Arsa (ÇŞB) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Haber Girişi: 20.07.2021 - 10:39, Güncelleme: 19.01.2022 - 09:24

Gaziantep'de Hazineye Ait 21 Adet Taşınmaz İhaleyle Satılacaktır

 

Gaziantep'de Hazineye Ait 21 Adet Taşınmaz İhaleyle Satılacaktır

Gaziantep'de Hazineye Ait 21 Adet Taşınmaz İhaleyle Satılacaktır
1- Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile, aşağıda belirtilen gün ve saatte Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır. 2- İhale; hizalarında belirtilen gün ve saatte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yerleşkesi içerisinde bulunan Sıfır Atık Eğitim ve Uygulama Merkezi Toplantı Salonunda yapılacaktır. 3- İhaleye katılabilmek için; a) Geçici teminatın verilmesi (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), b)Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, c) Tebligat için Türkiye’de adres gösterilmesi, d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzelkişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, gerekmektedir. 4- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatine kadar Komisyona ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikme nedeni ile ihale saatine kadar komisyona ulaşmayan teklifler işleme alınmayacaktır. 5- Hazine'ye ait taşınmazların satışı KDV' ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler de vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz. Taşınmaz satış bedelinin taksitle ödenmek istenilmesi halinde, Hazineye Ait Taşınmazların İdaresi Hakkındaki Yönetmelik gereğince satış tutarında taksitlendirme yapılabilecektir. 6- Şartnameler mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. 7- Hazine taşınmazlarının satışında satış bedeli üzerinden; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) Döner Sermaye İşlem Bedeli alınacaktır. 8- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 9- Taşınmazların satışına ait ihale ile ilgili bilgiler; http://www.milliemlak.gov.tr , https://gaziantep.csb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. S.NO İLİ İLÇESİ MAHALLE CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m2) HAZİNE HİSSESİ İMAR DURUMU/AÇIKLAMA TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 Gaziantep Şahinbey Belen Ham Toprak 109 20 16.946,14 Tam 1/25000 Nazım İmar Planında Doğal Karakteri Korunacak Alan 338.922,80 84.730,70 28.07.2021 09:00 2 Gaziantep Şahinbey Cevizli Zeytinlik 125 8 2.306,54 Tam 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Dikili Tarım Alanına denk gelmektedir. 