Arsa (ÇŞB) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Haber Girişi: 03.03.2022 - 23:41, Güncelleme: 03.03.2022 - 23:59

Gümüşhane Milli Emlak'tan 40 Adet Arsa İhalesi

 

Gümüşhane Milli Emlak'tan 40 Adet Arsa İhalesi

Gümüşhane Merkezde Bulunan 39 Arsanın Satışı ve 1 Arazinin de Kiralama İhalesi 16-17 Mart 2022 Tarihinde Yapılacak.
Aşağıda bilgileri yazılı taşınmaz malların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte Gümüşhane Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü toplantı salonunda ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale gün ve saatine kadar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26'ıncı maddesi uyarınca yukarıda miktarı yazılı aşağıda belirtilen değerlerden birinin Geçici Teminat olarak Gümüşhane Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırmaları ve alındı aslının diğer istenilen belgeler ile birlikte ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir: Tedavüldeki Türk Parası Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) ç) Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk Vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankasınca belirlenen konvertibil döviz. Mevzuata aykırı düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları, gerekli kovuşturma yapılması için Bakanlığa intikal ettirilir. her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur.  Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dahil değildir. Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine  yatırılması zorunlu olup, bunlar ihale komisyonunca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları, ihaleden sonra ilgili muhasebe birimine teslim edilir ve ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları geri verilir. İhaleye iştirak edeceklerin; Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını gösterir fotoğtaflı nüfus cüzdanı  veya herhangi bir kamu kuruluşunca tasdikli T.C Kimlik numarasını gösteriri kimlik kartı, pasaport gibi yanlarında bulundurmaları, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, ç) Özel Hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2021 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale komisyonuna  vermeleri gerekmektedir.  Ortak girişim olması halinde komisyona 2022 yılı Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ibraz edilecektir. Posta ile yapılacak müracaatlarda tekliflerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ile ihale gün ve saatine kadar yukarıda belirtilen Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır.Bu saatten sonra ulaşan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhalelerden birinin uzaması halinde diğer ihalelere müteakip saatlerde devam edilecektir. Hazine taşınmazlarının satışı KDV' den istisna olup, 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir. Satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL'yi geçmesi ve talep edilmesi durumunda bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda en fazla 8 eşit taksit halinde kanuni faizi ile birlikte, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak taksitlendirme yapılabilecektir.  Taşınmazların satış bedeli üzerinden %1 Döner sermaye bedeli alınacaktır.                                                                                                                                                               İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir. İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Gümüşhane Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup ihale ilanı www.gumushanecsb.gov.tr adresinden görülebilir. SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR S.NO      MAH.             CİNSİ          ADA       PARSEL  (m²)     HİSSESİ İMAR VE FİİLİ DURUMU   BEDEL   TEMİNAT 1             Akhisar Köyü      Ham Toprak       109        1             173        Tam       İmarsızdır            3.050               915 2             Aktutan Köyü     Ham Toprak       186        12          1.104     Tam       İmarsızdır.                    27.600  8.280 3             Aktutan Köyü     Ham Toprak       222        1             401        Tam       İmarsızdır                   10.050  3.015 4             Arzularkabaköy  Arsa       235        71          431        Tam       İmarlı (2 Kat) olup boştur.       30.200  9.060 5             Arzularkabaköy  Arsa       235        72          487        Tam       İmarlı (2 Kat) olup boştur        34.100  10.230 6             Arzularkabaköy  Arsa       235        73          493        Tam       İmarlı (2 Kat) olup boştur              34.550  10.365 7             Arzularkabaköy  Arsa       235        74          408        Tam       İmarlı (2 Kat) olup boştur.               