(İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 11.04.2019 - 14:09, Güncelleme: 27.08.2021 - 19:24

İstanbul ve Tekirdağ'da 113 Adet Vakıf Taşınmazı Konut Ve İşyeri Olarak Kiraya Verilecek

 

İstanbul ve Tekirdağ'da 113 Adet Vakıf Taşınmazı Konut Ve İşyeri Olarak Kiraya Verilecek

 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); İstanbul ve Tekirdağ'da 113 adet vakıf taşınmazı konut ve işyeri olarak kiraya verilecek İhale açık teklif usulü ile 25 Nisan 2019 Perşembe günü Saat 13.00’te Taksim-Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:2 Beyoğlu /İst. adresindeki İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü ihale salonunda yapılacak. 1.Aşağıda mevkileri belirtilmiş Vakıf taşınmazların hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden 31.12.2019 tarihine kadar kiralanacaktır. Ancak ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinde itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için,Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi Gereğince tahliye edilecektir. İhale açık teklif usulü ile 25/04/2019 Perşembe günü Saat 13:00’te Taksim-Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:2 Beyoğlu /İst. adresindeki İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü ihale salonunda yapılacaktır. 2.Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici ve ek teminatı ile şahıs olarak ihaleye girecekler için: İkametgâh Belgesi ve Nüfus Cüzdan Örneği veya Vukûatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri Belgesi (Adres Beyanı) ile birlikte, şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi ile İmza Sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri ile birlikte en son 24/04/2019 Çarşamba günü saat 16:00’a kadar İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğümüz ihale bürosuna şahsen müracaat edip, evrakları ile birlikte teminatlarını yatırmaları gerektiğinden, eksik evrakla müracaatlar kabul edilmeyecektir. Geçici teminat mektubu ile müracaat edecekler ise, (Teminat Mektubunu Limit dâhili ve süresiz) teminat mektubunun teyidini idaremize ait 0 212 24364 59 nolu telefona (İhale Bürosunun dikkatine olarak) faks çektirerek, teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getireceklerdir. 3.Şirket sermayeleri, ihaleye çıkan gayrimenkulün muhammen bedelinin yıllık toplamından az olan şirketler ihaleye alınmayacaklardır. 4.Şahıs veya Şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde noterden tasdikli Ortaklık Beyannamesi getirmeleri gerekmektedir. 5.Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere bu ilanla tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. 6.İhale, 2886 Sayılı Yasa’nın ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç ve ilan bedeli ile sigorta ve noter masrafları kiracıya aittir. 7. Kiralanan taşınmazların üzerine yapacağı prefabrik yapı ile ilgili, idaremizden ve ilgili belediyesinden izin alınmak şartıyla, üzerine yapacağı prefabrik muhtesatı bedelsiz ve şartsız olarak, noterden idaremiz adına terk ve teberru etmek kaydıyla, idaremizin ve ilgili belediyenin uygun göreceği ve tasdik edilecek proje doğrultusunda yapılacaktır. 