Arsa Haber Girişi: 09.03.2022 - 19:39, Güncelleme: 17.04.2022 - 11:35

Hazineye ait Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki taşınmazlar satılacaktır

 

Hazineye ait Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki taşınmazlar satılacaktır

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın yayınlattığı ilana göre, Hazineye kayıtlı Adana'nın Yumurtalık ilçesi Akyuva, Demirtaş ve Hunutlu mahallelerindeki toplam 4 milyon 58 bin 685,13 metrekare yüzölçümlü 115 tarla ve 1 kanal vasfındaki taşınmaz için ihale yapılacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın yayınlattığı ilana göre, Hazineye kayıtlı Adana'nın Yumurtalık ilçesi Akyuva, Demirtaş ve Hunutlu mahallelerindeki toplam 4 milyon 58 bin 685,13 metrekare yüzölçümlü 115 tarla ve 1 kanal vasfındaki taşınmaz için ihale yapılacak. İhale, kapalı zarfla teklif alınmasının ardından görüşmelerde bulunularak pazarlık usulü ve açık artırma şeklinde gerçekleştirilecek. İhale için son teklif verme tarihi 30 Mart 2022, geçici teminat bedeli 15 milyon lira olarak belirlendi. T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Özelleştirme İdaresi Başkanlığı  YATIRIMCILARA DUYURU T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından aşağıda belirtilen taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemiyle özelleştirilecektir.  1- İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacaktır. 2- İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, ORTAK GİRİŞİM GRUPLARI, kooperatifler, vakıflar ile belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernekler ve vakıflar katılabilir. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilirler. ORTAK GİRİŞİM GRUBU ortaklarının tamamı yatırım fonu olamaz. 3- İhale konusu taşınmazların ihalesine katılacak teklif sahiplerinin İhale Şartnamesi alması ve teklif ile şartnamede istenilen belgeleri İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 18.00’e kadar elden teslim etmesi zorunludur. 4- İhale Şartnamesi bedeli; Alıcı: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Açıklama: İhaleye Katılacak Yatırımcının İsmi/Unvanı ve İl-İlçe-Mahalle-Ada-Parsel- İlişkin İhale Şartname Bedeli belirtilerek İdare’nin hesabına yatırılacaktır. İhale Şartnamesi almak için ödenmiş tutarlar her ne surette olursa olsun iade edilmez. (İhaleye teklif verenin OGG olması halinde dekontun OGG’nin veya ortaklarından birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir). 5- İhale Şartnamesi ve ekleri ile Alındı Belgesi, banka dekontu karşılığı İdare’nin aşağıdaki adresinden elden teslim alınabileceği gibi talep edilmesi halinde İhale Şartname bedelinin ödendiğine dair banka dekontunun bir nüshasının en geç son teklif verme tarihinden 7 (yedi) gün öncesine kadar elektronik posta, posta veya kargo yoluyla İdare’ye ulaştırılması ve telefon ile teyidinin alınması kaydıyla, elektronik posta ile birlikte iadeli taahhütlü veya kargo ile gönderilebilecektir. 6- Teklif sahiplerinden ihaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda geçici teminat alınacaktır. Geçici teminat bedelinin  nakit olarak getirilmesi durumunda; Alıcı: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Açıklama: İhaleye Katılacak Yatırımcının İsmi/Unvanı ve İl-İlçe-Mahalle-Ada-Parsel- İlişkin İhale Teminat Bedeli belirtilerek İdare’nin hesabına yatırılacaktır. 