28.600  8.580 8             Arzularkabaköy  Arsa       235        75          517        Tam       İmarlı (2 Kat) olup boştur.               36.200  10.860                                                          9             Arzularkabaköy  Arsa       235        76          412        Tam       İmarlı (2 Kat) olup boştur.               28.900  8.670 10          Arzularkabaköy  Arsa       235        77          453        Tam       İmarlı (2 Kat) olup boştur.               31.800  9.540 11          Arzularkabaköy  Arsa       235        78          446        Tam       İmarlı (2 Kat) olup boştur.               31.250  9.375 12          Arzularkabaköy  Arsa       235        79          392        Tam       İmarlı (2 Kat) olup boştur.               27.500  8.250 13          Arzularkabaköy  Arsa       235        80          376        Tam       İmarlı (2 Kat) olup boştur.               26.400  7.920 14          Arzularkabaköy  Arsa       235        81          359        Tam       İmarlı (2 Kat) olup boştur.               25.200  7.560 15          Arzularkabaköy  Arsa       235        82          400        Tam       İmarlı (2 Kat) olup boştur.               28.100  8.430 16          Arzularkabaköy  Arsa       235        83          335        Tam       İmarlı (2 Kat) olup boştur.               23.500  7.050 17          Arzularkabaköy  Arsa       235        84          450        Tam       İmarlı (2 Kat) olup boştur.               31.500  9.450 18          Arzularkabaköy  Arsa       235        85          374        Tam       İmarlı (2 Kat) olup boştur.               26.200  7.860 19          Arzularkabaköy  Arsa       235        86          389        Tam       İmarlı (2 Kat) olup boştur.               27.300  8.190 20          Arzularkabaköy  Arsa       235        87          327        Tam       İmarlı (2 Kat) olup boştur.               23.000  6.900 21          Arzularkabaköy  Arsa       235        88          411        Tam       İmarlı (2 Kat) olup boştur.               28.800  8.640 22          Arzularkabaköy  Arsa       235        89          381        Tam       İmarlı (2 Kat) olup boştur.               26.750  8.025 23          Arzularkabaköy  Arsa       235        90          388        Tam       İmarlı (2 Kat) olup boştur.               27.200  8.160 24          Arzularkabaköy  Arsa       235        92          363        Tam       İmarlı (2 Kat) olup boştur.               25.450  7.635 25          Arzularkabaköy  Arsa       235        93          363        Tam       İmarlı (2 Kat) olup boştur.               25.500  7.650 26          Arzularkabaköy  Arsa       235        94          396        Tam       İmarlı (2 Kat) olup boştur.               27.750  8.325 27          Dibekli Köyü       Ham Toprak       123        13          1.420     Tam       İmarsızdır.               35.500  10.650 28          Geçit Köyü          Hali Arazi            128        9             604        Tam       İmarsızdır.               27.200  8.160 29          Geçit Köyü          Tarla      130        9             2.758     Tam       İmarsızdır.  110.330   33.100 30          Hasköy Köyü      Hali Arazi            138        16          298        Tam       İmarsızdır.               20.860  6.258 31          Mescitli Köyü     Ham Toprak       158        50          49          Tam       İmarsız, İşgallidir.  57.400   17.220 32          Mescitli Köyü     Ham Toprak       161        16          252        Tam       İmarsızdır.               88.200  26.460 33          Mescitli Köyü     Hali Arazi            189        3             287        Tam       İmarsızdır.               136.200   40.860 34          Olucak Köyü       Ham Toprak       166        1             392        Tam       İmarsızdır.               13.750  4.125 35          Özcan Mahallesi              Arsa       365        260        247        Tam       İmarlı(3 Kat) olup boştur.  197.790   59.337 36          Yayladere Köyü Arsa       171        2             67          Tam       İmarsızdır.           3.350     1.005 37          Yeniköy Köyü     Bahçe    119        11          162        Tam       İmarsızdır.           8.950     2.685 38          Yeniköy Köyü     Bahçe    160        1             1.416     Tam       İmarsızdır.           50.970               15.291 39          Yukarı Alıçlı Köyü             Ham Toprak       159        5             39          Tam       İmarsızdır.               1.600     480 KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR 40          Gökdere Köyü    Hali Arazi            202        11          48.640  Kiralanılacak Alan 35.991,43               İmarsızdır.           16.200
Gümüşhane Merkezde Bulunan 39 Arsanın Satışı ve 1 Arazinin de Kiralama İhalesi 16-17 Mart 2022 Tarihinde Yapılacak.

