600-1601-1603-1607-1700-1702)

TAM İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİSAR EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN KAMU KONUTU SATIŞ İLANI

SIRA NO İLÇE MAHALLE ADA NO PARSEL NO Yüzölç. (m2) Arsa Payı BLOK NO KAT NO DAİRE NO PROJE YÜZÖLÇÜMÜ (m2) TAHMİN EDİLEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ TAPU TÜRÜ      (Kat Mülkiyeti  /  Kat İrtifakı) MALİK KURUM

1 Çankaya Barbaros 2541 9 793 84/793 19 Zemin 1 120 380.000 38.000 30.03.2022 08:40 Kat Mülkiyeti P.T.T

2 Çankaya Barbaros 2541 9 793 104/793 19 1 3 148 495.000 49.500 30.03.2022 08:50 Kat Mülkiyeti P.T.T

3 Çankaya Barbaros 2541 9 793 104/793 19 1 4 148 490.000 49.000 30.03.2022 09:00 Kat Mülkiyeti P.T.T

4 Çankaya Barbaros 2541 9 793 104/793 19 2 5 148 530.000 53.000 30.03.2022 09:10 Kat Mülkiyeti P.T.T

5 Çankaya Barbaros 2541 9 793 104/793 19 2 6 148 515.000 51.500 30.03.2022 09:20 Kat Mülkiyeti P.T.T

6 Çankaya Barbaros 2541 9 793 104/793 19 3 7 148 495.000 49.500 30.03.2022 09:30 Kat Mülkiyeti P.T.T

7 Çankaya Barbaros 2541 9 793 104/793 19 3 8 148 490.000 49.000 30.03.2022 09:40 Kat Mülkiyeti P.T.T

8 Çankaya Tınaztepe 5326 17 771 20/768 . ZEMİN 1 90 370.000 37.000 30.03.2022 09:50 Kat Mülkiyeti P.T.T

9 Çankaya Tınaztepe 5326 17 771 25/768 . ASMA 2 105 470.000 47.000 30.03.2022 10:00 Kat Mülkiyeti P.T.T

10 Çankaya Tınaztepe 5326 17 771 30/768 . 1 3 116 550.000 55.000 30.03.2022 10:10 Kat Mülkiyeti P.T.T

11 Çankaya Tınaztepe 5326 17 771 30/768 . 1 4 116 540.000 54.000 30.03.2022 10:20 Kat Mülkiyeti P.T.T

12 Çankaya Tınaztepe 5326 17 771 27/768 . 1 5 105 495.000 49.500 30.03.2022 10:30 Kat Mülkiyeti P.T.T

13 Çankaya Tınaztepe 5326 17 771 30/768 . 2 6 116 570.000 57.000 30.03.2022 10:40 Kat Mülkiyeti P.T.T

14 Çankaya Tınaztepe 5326 17 771 30/768 . 2 7 116 560.000 56.000 30.03.2022 10:50 Kat Mülkiyeti P.T.T

15 Çankaya Tınaztepe 5326 17 771 27/768 . 2 8 105 515.000 51.500 30.03.2022 11:00 Kat Mülkiyeti P.T.T

16 Çankaya Tınaztepe 5326 17 771 30/768 . 3 9 116 575.000 57.500 30.03.2022 11:10 Kat Mülkiyeti P.T.T

17 Çankaya Tınaztepe 5326 17 771 30/768 . 3 10 116 565.000 56.500 30.03.2022 11:20 Kat Mülkiyeti P.T.T

18 Çankaya Tınaztepe 5326 17 771 27/768 . 3 11 105 520.000 52.000 30.03.2022 11:30 Kat Mülkiyeti P.T.T

19 Çankaya Tınaztepe 5326 17 771 30/768 . 4 12 116 580.000 58.000 30.03.2022 11:40 Kat Mülkiyeti P.T.T

20 Çankaya Tınaztepe 5326 17 771 30/768 . 4 13 116 570.000 57.000 30.03.2022 11:50 Kat Mülkiyeti P.T.T

21 Çankaya Tınaztepe 5326 17 771 27/768 . 4 14 105 525.000 52.500 30.03.2022 13:00 Kat Mülkiyeti P.T.T

22 Çankaya Tınaztepe 5326 17 771 30/768 . 5 15 116 555.000 55.500 30.03.2022 13:10 Kat Mülkiyeti P.T.T

