Arsa Haber Girişi: 19.03.2022 - 10:36, Güncelleme: 19.03.2022 - 16:00

Bilecik'te 26 kamu lojmanı, tarla ve arsalar satışa çıkıyor

 

Bilecik'te 26 kamu lojmanı, tarla ve arsalar satışa çıkıyor

Bilecik Milli Emlak Müdürlüğü, 26 adet kamu lojmanı ile 16 adet arsa ve tarlayı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile satacak. İhaleler 29 ve 30 Mart 2022 tarihlerinde Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü toplantı salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacak. İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içinde Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü'nde bedelsiz olarak görülebilir.
Bilecik Milli Emlak Müdürlüğü, 26 adet kamu lojmanı ile 16 adet arsa ve tarlayı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 29-30 Mart 2022 tarihinde satılacak.  İhaleler 29 ve 30 Mart 2022 tarihlerinde Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü toplantı salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacak. İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içinde Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü'nde bedelsiz olarak görülebilir.  1) Aşağıda tablo (2) belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışı, karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) toplantı salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.                                                                 2) İhaleye katılacakların ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına;                                                                 a) Tebligat için Türkiye’de gösterilecek adres beyanı,                                                             b) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını,  tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını,                                                             c) İhalelerin başlangıç saatine kadar taşınmaz bilgileri (ada, parsel) belirtilerek geçici teminatı yatırmaları (1-Tedavüldeki Türk Parası 2-Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları 3-Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, 4-Yalnızca taşınmaz malların satışında, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz), ve makbuzu İhale Komisyonuna teslim etmiş olmaları, geçici teminatın bankalardan alınmış geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde teminat mektubunun süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekmektedir. Teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur.(Geçici teminat bedellerinin Bilecik Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Bilecik Şubesindeki TR 45 0001 000118 00001 0005223 IBAN nolu hesabına yatırmaları halinde Muhasebe Müdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişinin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ibrazı şarttır.                                                             d) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak,  idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2022 Yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise geçici teminata ilişkin belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve tatbiki imza örneklerini,                                                             e) Gerçek şahıslar adına vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameyi, vermeleri gerekmektedir.                                                             3) İhalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilenler (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.                           4) Öncelikli alım hakkı bulunanların ödeme koşulları;                                                                 a) İhale bedelinin öncelikli alım hakkı sahibi tarafından; peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır.                                                             b) Taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın;                                                             1. En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle,                                                             2. En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle,                                                             3. En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle, ödenebilir.*                                                             * Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz.                                                                 5) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.                                                                 6) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.                                                                 7) Tablo (1)  deki bağımsız bölümlerin (konutların) bedellerinin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısının İdareye verilmesi ve bedelin kredi kuruluşu tarafından Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünde açılacak emanet hesabına aktarılması gerekmektedir.                                                                 a) Bankanın ayrıca ekspertiz yaptırması halinde söz konusu ekspertiz raporu İdaremizi bağlamayacak olup, söz konusu rapora ilişkin tüm hususlarda Banka ile alıcılar muhatap olacaktır.                                                             b) Banka, Alıcının Sözleşme Öncesi Bilgi Formunu, Kredi Sözleşmesini ve ödeme planı ile Banka tarafından talep edilecek sair gerekli belgeleri imzalaması kaydıyla kişiye kredi kullandıracaktır.                                                             c) Kredi kullanılarak ödeme imkanı yalnızca satış bedelinin tamamının peşin olarak ödenmesi halinde mümkün olacaktır. Ancak, bu peşin ödemenin bir kısmı için kredi kullanılması mümkündür. Bu durumda peşin ödenmesi gereken bedel ile kredi olarak ödenen bedel arasındaki farkın, kredi kullanan alıcı tarafından tamamlanarak, ödeme süresi içinde Banka nezdinde İdaremiz (Hazine) lehine blokede (emanet) tutulması gerekmektedir.                                                              8) Posta ile yapılan müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca  herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.                                                                 9) Tablo (2) deki taşınmaz malların ihale bedelleri peşin ödenebileceği gibi talep halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, taksitlerle ve kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. Taksitle ödeme halinde borcun tamamı ödenmeden tapuya ferağ verilmeyecektir. Ferağın verilebilmesi için takside bağlanan borç ve kanuni faizlerini karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınır veya Türk Medeni Kanununun 893. maddesinin 1. bendi uyarınca satışı yapılan taşınmaz mal üzerine Hazine lehine Kanuni ipotek tesis edilir.                                                                 10) Tekliflerin hazırlanmasına dair kılavuz ve geçici teminat mektubu örneği https://www.milliemlak.gov.tr/Documents/Satis/satis-brosur.pdf internet adresinden görülebilir.                                                                 11) İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içinde Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde (Gazipaşa Mahallesi Ormancılar Sokak No:6 Merkez/BİLECİK) bedelsiz olarak görülebilir.                                                                  12) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaya İşletmesi Yönetmeliği hükümleri uyarınca,  Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünce taşınmazların satış bedeli üzerinden  %1 (yüzdebir)  oranında ayrıca Döner Sermaye ödemesi alınacaktır.                                                                 13) 4706 sayılı Yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesna ve 5 (beş) yıl süre ile emlak vergisinden muaftır. 14) İhale Komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. BİLECİK LOJMAN SATIŞ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); BİLECİK MİLLİ EMLAK ARSA SATIŞI S.No Mahalle/Köy Ada Parsel (m²) Cinsi İmar Durumu Bedel Teminat 1 İstasyon Mahallesi 723 4 603 Arsa Konut Alanı 90.500 18.100 2 Orhangazi Mahallesi 925 4 389,64 Tarla Konut Alanı+Yol 39.000 7.800 3 Orhangazi Mahallesi 925 3 58,91 Tarla Konut Alanı 6.000 1.200 4 Abbaslık Köyü 293 1 4.055,77 Hali Arazi İmarsız 182.750 36.550 5 Bekdemir Köyü 147 75 2.298 Arsa İmarsız 115.000 23.000 6 Dereşemsettin Köyü 160 4 323,20 Ham Toprak İmarsız 24.500 4.900 7 Erkoca Köyü  156 22 560,28 Ham Toprak İmarsız 17.000 3.400 8 Erkoca Köyü  151 1 131,34 Tarla İmarsız 4.000 800 9 Erkoca Köyü  156 1 778,99 Arsa İmarsız 23.500 4.700 10 Kendirli Köyü 158 16 152,05 Ham Toprak İmarsız 4.750 950 11 Kınık Köyü  125 59 217,92 Ham Toprak İmarsız 7.750 1.550 12 Kızıldamlar Köyü 126 152 7.060,91 Tarla İmarsız 56.500 11.300 13 Şükraniye Köyü 110 211 15.675,90 Tarla İmarsız 117.750 23.550 14 Yeniköy Köyü 145 190 1.761,10 Tarla İmarsız 28.500 5.700 15 Yeniköy Köyü 284 3 392,29 Ham Toprak İmarsız 25.500 5.100 16 Yeniköy Köyü 295 4 310,44 Ham Toprak İmarsız 18.750 3.750
Bilecik Milli Emlak Müdürlüğü, 26 adet kamu lojmanı ile 16 adet arsa ve tarlayı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile satacak. İhaleler 29 ve 30 Mart 2022 tarihlerinde Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü toplantı salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacak. İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içinde Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü'nde bedelsiz olarak görülebilir.