Aşağıda bilgileri yazılı taşınmaz malların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte Gümüşhane Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü toplantı salonunda ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale gün ve saatine kadar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26'ıncı maddesi uyarınca yukarıda miktarı yazılı aşağıda belirtilen değerlerden birinin Geçici Teminat olarak Gümüşhane Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırmaları ve alındı aslının diğer istenilen belgeler ile birlikte ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir:

  • Tedavüldeki Türk Parası
  • Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları
  • Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) ç) Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk Vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankasınca belirlenen konvertibil döviz.
  • Mevzuata aykırı düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları, gerekli kovuşturma yapılması için Bakanlığa intikal ettirilir. her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur.  Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dahil değildir.
  • Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine  yatırılması zorunlu olup, bunlar ihale komisyonunca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları, ihaleden sonra ilgili muhasebe birimine teslim edilir ve ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları geri verilir.

İhaleye iştirak edeceklerin;

  • Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
  • Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
  • Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını gösterir fotoğtaflı nüfus cüzdanı  veya herhangi bir kamu kuruluşunca tasdikli T.C Kimlik numarasını gösteriri kimlik kartı, pasaport gibi yanlarında bulundurmaları, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, ç) Özel Hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2021 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale komisyonuna  vermeleri gerekmektedir. 
  • Ortak girişim olması halinde komisyona 2022 yılı Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ibraz edilecektir.

Posta ile yapılacak müracaatlarda tekliflerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ile ihale gün ve saatine kadar yukarıda belirtilen Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır.Bu saatten sonra ulaşan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhalelerden birinin uzaması halinde diğer ihalelere müteakip saatlerde devam edilecektir.

Hazine taşınmazlarının satışı KDV' den istisna olup, 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir. Satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL'yi geçmesi ve talep edilmesi durumunda bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda en fazla 8 eşit taksit halinde kanuni faizi ile birlikte, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak taksitlendirme yapılabilecektir. 

Taşınmazların satış bedeli üzerinden %1 Döner sermaye bedeli alınacaktır.                                                                                                                                                              

İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir.

İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Gümüşhane Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup ihale ilanı www.gumushanecsb.gov.tr adresinden görülebilir.

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

S.NO      MAH.             CİNSİ          ADA       PARSEL  (m²)     HİSSESİ İMAR VE FİİLİ DURUMU   BEDEL   TEMİNAT

1             Akhisar Köyü      Ham Toprak       109        1             173        Tam       İmarsızdır            3.050               915

2             Aktutan Köyü     Ham Toprak       186        12          1.104     Tam       İmarsızdır.                    27.600  8.280

3             Aktutan Köyü     Ham Toprak       222        1             401        Tam       İmarsızdır                   10.050  3.015

4             Arzularkabaköy  Arsa       235        71          431        Tam       İmarlı (2 Kat) olup boştur.       30.200  9.060

5             Arzularkabaköy  Arsa       235        72          487        Tam       İmarlı (2 Kat) olup boştur        34.100  10.230

6             Arzularkabaköy  Arsa       235        73          493        Tam       İmarlı (2 Kat) olup boştur              34.550  10.365

7             Arzularkabaköy  Arsa       235        74          408        Tam       İmarlı (2 Kat) olup boştur.               28.600  8.580

8             Arzularkabaköy  Arsa       235        75          517        Tam       İmarlı (2 Kat) olup boştur.               36.200  10.860                                                         

9             Arzularkabaköy  Arsa       235        76          412        Tam       İmarlı (2 Kat) olup boştur.               28.900  8.670

10          Arzularkabaköy  Arsa       235        77          453        Tam       İmarlı (2 Kat) olup boştur.               31.800  9.540