8.Kiracı, İdaremizin izni olmadan taşınmazı kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devir edemez, idare izni olmadan devir, ortaklık ve iş değişikliği yapamaz. 9.Bu taşınmazların kira bedelleri her ayın 5. günü mesai saati sonuna kadar peşin olarak ödenir. Süresinde Ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulühakkındaki kanun hükümleri uygulanır. 10.İdaremiz, taşınmazın reklâma elverişli yerlerini kiraya verebilir ve kiracı gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür. 11.Vakıf Gayrimenkulleri Kira Stopajından muaftır.  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 12.Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin gereği mali yükümlüğü karşılayıp karşılamayacağı, lüzumu görüldüğü takdirde şartların tespitini sağlayacak belgelerde istenilerek tespit edilecektir ve sözleşmenin mali tutarına uygunolacak şekilde en az iki kefil alınacaktır. 13. İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir. Şahıs ve şirketler bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar. 14.İhale komisyonu taliplileri ihaleye çağırırken listede belirtilen sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi istediği sıradan yapmakta serbesttir. 15.Genel ve Özel şartlar mesai saatleri içerisinde Bölge Müdürlüğümüz İhale panosunda görülebilir.  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 16.Geçici ve Ek Teminatların geri ödemeleri, katılımcıların Banka Hesap Numaralarına ihaleden sonra 15 gün içerisinde aktarılacaktır.(Banka Hesap (İban)numarası olmayanların ihaleden önce teminat yatırırken herhangi bir bankadan hesap numarasıaçtırarak iban numarası ile birlikte gelmeleri gerekmektedir.) https://www.imarhaber.com/2019-yerel-secimleri-il-ilce-belediye-baskanlari-tam-isim-listesi/ (Tel: 0 212 251 88 10 Dâhili (7426) - (Faks: 0 212 243 64 59) – (www. vgm. gov. tr.) İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER SIRA DOSYA İLİ İLÇESİ MAHALLESİ CADDE / SOKAK KAPI CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ HİSSE AYLIK MUHAMMEN GEÇİCİ VE NO NO BUCAĞI / KÖYÜ MEVKİİ NO NO NO M2 BEDEL EK TEMİNAT 1 341440098000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Süleyman Çelebi Cad.Oğuzhan Sk. 4 Nova Residance 1.Bodrum Kat 10 Kapı nolu Dükkan 795 6 144,25m2 Tam 7.000,00 TL 19.320,00 TL 2 341440103000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Süleyman Çelebi Cad.Oğuzhan Sk. 4 Nova Residance 1.Kat Kat 22 Kapı nolu Daire 795 6 116m2 Tam 2.800,00 TL 7.730,00 TL 3 341440106000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Süleyman Çelebi Cad.Oğuzhan Sk. 4 Nova Residance 3.Kat Kat 27 Kapı nolu Daire 795 6 116,80m2 Tam 2.500,00 TL 6.900,00 TL 4 341440107000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Süleyman Çelebi Cad.Oğuzhan Sk. 4 Nova Residance 5.Kat Kat 30 Kapı nolu Daire 795 6 116,80m2 Tam 2.500,00 TL 6.900,00 TL 5 341440109000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Süleyman Çelebi Cad.Oğuzhan Sk. 4 Nova Residance 7.Kat Kat 34 Kapı nolu Daire 795 6 116,80m2 Tam 2.500,00 TL 6.900,00 TL 6 341440132000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Süleyman Çelebi Cad.