7- Teklifler Türk Lirası cinsinden verilecek olup ihale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecektir. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari %25 (yüzde yirmibeş)’i peşin, vadeye bırakılan tutarı ise 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 60 (altmış) ayda ödenebilecektir. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık %15 (yüzde onbeş) oranında basit faiz (vade farkı) uygulanacaktır. 8- Taşınmazların tapu kaydının ‘beyanlar/şerhler’ hanesinde “2565 sayılı Kanunun 2 .maddesi gereği Yabancıların Taşınmaz Mal Edinemeyecekleri ve İzin Alınmadıkça Kiralayamayacakları Bölge İçerisinde Kalmaktadır.” hükmü yer almakta olup, İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli işlemleri yapmaları istenir. 9- İdare ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 10- İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur. 11- Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır. 12- İhale ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır. 13- İhale konusu taşınmazlara ilişkin şartnamelerin İdare’den satın alınmasının talep edilmesi durumunda, yukarıda yer alan iletişim numaralarından randevu alınması gerekmektedir. S.No İhale Konusu Taşınmazlar Şartname Teminat     1 Adana ili, Yumurtalık ilçesi, Akyuva, Demirtaş ve Hunutlu Mahallelerinde yer alan 116 adet parselin/hissenin toplamı 4.058.685,13 m² (bir bütün halinde) Tel: (0312) 585 82 70 30.000 15.000.000       S.No Mahalle Ada Parsel (m²) Özelleştirmeye Tabi Hisse 1 Akyuva 366 5 11.561,75 11.561,75 2 Akyuva 374 52 5.000,36 5.000,36 3 Akyuva 374 54 4.895,71 4.895,71 4 Akyuva 374 68 8.405,85 8.405,85 5 Akyuva 374 71 3.423,58 3.423,58 6 Akyuva 374 74 4.550,00 4.550,00 7 Akyuva 374 80 5.866,45 5.866,45 8 Akyuva 374 84 27.647,38 27.647,38 9 Akyuva 374 85 13.394,37 13.394,37 10 Akyuva 374 88 15.875,82 15.875,82 11 Akyuva 374 92 15.125,61 15.125,61 12 Akyuva 374 95 19.578,58 19.578,58 13 Akyuva 374 96 21.925,11 21.925,11 14 Akyuva 374 97 4.421,31 4.421,31 15 Akyuva 374 100 5.653,72 5.653,72 16 Akyuva 374 127 13.659,63 13.659,63 17 Akyuva 374 128 46.609,28 46.609,28 18 Akyuva 374 129 8.895,95 8.895,95 19 Akyuva 374 130 17.688,46 17.688,46 20 Akyuva 374 132 4.107,22 4.107,22 21 Akyuva 374 248 7.282,72 7.282,72 22 Akyuva 374 250 14.961,82 14.961,82 23 Akyuva 374 251 17.518,27 17.518,27 24 Akyuva 374 307 13.143,61 13.143,61 25 Akyuva 374 316 1.307,45 1.307,45 26 Akyuva 374 317 3.134,45 3.134,45 27 Akyuva 374 324 29.210,86 29.210,86 28 Akyuva 374 348 1.294,07 1.294,07 29 Akyuva 374 409 5.053,00 5.053,00 30 Akyuva 374 410 7.435,02 7.435,02 31 Akyuva 374 411 117,62 117,62 32 Akyuva 374 412 972,26 972,26 33 Akyuva 374 413 17.171,30 17.171,30 34 Akyuva 374 414 4.211,05 4.211,05 35 Akyuva 374 415 4.000,00 4.000,00 36 Akyuva 374 416 944,26 944,26 37 Akyuva 374 417 206,25 206,25 38 Akyuva 374 418 700,18 700,18 39 Akyuva 374 419 821,50 821,50 40 Akyuva 374 420 458,62 458,62 41 Akyuva 374 421 5.469,75 5.469,75 42 Akyuva 374 422 284,21 284,21 43 Akyuva 374 423 374,72 374,72 44 Akyuva 374 424 1.381,21 1.381,21 45 Akyuva 374 425 