11          Arzularkabaköy  Arsa       235        78          446        Tam       İmarlı (2 Kat) olup boştur.               31.250  9.375

12          Arzularkabaköy  Arsa       235        79          392        Tam       İmarlı (2 Kat) olup boştur.               27.500  8.250

13          Arzularkabaköy  Arsa       235        80          376        Tam       İmarlı (2 Kat) olup boştur.               26.400  7.920

14          Arzularkabaköy  Arsa       235        81          359        Tam       İmarlı (2 Kat) olup boştur.               25.200  7.560

15          Arzularkabaköy  Arsa       235        82          400        Tam       İmarlı (2 Kat) olup boştur.               28.100  8.430

16          Arzularkabaköy  Arsa       235        83          335        Tam       İmarlı (2 Kat) olup boştur.               23.500  7.050

17          Arzularkabaköy  Arsa       235        84          450        Tam       İmarlı (2 Kat) olup boştur.               31.500  9.450

18          Arzularkabaköy  Arsa       235        85          374        Tam       İmarlı (2 Kat) olup boştur.               26.200  7.860

19          Arzularkabaköy  Arsa       235        86          389        Tam       İmarlı (2 Kat) olup boştur.               27.300  8.190

20          Arzularkabaköy  Arsa       235        87          327        Tam       İmarlı (2 Kat) olup boştur.               23.000  6.900

21          Arzularkabaköy  Arsa       235        88          411        Tam       İmarlı (2 Kat) olup boştur.               28.800  8.640

22          Arzularkabaköy  Arsa       235        89          381        Tam       İmarlı (2 Kat) olup boştur.               26.750  8.025

23          Arzularkabaköy  Arsa       235        90          388        Tam       İmarlı (2 Kat) olup boştur.               27.200  8.160

24          Arzularkabaköy  Arsa       235        92          363        Tam       İmarlı (2 Kat) olup boştur.               25.450  7.635

25          Arzularkabaköy  Arsa       235        93          363        Tam       İmarlı (2 Kat) olup boştur.               25.500  7.650

26          Arzularkabaköy  Arsa       235        94          396        Tam       İmarlı (2 Kat) olup boştur.               27.750  8.325

27          Dibekli Köyü       Ham Toprak       123        13          1.420     Tam       İmarsızdır.               35.500  10.650

28          Geçit Köyü          Hali Arazi            128        9             604        Tam       İmarsızdır.               27.200  8.160

29          Geçit Köyü          Tarla      130        9             2.758     Tam       İmarsızdır.  110.330   33.100

30          Hasköy Köyü      Hali Arazi            138        16          298        Tam       İmarsızdır.               20.860  6.258

31          Mescitli Köyü     Ham Toprak       158        50          49          Tam       İmarsız, İşgallidir.  57.400   17.220

32          Mescitli Köyü     Ham Toprak       161        16          252        Tam       İmarsızdır.               88.200  26.460

33          Mescitli Köyü     Hali Arazi            189        3             287        Tam       İmarsızdır.               136.200   40.860

34          Olucak Köyü       Ham Toprak       166        1             392        Tam       İmarsızdır.               13.750  4.125

35          Özcan Mahallesi              Arsa       365        260        247        Tam       İmarlı(3 Kat) olup boştur.  197.790   59.337

36          Yayladere Köyü Arsa       171        2             67          Tam       İmarsızdır.           3.350     1.005

37          Yeniköy Köyü     Bahçe    119        11          162        Tam       İmarsızdır.           8.950     2.685

38          Yeniköy Köyü     Bahçe    160        1             1.416     Tam       İmarsızdır.           50.970               15.291

39          Yukarı Alıçlı Köyü             Ham Toprak       159        5             39          Tam       İmarsızdır.               1.600     480

KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR

40          Gökdere Köyü    Hali Arazi            202        11          48.640  Kiralanılacak Alan 35.991,43               İmarsızdır.           16.200

Gümüşhane HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.