Özçelik Sk. Evila Konutları A1-1 Blok Zemin Kat 20 Kapı nolu Dükkan 796 1 21,40m2 Tam 2.200,00 TL 6.080,00 TL 7 341440158000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Süleyman Çelebi Cad.Özçelik Sk. Evila Konutları A1-2 Blok 7. Kat 26 Kapı nolu Daire 796 1 160m2 Tam 2.200,00 TL 6.080,00 TL 8 341440167000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Süleyman Çelebi Cad.Özçelik Sk. Evila Konutları A1-3 Blok 1. Kat 1 Kapı nolu Daire 796 1 160m2 Tam 2.000,00 TL 5.520,00 TL 9 341440169000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Süleyman Çelebi Cad.Özçelik Sk. Evila Konutları A1-3 Blok 1. Kat 3 Kapı nolu Daire 796 1 180m2 Tam 3.500,00 TL 9.660,00 TL 10 341440170000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Süleyman Çelebi Cad.Özçelik Sk. Evila Konutları A1-3 Blok 1. Kat 4 Kapı nolu Daire 796 1 180m2 Tam 3.500,00 TL 9.660,00 TL 11 341440211000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Sebahattin Zaim Caddesi 10 Başak Palace Konutları zemin Kat 6 Kapı nolu Daire 805 3 100,41m2 Tam 1.200,00 TL 3.320,00 TL 12 341440053000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Yarenler Vadi Konutları A Blok 1.Kat 7 Kapı nolu Daire 807 3 104,91m2 Tam 1.500,00 TL 4.140,00 TL 13 341440078000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Yarenler Vadi Konutları B Blok 4.Kat 13 Kapı nolu Daire 807 3 120,12m2 Tam 2.000,00 TL 5.520,00 TL 14 341440092000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Yarenler Vadi Konutları B Blok 8.Kat 27 Kapı nolu Daire 807 3 142,25m2 Tam 2.300,00 TL 6.350,00 TL 15 341440289000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları A Blok Zemin Kat 1 Kapı nolu Daire 817 1 93,17m2 Tam 1.400,00 TL 3.870,00 TL 16 341440290000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları A Blok Zemin Kat 2 Kapı nolu Daire 817 1 93,17m2 Tam 1.400,00 TL 3.870,00 TL 17 341440291000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları A Blok 1.Kat 3 Kapı nolu Daire 817 1 102,02m2 Tam 1.600,00 TL 4.420,00 TL 18 341440292000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları A Blok 1.Kat 4 Kapı nolu Daire 817 1 102,02m2 Tam 1.600,00 TL 4.420,00 TL 19 341440293000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları A Blok 2.Kat 5 Kapı nolu Daire 817 1 102,02m2 Tam 1.700,00 TL 4.700,00 TL 20 341440294000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları A Blok 2.Kat 6 Kapı nolu Daire 817 1 102,02m2 Tam 1.700,00 TL 4.700,00 TL 21 341440295000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları A Blok 3.Kat 7 Kapı nolu Daire 817 1 102,02m2 Tam 1.700,00 TL 4.700,00 TL 22 341440296000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları A Blok 3.Kat 8 Kapı nolu Daire 817 1 102,02m2 Tam 1.700,00 TL 4.700,00 TL 23 341440297000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları A Blok 4.Kat 9 Kapı nolu Daire 817 1 102,02m2 Tam 1.700,00 TL 4.700,00 TL 24 341440298000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları A Blok 4.Kat 10 Kapı nolu