Bilecik Milli Emlak Müdürlüğü, 26 adet kamu lojmanı ile 16 adet arsa ve tarlayı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 29-30 Mart 2022 tarihinde satılacak. 

İhaleler 29 ve 30 Mart 2022 tarihlerinde Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü toplantı salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacak. İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içinde Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü'nde bedelsiz olarak görülebilir. 

1) Aşağıda tablo (2) belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışı, karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) toplantı salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.                                                                

2) İhaleye katılacakların ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına;                                                                

a) Tebligat için Türkiye’de gösterilecek adres beyanı,                                                            

b) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını,  tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını,                                                            

c) İhalelerin başlangıç saatine kadar taşınmaz bilgileri (ada, parsel) belirtilerek geçici teminatı yatırmaları (1-Tedavüldeki Türk Parası 2-Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları 3-Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, 4-Yalnızca taşınmaz malların satışında, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz), ve makbuzu İhale Komisyonuna teslim etmiş olmaları, geçici teminatın bankalardan alınmış geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde teminat mektubunun süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekmektedir. Teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur.(Geçici teminat bedellerinin Bilecik Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Bilecik Şubesindeki TR 45 0001 000118 00001 0005223 IBAN nolu hesabına yatırmaları halinde Muhasebe Müdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişinin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ibrazı şarttır.                                                            

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak,  idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2022 Yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise geçici teminata ilişkin belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve tatbiki imza örneklerini,                                                            
e) Gerçek şahıslar adına vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameyi, vermeleri gerekmektedir.                                                            
3) İhalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilenler (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.                           4) Öncelikli alım hakkı bulunanların ödeme koşulları;                                                                
a) İhale bedelinin öncelikli alım hakkı sahibi tarafından; peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır.                                                            
b) Taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın;                                                            

1. En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle,                                                            
2. En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle,                                                            
3. En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle, ödenebilir.*                                                            

* Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz.                                                                
5) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.                                                                

6) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.                                                                

7) Tablo (1)  deki bağımsız bölümlerin (konutların) bedellerinin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısının İdareye verilmesi ve bedelin kredi kuruluşu tarafından Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünde açılacak emanet hesabına aktarılması gerekmektedir.                                                                

a) Bankanın ayrıca ekspertiz yaptırması halinde söz konusu ekspertiz raporu İdaremizi bağlamayacak olup, söz konusu rapora ilişkin tüm hususlarda Banka ile alıcılar muhatap olacaktır.                                                            

b) Banka, Alıcının Sözleşme Öncesi Bilgi Formunu, Kredi Sözleşmesini ve ödeme planı ile Banka tarafından talep edilecek sair gerekli belgeleri imzalaması kaydıyla kişiye kredi kullandıracaktır.                                                            

c) Kredi kullanılarak ödeme imkanı yalnızca satış bedelinin tamamının peşin olarak ödenmesi halinde mümkün olacaktır. Ancak, bu peşin ödemenin bir kısmı için kredi kullanılması mümkündür. Bu durumda peşin ödenmesi gereken bedel ile kredi olarak ödenen bedel arasındaki farkın, kredi kullanan alıcı tarafından tamamlanarak, ödeme süresi içinde Banka nezdinde İdaremiz (Hazine) lehine blokede (emanet) tutulması gerekmektedir.                                                             

8) Posta ile yapılan müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca  herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.                                                                

9) Tablo (2) deki taşınmaz malların ihale bedelleri peşin ödenebileceği gibi talep halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, taksitlerle ve kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. Taksitle ödeme halinde borcun tamamı ödenmeden tapuya ferağ verilmeyecektir. Ferağın verilebilmesi için takside bağlanan borç ve kanuni faizlerini karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınır veya Türk Medeni Kanununun 893. maddesinin 1. bendi uyarınca satışı yapılan taşınmaz mal üzerine Hazine lehine Kanuni ipotek tesis edilir.                                                                
10) Tekliflerin hazırlanmasına dair kılavuz ve geçici teminat mektubu örneği https://www.milliemlak.gov.tr/Documents/Satis/satis-brosur.pdf internet adresinden görülebilir.                                                                
11) İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içinde Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde (Gazipaşa Mahallesi Ormancılar Sokak No:6 Merkez/BİLECİK) bedelsiz olarak görülebilir.                                                                 
12) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaya İşletmesi Yönetmeliği hükümleri uyarınca,  Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünce taşınmazların satış bedeli üzerinden  %1 (yüzdebir)  oranında ayrıca Döner Sermaye ödemesi alınacaktır.                                                                

13) 4706 sayılı Yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesna ve 5 (beş) yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
14) İhale Komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

BİLECİK LOJMAN SATIŞ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

BİLECİK MİLLİ EMLAK ARSA SATIŞI

S.No

Mahalle/Köy

Ada

Parsel

(m²)

Cinsi

İmar Durumu

Bedel

Teminat

1

İstasyon Mahallesi

723

4

603

Arsa

Konut Alanı

90.500

18.100

2

Orhangazi Mahallesi

925

4

389,64

Tarla

Konut Alanı+Yol

39.000

7.800

3

Orhangazi Mahallesi

925

3

58,91

Tarla

Konut Alanı

6.000

1.200

4

Abbaslık Köyü

293

1

4.055,77

Hali Arazi

İmarsız

182.750

36.550

5

Bekdemir Köyü

147

75

2.298

Arsa

İmarsız

115.000

23.000

6

Dereşemsettin Köyü

160

4

323,20

Ham Toprak

İmarsız

24.500

4.900

7

Erkoca Köyü 

156

22

560,28

Ham Toprak

İmarsız

17.000

3.400

8

Erkoca Köyü 

151

1

131,34

Tarla

İmarsız

4.000

800

9

Erkoca Köyü 

156

1

778,99

Arsa

İmarsız

23.500

4.700

10

Kendirli Köyü

158

16

152,05

Ham Toprak

İmarsız

4.750

950

11

Kınık Köyü 

125

59

217,92

Ham Toprak

İmarsız

7.750

1.550

12

Kızıldamlar Köyü

126

152

7.060,91

Tarla

İmarsız

56.500

11.300

13

Şükraniye Köyü

110

211

15.675,90

Tarla

İmarsız

117.750

23.550

14

Yeniköy Köyü

145

190

1.761,10

Tarla

İmarsız

28.500

5.700

15

Yeniköy Köyü

284

3

392,29

Ham Toprak

İmarsız

25.500

5.100

16

Yeniköy Köyü

295

4

310,44

Ham Toprak

İmarsız

18.750

3.750

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.