6.803,78 6.803,78 46 Akyuva 374 426 4.235,19 4.235,19 47 Akyuva 374 427 12.887,15 12.887,15 48 Akyuva 374 428 1.660,48 1.660,48 49 Akyuva 374 429 1.735,78 1.735,78 50 Akyuva 374 430 147,05 147,05 51 Akyuva 607 1 3.607,68 3.607,68 52 Akyuva 608 5 12.563,40 12.563,40 53 Akyuva 609 1 8.169,17 8.169,17 54 Akyuva 611 3 36.192,24 36.192,24 55 Akyuva 613 3 6.296,56 6.296,56 56 Akyuva 614 2 33.285,79 33.285,79 57 Akyuva 615 1 80.068,11 80.068,11 58 Akyuva 617 11 6.003,31 6.003,31 59 Akyuva 620 2 19.822,84 19.822,84 60 Akyuva 621 3 62.270,85 62.270,85 61 Akyuva 622 2 14.013,13 14.013,13 62 Akyuva 622 12 265.846,13 265.846,13 63 Akyuva 623 1 13.813,34 13.813,34 64 Akyuva 623 3 6.179,83 6.179,83 65 Akyuva 623 5 17.876,38 17.876,38 66 Akyuva 623 10 301.227,52 301.227,52 67 Akyuva 624 15 281.184,78 281.184,78 68 Akyuva 625 2 186.068,95 186.068,95 69 Akyuva 625 10 19.033,46 19.033,46 70 Akyuva 625 12 10.894,33 10.894,33 71 Akyuva 626 7 47.037,71 47.037,71 72 Akyuva 627 8 196.153,12 196.153,12 73 Akyuva 627 9 59.883,65 59.883,65 74 Akyuva 628 1 90.297,51 90.297,51 75 Akyuva 629 4 19.573,16 19.573,16 76 Akyuva 629 5 25.600,19 25.600,19 77 Akyuva 630 2 67.697,57 67.697,57 78 Akyuva 631 2 18.357,21 18.357,21 79 Akyuva 632 1 19.849,22 19.849,22 80 Akyuva 633 2 8.817,68 8.817,68 81 Akyuva 634 1 32.898,11 32.898,11 82 Akyuva 634 3 187.432,39 187.432,39 83 Akyuva 366 8 15.569,53 15.569,53 84 Demirtaş 193 15 20.141,93 20.141,93 85 Demirtaş 193 17 24.076,06 24.076,06 86 Demirtaş 194 1 6.358,87 6.358,87 87 Demirtaş 195 2 3.176,59 3.176,59 88 Demirtaş 196 2 38.140,40 38.140,40 89 Demirtaş 197 2 92.206,11 92.206,11 90 Demirtaş 197 6 105.713,24 105.713,24 91 Demirtaş 198 1 1.848,05 1.848,05 92 Demirtaş 199 3 147.342,45 147.342,45 93 Demirtaş 209 6 44.159,18 44.159,18 94 Demirtaş 209 9 340.811,06 340.811,06 95 Hunutlu 0 315 4.150,00 4.150,00 96 Hunutlu 136 2 7.935,46 7.935,46 97 Hunutlu 136 5 26.499,29 26.499,29 98 Hunutlu 138 10 134.203,48 134.203,48 99 Hunutlu 138 13 93.946,04 93.946,04 100 Hunutlu 140 1 11.394,07 11.394,07 101 Hunutlu 140 4 3.459,13 3.459,13 102 Hunutlu 141 1 43.268,32 43.268,32 103 Hunutlu 141 2 109.359,48 109.359,48 104 Hunutlu 141 5 21.008,41 21.008,41 105 Hunutlu 141 9 2.439,20 2.439,20 106 Hunutlu 141 11 8.759,50 8.759,50 107 Hunutlu 142 2 8.482,49 8.482,49 108 Hunutlu 142 3 49.439,22 49.439,22 109 Hunutlu 142 4 58.243,51 58.243,51 110 Akyuva 366 1 21.996,29 2.749,54 111 Akyuva 367 4 133.768,05 16.721,01 112 Akyuva 374 53 27.726,82 4.621,14 113 Akyuva 374 89 6.895,35 1.379,07 114 Akyuva 374 244 50.181,46 6.272,68 115 Akyuva 374 247 151.638,20 18.954,78 116 Akyuva 608 2 6.502,66 4.630,75              
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın yayınlattığı ilana göre, Hazineye kayıtlı Adana'nın Yumurtalık ilçesi Akyuva, Demirtaş ve Hunutlu mahallelerindeki toplam 4 milyon 58 bin 685,13 metrekare yüzölçümlü 115 tarla ve 1 kanal vasfındaki taşınmaz için ihale yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın yayınlattığı ilana göre, Hazineye kayıtlı Adana'nın Yumurtalık ilçesi Akyuva, Demirtaş ve Hunutlu mahallelerindeki toplam 4 milyon 58 bin 685,13 metrekare yüzölçümlü 115 tarla ve 1 kanal vasfındaki taşınmaz için ihale yapılacak.