Daire 817 1 102,02m2 Tam 1.700,00 TL 4.700,00 TL 25 341440299000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları A Blok 5.Kat 11 Kapı nolu Daire 817 1 102,02m2 Tam 1.700,00 TL 4.700,00 TL 26 341440300000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları A Blok 5.Kat 12 Kapı nolu Daire 817 1 102,02m2 Tam 1.700,00 TL 4.700,00 TL 27 341440301000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları A Blok 6.Kat 13 Kapı nolu Daire 817 1 102,02m2 Tam 1.700,00 TL 4.700,00 TL 28 341440302000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları A Blok 6.Kat 14 Kapı nolu Daire 817 1 102,02m2 Tam 1.700,00 TL 4.700,00 TL 29 341440303000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları B Blok Zemin Kat 1 Kapı nolu Daire 817 1 93,17m2 Tam 1.400,00 TL 3.870,00 TL 30 341440304000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları B Blok Zemin Kat 2 Kapı nolu Daire 817 1 93,17m2 Tam 1.600,00 TL 4.420,00 TL 31 341440305000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları B Blok 1.Kat 3 Kapı nolu Daire 817 1 102,02m2 Tam 1.600,00 TL 4.420,00 TL 32 341440306000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları B Blok 1.Kat 4 Kapı nolu Daire 817 1 102,02m2 Tam 1.600,00 TL 4.420,00 TL 33 341440307000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları B Blok 2.Kat 5 Kapı nolu Daire 817 1 102,02m2 Tam 1.700,00 TL 4.700,00 TL 34 341440308000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları B Blok 2.Kat 6 Kapı nolu Daire 817 1 102,02m2 Tam 1.700,00 TL 4.700,00 TL 35 341440309000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları B Blok 3.Kat 7 Kapı nolu Daire 817 1 102,02m2 Tam 1.700,00 TL 4.700,00 TL 36 341440310000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları B Blok 3.Kat 8 Kapı nolu Daire 817 1 102,02m2 Tam 1.700,00 TL 4.700,00 TL 37 341440311000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları B Blok 4.Kat 9 Kapı nolu Daire 817 1 102,02m2 Tam 1.700,00 TL 4.700,00 TL 38 341440312000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları B Blok 4.Kat 10 Kapı nolu Daire 817 1 102,02m2 Tam 1.700,00 TL 4.700,00 TL 39 341440313000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları B Blok 5.Kat 11 Kapı nolu Daire 817 1 102,02m2 Tam 1.700,00 TL 4.700,00 TL 40 341440314000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları B Blok 5.Kat 12 Kapı nolu Daire 817 1 102,02m2 Tam 1.700,00 TL 4.700,00 TL 41 341440315000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları B Blok 6.Kat 13 Kapı nolu Daire 817 1 102,02m2 Tam 1.700,00 TL 4.700,00 TL 42 341082110000 İstanbul Eyüpsultan Çırçır Aylin 29 Serhat Nefes Sitesi B Blok Zemin Kat 2 Kapı nolu Daire 176 47 54,85m2 Tam 650,00 TL 1.800,00 TL 43 341082111000 İstanbul Eyüpsultan Çırçır Aylin 29 Serhat Nefes Sitesi B Blok 2.Kat 9 Kapı nolu Daire 176 47 69m2 Tam 850,00 TL 2.350,00 TL 44 341082112000 İstanbul Eyüpsultan Çırçır Aylin 29 Serhat Nefes Sitesi B Blok 3.Kat 16 Kapı nolu Daire 176 47 71,01m2 Tam 950,00 TL 2.630,00 TL 45 341082151000 İstanbul Eyüpsultan Çırçır Ballıca 95 Apt.Zemin Kat 1.Kapı nolu Daire 