23 Çankaya Tınaztepe 5326 17 771 30/768 . 5 16 116 545.000 54.500 30.03.2022 13:20 Kat Mülkiyeti P.T.T

24 Çankaya Tınaztepe 5326 17 771 27/768 . 5 17 105 500.000 50.000 30.03.2022 13:30 Kat Mülkiyeti P.T.T

25Yeni   Mahalle Esentepe 8066 55 2964 150  /   5928 1 Zemin 2 113,53 327.426,82 32.742,68 30.03.2022 13:40 Kat Mülkiyeti TKİ

26 Çankaya Güzeltepe 8433 20 765 10/128 34 Zemin 2 99 480.000 48.000 30.03.2022 13:50 Kat Mülkiyeti Et ve Süt Kurumu

27 Çankaya Güzeltepe 8433 20 765 10/128 34 1 4 118 600.000 60.000 30.03.2022 14:00 Kat Mülkiyeti Et ve Süt Kurumu

28 Çankaya Güzeltepe 8433 20 765 10/128 34 3 10 118 620.000 62.000 30.03.2022 14:10 Kat Mülkiyeti Et ve Süt Kurumu

29 Çankaya Güzeltepe 8433 20 765 12/128 34 3 11 141 850.000 85.000 30.03.2022 14:20 Kat Mülkiyeti Et ve Süt Kurumu

30 Çankaya Güzeltepe 8433 20 765 12/128 34 3 12 137 830.000 83.000 30.03.2022 14:30 Kat Mülkiyeti Et ve Süt Kurumu

31 Çankaya Oran 7869 10 8830 9285 / 2166172 D2 Zemin 1 100,00 785.000 78.500 30.03.2022 14:40 Kat Mülkiyeti Türkiye İş Kurumu

32 Çankaya Oran 7869 10 8830 8657 / 2166172 D2 Zemin 2 100,00 785.000 78.500 30.03.2022 14:50 Kat Mülkiyeti Türkiye İş Kurumu

33 Çankaya Oran 7869 10 8830 10819  / 2166172 D2 Zemin 3 115,00 850.000 85.000 30.03.2022 15:00 Kat Mülkiyeti Türkiye İş Kurumu

34 Çankaya Oran 7869 10 8830 11441  / 2166172 D2 Zemin 4 115,00 850.000 85.000 30.03.2022 15:10 Kat Mülkiyeti Türkiye İş Kurumu

35 Çankaya Oran 7869 10 8830 11242 / 2166172 D2 1 5 115,00 1.000.000 100.000 30.03.2022 15:20 Kat Mülkiyeti Türkiye İş Kurumu

36 Çankaya Oran 7869 10 8830 11242 / 2166172 D2 1 6 115,00 1.000.000 100.000 30.03.2022 15:30 Kat Mülkiyeti Türkiye İş Kurumu

37 Çankaya Oran 7869 10 8830 11242 / 2166172 D2 1 7 115,00 1.000.000 100.000 30.03.2022 15:40 Kat Mülkiyeti Türkiye İş Kurumu

38 Çankaya Oran 7869 10 8830 11242 / 2166172 D2 1 8 115,00 960.000 96.000 30.03.2022 15:50 Kat Mülkiyeti Türkiye İş Kurumu

39 Çankaya Oran 7869 10 8830 11242 / 2166172 D2 2 9 115,00 985.000 98.500 30.03.2022 16:00 Kat Mülkiyeti Türkiye İş Kurumu

40 Çankaya Oran 7869 10 8830 11242 / 2166172 D2 2 10 115,00 985.000 98.500 30.03.2022 16:10 Kat Mülkiyeti Türkiye İş Kurumu

41 Çankaya Oran 7869 10 8830 11242 / 2166172 D2 2 11 115,00 985.000 98.500 30.03.2022 16:20 Kat Mülkiyeti Türkiye İş Kurumu

42 Çankaya Oran 7869 10 8830 11242 / 2166172 D2 Bodrum 12 115,00 950.000 95.000 30.03.2022 16:30 Kat Mülkiyeti Türkiye İş Kurumu

43 Çankaya Oran 7869 10 8830 47302  / 2166172 Bodrum 13 420,00 13. no.lu bağımsız bölüm, bodrum  olarak kullanıldığından, üzerinde kazan dairesi, su ve elektrik sayaçları bulunudğundan bu bölüm diğer 12 bağımsız bölüm üzerine eşit oranda pay edilmiştir. 

Ankara HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.