İhale, kapalı zarfla teklif alınmasının ardından görüşmelerde bulunularak pazarlık usulü ve açık artırma şeklinde gerçekleştirilecek. İhale için son teklif verme tarihi 30 Mart 2022, geçici teminat bedeli 15 milyon lira olarak belirlendi.

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

YATIRIMCILARA DUYURU

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından aşağıda belirtilen taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemiyle özelleştirilecektir.

 1- İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacaktır.

2- İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, ORTAK GİRİŞİM GRUPLARI, kooperatifler, vakıflar ile belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernekler ve vakıflar katılabilir. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilirler. ORTAK GİRİŞİM GRUBU ortaklarının tamamı yatırım fonu olamaz.

3- İhale konusu taşınmazların ihalesine katılacak teklif sahiplerinin İhale Şartnamesi alması ve teklif ile şartnamede istenilen belgeleri İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 18.00’e kadar elden teslim etmesi zorunludur.

4- İhale Şartnamesi bedeli;

  • Alıcı: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
  • Açıklama: İhaleye Katılacak Yatırımcının İsmi/Unvanı ve İl-İlçe-Mahalle-Ada-Parsel- İlişkin İhale Şartname Bedeli

belirtilerek İdare’nin hesabına yatırılacaktır. İhale Şartnamesi almak için ödenmiş tutarlar her ne surette olursa olsun iade edilmez. (İhaleye teklif verenin OGG olması halinde dekontun OGG’nin veya ortaklarından birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir).

5- İhale Şartnamesi ve ekleri ile Alındı Belgesi, banka dekontu karşılığı İdare’nin aşağıdaki adresinden elden teslim alınabileceği gibi talep edilmesi halinde İhale Şartname bedelinin ödendiğine dair banka dekontunun bir nüshasının en geç son teklif verme tarihinden 7 (yedi) gün öncesine kadar elektronik posta, posta veya kargo yoluyla İdare’ye ulaştırılması ve telefon ile teyidinin alınması kaydıyla, elektronik posta ile birlikte iadeli taahhütlü veya kargo ile gönderilebilecektir.

6- Teklif sahiplerinden ihaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda geçici teminat alınacaktır.

Geçici teminat bedelinin  nakit olarak getirilmesi durumunda;

  • Alıcı: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
  • Açıklama: İhaleye Katılacak Yatırımcının İsmi/Unvanı ve İl-İlçe-Mahalle-Ada-Parsel- İlişkin İhale Teminat Bedeli

belirtilerek İdare’nin hesabına yatırılacaktır.

7- Teklifler Türk Lirası cinsinden verilecek olup ihale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecektir. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari %25 (yüzde yirmibeş)’i peşin, vadeye bırakılan tutarı ise 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 60 (altmış) ayda ödenebilecektir. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık %15 (yüzde onbeş) oranında basit faiz (vade farkı) uygulanacaktır.

8- Taşınmazların tapu kaydının ‘beyanlar/şerhler’ hanesinde “2565 sayılı Kanunun 2 .maddesi gereği Yabancıların Taşınmaz Mal Edinemeyecekleri ve İzin Alınmadıkça Kiralayamayacakları Bölge İçerisinde Kalmaktadır.” hükmü yer almakta olup, İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli işlemleri yapmaları istenir.