169 48 75m2 Tam 650,00 TL 1.800,00 TL 46 341082152000 İstanbul Eyüpsultan Çırçır Ballıca 95 Apt.2 Kat 5.Kapı nolu Daire 169 48 99m2 Tam 1.000,00 TL 2.760,00 TL 47 341082153000 İstanbul Eyüpsultan Çırçır Ballıca 95 Apt.2 Kat 6.Kapı nolu Daire 169 48 99m2 Tam 1.000,00 TL 2.760,00 TL 48 341082155000 İstanbul Eyüpsultan Çırçır Ballıca 95 Apt.Bodrum Kat 9.Kapı nolu Dükkan 169 48 142,82m2 Tam 1.600,00 TL 4.420,00 TL 49 341082169000 İstanbul Eyüpsultan Çırçır Aylin 108 Apt.Zemin Kat 2.Kapı nolu Daire 169 50 75,50m2 Tam 650,00 TL 1.800,00 TL 50 341081887000 İstanbul Eyüpsultan Akşemsettin Dumanlı 28 Apt.1.Kat 5 Kapı nolu Daire 156 35 70m2 Tam 1.000,00 TL 2.760,00 TL 51 341081885000 İstanbul Eyüpsultan Akşemsettin Dumanlı 28 Apt.Bodrum+zemin katta 2 Kapı nolu özel şartlı ters dubleks daire 156 35 90m2 Tam 550,00 TL 1.520,00 TL 52 341081964000 İstanbul Eyüpsultan Rami Cuma Şeyh Abdullah 65-69 Apt.Bodrum Kat 2.Kapı nolu Daire 280 42 46,06m2 Tam 450,00 TL 1.250,00 TL 53 342080153001 İstanbul Eyüpsultan Düğmeciler Küme 8 B/4 İşaretli Özel Şartlı İkametgah 1007 4 132m2'nin 44m2'si Tam 500,00 TL 1.380,00 TL 54 341081789000 İstanbul Eyüpsultan Düğmeciler Ümmi Sinan 12 Ensar Apt.Bodrum Kat 1 Kapı nolu Daire 195 5 90,02m2 Tam 750,00 TL 2.070,00 TL 55 341082007000 İstanbul Eyüpsultan Çırçır Atılgan 1/1 Apt.3.Kat 5 Kapı nolu Çatı Piyesli Daire 141 48 229,49m2 Tam 1.400,00 TL 3.870,00 TL 56 341082145000 İstanbul Eyüpsultan Akşemsettin Serhat 66 Apt.Zemin 4 Kapı nolu Daire 122 475 87,32m2 Tam 800,00 TL 2.210,00 TL 57 341082146000 İstanbul Eyüpsultan Akşemsettin Serhat 66 Apt.1.Kat 7 Kapı nolu Daire 122 475 91,42m2 Tam 900,00 TL 2.490,00 TL 58 341082147000 İstanbul Eyüpsultan Akşemsettin Serhat 66 Apt.2.Kat 8 Kapı nolu Daire 122 475 91,93m2 Tam 1.000,00 TL 2.760,00 TL 59 341082148000 İstanbul Eyüpsultan Akşemsettin Serhat 66 Apt.2.Kat 9 Kapı nolu Daire 122 475 91,42m2 Tam 1.000,00 TL 2.760,00 TL 60 341082149000 İstanbul Eyüpsultan Akşemsettin Serhat 66 Apt.3.Kat 11 Kapı nolu Çatı Piyesli Daire 122 475 167,65m2 Tam 1.300,00 TL 3.590,00 TL 61 341081634000 İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz İki Kemer Mevkii Arsa 13 pafta 734 1.300m2 Tam 400,00 TL 1.110,00 TL 62 341082179000 İstanbul Eyüpsultan Üçşehitler Argıç Arsa 223 8 232m2 Tam 500,00 TL 1.380,00 TL 63 341081734001 İstanbul Eyüpsultan Çırçır Zuhal Krk.(B) ile işaretli Arsa 143 13 269m2'nın 209m2'si Tam 250,00 TL 690,00 TL 64 341020090000 İstanbul Bakırköy Zeytinlik Ömer Naci 26 Turan Apt.2.Kat 3 Kapı nolu Daire 85 11 142m2 Tam 2.200,00 TL 6.080,00 TL 65 341020297000 İstanbul Bakırköy Yenimahalle Reyhan 62 Mert Apt.2.Kat 5 Kapı nolu Daire 39 22 115,10m2 Tam 2.200,00 TL 6.080,00 TL 66 341190747000 İstanbul Zeytinburnu Telsiz 85/4 Sokak Arsa 2629 1 42m2 Tam 175,00 TL 490,00 TL 67 341191291000 İstanbul Zeytinburnu Telsiz 85/3 Sokak Apt.Zemin Kat 5 Kapı nolu Depolu Dükkan 2627 6 172m2 Tam 3.500,00 TL 9.660,00 TL 68 34236001001 İstanbul Küçükçekmece Fatih 27 Mayıs Caddesi Fatih Camii WC'sı (7 Kabinli) 11 pafta 1896 70m2 Tam 1.600,00 TL 8.000,00 TL 69 341420014001 İstanbul Arnavutköy Haraçcı Mihriban Krk.