80.728,90 20.182,23 28.07.2021 09:30 3 Gaziantep Şahinbey Çubukdiken Ham Toprak 101 92 12.882,36 Tam 1/25000 Nazım İmar Planında Dikili Tarım Alanı 193.235,40 48.308,85 28.07.2021 10:00 4 Gaziantep Şahinbey Çubukdiken Ham Toprak 101 96 10.380,96 Tam 1/25000 Nazım İmar Planında Dikili Tarım Alanı 103.809,60 25.952,40 28.07.2021 10:30 5 Gaziantep Şahinbey Çubukdiken Ham Toprak 102 17 7.259,02 Tam 1/25000 Nazım İmar Planında kısmen Orman Alanına ve Dikili Tarım Alanına denk gelmektedir. 72.590,20 18.147,55 28.07.2021 11:00 6 Gaziantep Şahinbey Hacıköy Ham Toprak 114 7 3.633,70 Tam 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alan 72.674,00 18.168,50 28.07.2021 11:30 7 Gaziantep Şahinbey K.Kızılhisar Arsa 7500 9 2.783,67 2.282,80 Ticaret+Konut Alanı (E:1.50 Yençok:8 Kat) 4.565.600,00 1.141.400,00 28.07.2021 13:30 8 Gaziantep Şahinbey Kürüm Ham Toprak 136 34 30.017,74 Tam 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alan 750.444,00 187.611,00 28.07.2021 14:00 9 Gaziantep Şahinbey Ozanlı Ham Toprak 113 220 91.791,67 Tam 1/25000 Nazım İmar Planında Dikili Tarım Alanı 2.295.000,00 573.750,00 28.07.2021 14:30 10 Gaziantep Şahinbey Pancarlı Hali Arazi 358 18.149,64 Tam 1/25000 Nazım İmar Planında Mera Alanına denk gelmektedir. 145.197,12 36.299,28 28.07.2021 15:00 11 Gaziantep Şahinbey Sarısalkım Arsa 6494 5 6.663,51 4.698,89 Konut Alanı (Kaks: 0.45 Yençok:9.50) 3.289.223,00 822.305,75 28.07.2021 15:30 12 Gaziantep Şahinbey Yaycı Tarla 102 17 13.127,94 Tam 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut (Kırsal) Düşük Yoğunluklu Konut Alanı ve Düşük Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı 393.838,20 98.459,55 28.07.2021 16:00 13 Gaziantep Şehitkamil Aktoprak Ham Toprak 206 123 4.507,00 Tam Konut Alanı ve Yol (E:0.50 Yençok:15 Kat) 1.126.750,00 281.687,50 29.07.2021 09:00 14 Gaziantep Şehitkamil Aktoprak Arsa 425 20 883,34 Tam 3 Katlı Konut Alanı (Taks:0.40 Kaks:1.00) 353.336,00 88.334,00 29.07.2021 09:30 15 Gaziantep Şehitkamil Aktoprak Kargir Ev ve Arsa 436 3 4.822,07 Tam Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (Kaks:1.50) 3.633.000,00 908.250,00 29.07.2021 10:00 16 Gaziantep Şehitkamil Bağbaşı Ham Toprak 115 134 19.024,28 Tam İmarsız 665.849,80 166.462,45 29.07.2021 10:30 17 Gaziantep Şehitkamil Beylerbeyi Arsa 842 4 4.912,00 Tam Konut Alanı (A3 Taks:0.25 Kaks 1.00) 5.450.000,00 1.362.500,00 29.07.2021 11:00 18 Gaziantep Şehitkamil Çaykuyu Ham Toprak 102 109 3.500,00 Tam İmarsız 52.500,00 13.125,00 29.07.2021 11:30 19 Gaziantep Şehitkamil Kirlialıcı Ham Toprak 110 11 3.500,00 Tam İmarsız 105.000,00 26.250,00 29.07.2021 13:30 20 Gaziantep Şehitkamil Sarılar Fıstıklık 101 188 7.500,00 Tam İmarsız 90.000,00 22.500,00 29.07.2021 14:00 21 Gaziantep Şehitkamil Seymenli Ham Toprak 109 40 80.102,67 Tam 1/25000 Nazım İmar Planında Ağaçlandırılacak Alan 801.026,70 200.256,68 29.07.2021 14:30 İlan Olunur.
Gaziantep'de Hazineye Ait 21 Adet Taşınmaz İhaleyle Satılacaktır

1- Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile, aşağıda belirtilen gün ve saatte Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhale; hizalarında belirtilen gün ve saatte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yerleşkesi içerisinde bulunan Sıfır Atık Eğitim ve Uygulama Merkezi Toplantı Salonunda yapılacaktır.
3- İhaleye katılabilmek için;
a) Geçici teminatın verilmesi (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), b)Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, c) Tebligat için Türkiye’de adres gösterilmesi, d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzelkişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, gerekmektedir.
4- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatine kadar Komisyona ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikme nedeni ile ihale saatine kadar komisyona ulaşmayan teklifler işleme alınmayacaktır.
5- Hazine'ye ait taşınmazların satışı KDV' ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler de vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz. Taşınmaz satış bedelinin taksitle ödenmek istenilmesi halinde, Hazineye Ait Taşınmazların İdaresi Hakkındaki Yönetmelik gereğince satış tutarında taksitlendirme yapılabilecektir.
6- Şartnameler mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
7- Hazine taşınmazlarının satışında satış bedeli üzerinden; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) Döner Sermaye İşlem Bedeli alınacaktır.
8- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9- Taşınmazların satışına ait ihale ile ilgili bilgiler; http://www.milliemlak.gov.tr , https://gaziantep.csb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.

S.NO İLİ İLÇESİ MAHALLE CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m2) HAZİNE HİSSESİ İMAR DURUMU/AÇIKLAMA TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

1 Gaziantep Şahinbey Belen Ham Toprak 109 20 16.946,14 Tam 1/25000 Nazım İmar Planında Doğal Karakteri Korunacak Alan 338.922,80 84.730,70 28.07.2021 09:00

2 Gaziantep Şahinbey Cevizli Zeytinlik 125 8 2.306,54 Tam 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Dikili Tarım Alanına denk gelmektedir. 80.728,90 20.182,23 28.07.2021 09:30


3 Gaziantep Şahinbey Çubukdiken Ham Toprak 101 92 12.882,36 Tam 1/25000 Nazım İmar Planında Dikili Tarım Alanı 193.235,40 48.308,85 28.07.2021 10:00

4 Gaziantep Şahinbey Çubukdiken Ham Toprak 101 96 10.380,96 Tam 1/25000 Nazım İmar Planında Dikili Tarım Alanı 103.809,60 25.952,40 28.07.2021 10:30


5 Gaziantep Şahinbey Çubukdiken Ham Toprak 102 17 7.259,02 Tam 1/25000 Nazım İmar Planında kısmen Orman Alanına ve Dikili Tarım Alanına denk gelmektedir. 72.590,20 18.147,55 28.07.2021 11:00


6 Gaziantep Şahinbey Hacıköy Ham Toprak 114 7 3.633,70 Tam 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alan 72.674,00 18.168,50 28.07.2021 11:30


7 Gaziantep Şahinbey K.Kızılhisar Arsa 7500 9 2.783,67 2.282,80 Ticaret+Konut Alanı (E:1.50 Yençok:8 Kat) 4.565.600,00 1.141.400,00 28.07.2021 13:30


8 Gaziantep Şahinbey Kürüm Ham Toprak 136 34 30.017,74 Tam 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alan 750.444,00 187.611,00 28.07.2021 14:00


9 Gaziantep Şahinbey Ozanlı Ham Toprak 113 220 91.791,67 Tam 1/25000 Nazım İmar Planında Dikili Tarım Alanı 2.295.000,00 573.750,00 28.07.2021 14:30


10 Gaziantep Şahinbey Pancarlı Hali Arazi 358 18.149,64 Tam 1/25000 Nazım İmar Planında Mera Alanına denk gelmektedir. 145.197,12 36.299,28 28.07.2021 15:00


11 Gaziantep Şahinbey Sarısalkım Arsa 6494 5 6.663,51 4.698,89 Konut Alanı (Kaks: 0.45 Yençok:9.50) 3.289.223,00 822.305,75 28.07.2021 15:30


12 Gaziantep Şahinbey Yaycı Tarla 102 17 13.127,94 Tam 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut (Kırsal) Düşük Yoğunluklu Konut Alanı ve Düşük Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı 393.838,20 98.459,55 28.07.2021 16:00


13 Gaziantep Şehitkamil Aktoprak Ham Toprak 206 123 4.507,00 Tam Konut Alanı ve Yol (E:0.50 Yençok:15 Kat) 1.126.750,00 281.687,50 29.07.2021 09:00


14 Gaziantep Şehitkamil Aktoprak Arsa 425 20 883,34 Tam 3 Katlı Konut Alanı (Taks:0.40 Kaks:1.00) 353.336,00 88.334,00 29.07.2021 09:30


15 Gaziantep Şehitkamil Aktoprak Kargir Ev ve Arsa 436 3 4.822,07 Tam Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (Kaks:1.50) 3.633.000,00 908.250,00 29.07.2021 10:00


16 Gaziantep Şehitkamil Bağbaşı Ham Toprak 115 134 19.024,28 Tam İmarsız 665.849,80 166.462,45 29.07.2021 10:30

17 Gaziantep Şehitkamil Beylerbeyi Arsa 842 4 4.912,00 Tam Konut Alanı (A3 Taks:0.25 Kaks 1.00) 5.450.000,00 1.362.500,00 29.07.2021 11:00


18 Gaziantep Şehitkamil Çaykuyu Ham Toprak 102 109 3.500,00 Tam İmarsız 52.500,00 13.125,00 29.07.2021 11:30


19 Gaziantep Şehitkamil Kirlialıcı Ham Toprak 110 11 3.500,00 Tam İmarsız 105.000,00 26.250,00 29.07.2021 13:30


20 Gaziantep Şehitkamil Sarılar Fıstıklık 101 188 7.500,00 Tam İmarsız 90.000,00 22.500,00 29.07.2021 14:00


21 Gaziantep Şehitkamil Seymenli Ham Toprak 109 40 80.102,67 Tam 1/25000 Nazım İmar Planında Ağaçlandırılacak Alan 801.026,70 200.256,68 29.07.2021 14:30
İlan Olunur.

Gaziantep HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.