9- İdare ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10- İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur.

11- Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

12- İhale ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

13- İhale konusu taşınmazlara ilişkin şartnamelerin İdare’den satın alınmasının talep edilmesi durumunda, yukarıda yer alan iletişim numaralarından randevu alınması gerekmektedir.

S.No

İhale Konusu Taşınmazlar

Şartname

Teminat

 

 

1

Adana ili, Yumurtalık ilçesi, Akyuva, Demirtaş ve Hunutlu Mahallelerinde yer alan 116 adet parselin/hissenin toplamı 4.058.685,13 m² (bir bütün halinde) Tel: (0312) 585 82 70

30.000

15.000.000

 

 

 

S.No

Mahalle

Ada

Parsel

(m²)

Özelleştirmeye Tabi Hisse

1

Akyuva

366

5

11.561,75

11.561,75

2

Akyuva

374

52

5.000,36

5.000,36

3

Akyuva

374

54

4.895,71

4.895,71

4

Akyuva

374

68

8.405,85

8.405,85

5

Akyuva

374

71

3.423,58

3.423,58

6

Akyuva

374

74

4.550,00

4.550,00

7

Akyuva

374

80

5.866,45

5.866,45

8

Akyuva

374

84

27.647,38

27.647,38

9

Akyuva

374

85

13.394,37

13.394,37

10

Akyuva

374

88

15.875,82

15.875,82

11

Akyuva

374

92

15.125,61

15.125,61

12

Akyuva

374

95

19.578,58

19.578,58

13

Akyuva

374

96

21.925,11

21.925,11

14

Akyuva

374

97

4.421,31

4.421,31

15

Akyuva

374

100

5.653,72

5.653,72

16

Akyuva

374

127

13.659,63

13.659,63

17

Akyuva

374

128

46.609,28

46.609,28

18

Akyuva

374

129

8.895,95

8.895,95

19

Akyuva

374

130

17.688,46

17.688,46

20

Akyuva

374

132

4.107,22

4.107,22

21

Akyuva

374

248

7.282,72

7.282,72

22

Akyuva

374

250

14.961,82

14.961,82

23

Akyuva

374

251

17.518,27

17.518,27

24

Akyuva

374

307

13.143,61

13.143,61

25

Akyuva

374

316

1.307,45

1.307,45

26

Akyuva

374

317

3.134,45

3.134,45

27

Akyuva

374

324

29.210,86

29.210,86

28

Akyuva

374

348

1.294,07

1.294,07

29

Akyuva

374

409

5.053,00

5.053,00

30

Akyuva

374

410

7.435,02

7.435,02

31

Akyuva

374

411

117,62

117,62

32

Akyuva

374

412

972,26

972,26

33

Akyuva

374

413

17.171,30

17.171,30

34

Akyuva

374

414

4.211,05

4.211,05

35

Akyuva

374

415

4.000,00

4.000,00

36

Akyuva

374

416

944,26

944,26

37

Akyuva

374

417

206,25

206,25

38

Akyuva

374

418

700,18

700,18

39

Akyuva

374

419

821,50

821,50

40

Akyuva

374

420

458,62

458,62

41

Akyuva

374

421

5.469,75

5.469,75

42

Akyuva

374

422

284,21

284,21

43

Akyuva

374

423

374,72

374,72

44

Akyuva

374

424

1.381,21

1.381,21

45

Akyuva

374

425

6.803,78

6.803,78

46

Akyuva

374

426

4.235,19

4.235,19

47

Akyuva

374

427

12.887,15

12.887,15

48

Akyuva

374

428

1.660,48

1.660,48

49

Akyuva

374

429

1.735,78

1.735,78

50

Akyuva

374

430

147,05

147,05

51

Akyuva

607

1

3.607,68

3.607,68

52

Akyuva

608

5

12.563,40

12.563,40

53

Akyuva

609

1

8.169,17

8.169,17

54

Akyuva

611

3

36.192,24

36.192,24

55

Akyuva

613

3

6.296,56

6.296,56

56

Akyuva

614

2

33.285,79

33.285,79

57

Akyuva

615

1

80.068,11

80.068,11

58

Akyuva

617

11

6.003,31

6.003,31

59

Akyuva

620

2

19.822,84

19.822,84

60

Akyuva

621

3

62.270,85

62.270,85

61

Akyuva

622

2

14.013,13

14.013,13

62

Akyuva

622

12

265.846,13

265.846,13

63

Akyuva

623

1

13.813,34

13.813,34

64

Akyuva

623

3

6.179,83

6.179,83

65

Akyuva

623

5

17.876,38

17.876,38

66

Akyuva

623

10

301.227,52

301.227,52

67

Akyuva

624

15

281.184,78

281.184,78

68

Akyuva

625

2

186.068,95

186.068,95

69

Akyuva

625

10

19.033,46

19.033,46

70

Akyuva

625

12

10.894,33

10.894,33

71

Akyuva

626

7

47.037,71

47.037,71

72

Akyuva

627

8

196.153,12

196.153,12

73

Akyuva

627

9

59.883,65

59.883,65

74

Akyuva

628

1

90.297,51

90.297,51

75

Akyuva

629

4

19.573,16

19.573,16

76

Akyuva

629

5

25.600,19

25.600,19

77

Akyuva

630

2

67.697,57

67.697,57

78

Akyuva

631

2

18.357,21

18.357,21

79

Akyuva

632

1

19.849,22

19.849,22

80

Akyuva

633

2

8.817,68

8.817,68

81

Akyuva

634

1

32.898,11

32.898,11

82

Akyuva

634

3

187.432,39

187.432,39

83

Akyuva

366

8

15.569,53

15.569,53

84

Demirtaş

193

15

20.141,93

20.141,93

85

Demirtaş

193

17

24.076,06

24.076,06

86

Demirtaş

194

1

6.358,87

6.358,87

87

Demirtaş

195

2

3.176,59

3.176,59

88

Demirtaş

196

2

38.140,40

38.140,40

89

Demirtaş

197

2

92.206,11

92.206,11

90

Demirtaş

197

6

105.713,24

105.713,24

91

Demirtaş

198

1

1.848,05

1.848,05

92

Demirtaş

199

3

147.342,45

147.342,45

93

Demirtaş

209

6

44.159,18

44.159,18

94

Demirtaş

209

9

340.811,06

340.811,06

95

Hunutlu

0

315

4.150,00

4.150,00

96

Hunutlu

136

2

7.935,46

7.935,46

97

Hunutlu

136

5

26.499,29

26.499,29

98

Hunutlu

138

10

134.203,48

134.203,48

99

Hunutlu

138

13

93.946,04

93.946,04

100

Hunutlu

140

1

11.394,07

11.394,07

101

Hunutlu

140

4

3.459,13

3.459,13

102

Hunutlu

141

1

43.268,32

43.268,32

103

Hunutlu

141

2

109.359,48

109.359,48

104

Hunutlu

141

5

21.008,41

21.008,41

105

Hunutlu

141

9

2.439,20

2.439,20

106

Hunutlu

141

11

8.759,50

8.759,50

107

Hunutlu

142

2

8.482,49

8.482,49

108

Hunutlu

142

3

49.439,22

49.439,22

109

Hunutlu

142

4

58.243,51

58.243,51

110

Akyuva

366

1

21.996,29

2.749,54

111

Akyuva

367

4

133.768,05

16.721,01

112

Akyuva

374

53

27.726,82

4.621,14

113

Akyuva

374

89

6.895,35

1.379,07

114

Akyuva

374

244

50.181,46

6.272,68

115

Akyuva

374

247

151.638,20

18.954,78

116

Akyuva

608

2

6.502,66

4.630,75

           

 

Adana HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.