(B) ile işaretli Arsa 5029 2 451,11m2'nın 441,11m2'si Tam 200,00 TL 560,00 TL 70 341420018000 İstanbul Arnavutköy Haraçcı Mihriban Özel şartlı Arsa 5029 3 ve 4 444,57+443,36= 887,93m2 Tam 1.100,00 TL 3.040,00 TL 71 341420001001 İstanbul Arnavutköy Boğazköy Ziya Krk.(B+C) ile işaretli Özel şartlı Arsa 4298 16 2.066,73m2'nın 1.466,73m2'si Tam 600,00 TL 1.660,00 TL 72 591220048001 Tekirdağ Çorlu Muhittin İstanbul Caddesi 143 Çorlu Vakıf İşhanı 1.Kat 117-118 ve 119 Kapı nolu Bürolar 32 95 90m2 Tam 385,00 TL 1.070,00 TL 73 591220078000 Tekirdağ Çorlu Muhittin İstanbul Caddesi 143 Çorlu Vakıf İşhanı 4.Kat 424 Kapı nolu Büro 32 95 32m2 Tam 150,00 TL 420,00 TL 74 591220081000 Tekirdağ Çorlu Muhittin İstanbul Caddesi 143 Çorlu Vakıf İşhanı 4.Kat 407 Kapı nolu Büro 32 95 34,70m2 Tam 150,00 TL 420,00 TL 75 591220107002 Tekirdağ Çorlu Camii Atik Saray Caddesi Arsa 57 19 36m2 Tam 400,00 TL 1.110,00 TL 76 592200008000 Tekirdağ Süleymanpaşa Gündoğdu Kabakçığlu Caddesi Arsa 142 1 96,87m2 Tam 50,00 TL 140,00 TL 77 592210001000 Tekirdağ Çerkezköy Fevzipaşa Kumsal Arsa 612 21 565m2 Tam 200,00 TL 560,00 TL 78 341052533000 İstanbul Beyoğlu Yenişehir Çavdar 5 Apt. Zemin Kat 4 Kapı nolu Daire 1373 19 70m2 Tam 1.100,00 TL 3.040,00 TL 79 341052534000 İstanbul Beyoğlu Yenişehir Çavdar 5 Apt. 1.Kat 5 Kapı nolu Daire 1373 19 75m2 Tam 1.200,00 TL 3.320,00 TL 80 341052535000 İstanbul Beyoğlu Yenişehir Çavdar 5 Apt. 3.Kat 9 Kapı nolu Çatı Piyesli Daire 1373 19 113m2 Tam 1.500,00 TL 4.140,00 TL 81 341052575000 İstanbul Beyoğlu Yenişehir Ali Ağa 12--14 Apt.2.Kat 5 Kapı nolu Daire 1379 68 90m2 Tam 1.600,00 TL 4.420,00 TL 82 341052576000 İstanbul Beyoğlu Yenişehir Ali Ağa 12--14 Apt.2.Kat 6 Kapı nolu Daire 1379 68 100m2 Tam 1.800,00 TL 4.970,00 TL 83 341052399000 İstanbul Beyoğlu Müeyyetzade Ali Hoca Aralığı 3 Apt.3.Kat 9 Kapı nolu Daire 147 10 72,56m2 Tam 2.000,00 TL 5.520,00 TL 84 341052506000 İstanbul Beyoğlu Emekyemez Harup 7 Apt.1 Kat 25 Kapı nolu Büro 274 5 11m2 Tam 350,00 TL 970,00 TL 85 341052508000 İstanbul Beyoğlu Emekyemez Harup 7 Apt.1 Kat 24 Kapı nolu Büro 274 5 16m2 Tam 400,00 TL 1.110,00 TL 86 341052509000 İstanbul Beyoğlu Emekyemez Harup 7 Apt.2 Kat 35 Kapı nolu Büro 274 5 21,77m2 Tam 500,00 TL 1.380,00 TL 87 341052038003 İstanbul Beyoğlu Piripaşa Ecdat 3 Krk.(c) ile işaretli binanın 1.Kat İkametgah 2982 6 172m2'nın 90m2'si Tam 750,00 TL 2.070,00 TL 88 341052003001 İstanbul Beyoğlu Keçecipiri Hasköy Köprülü Krk.(c) ile işaretli Kargir Dükkan 3115 1 176,73m2'nın 112m2'si Tam 1.620,00 TL 4.480,00 TL 89 341051526002 İstanbul Beyoğlu Sütlüce Hamam Krk.(B) ile işaretli Arsa 2726 33 1.176m2'nın 400m2'si 3/6 400,00 TL 1.110,00 TL 90 341051454002 İstanbul Beyoğlu Kamerhatun Alhatun 21 Kargir Evin 1.Katı İkametgah 431 37 55m2 Tam 850,00 TL 2.350,00 TL 91 341051606000 İstanbul Beyoğlu Bülbül Mısırbuğdayı 9 Bodrum+2 Katlı İkametgah 585 9 27m2 Tam 600,00 TL 1.660,00 TL 92 341052267002 İstanbul Beyoğlu Kamerhatun Emin Cami Apt.Zemin Kat 2/B Kapı nolu Dükkan 431 8 9m2 Tam 1.200,00 TL 3.320,00 TL 93 341052146000 İstanbul Beyoğlu Kaptanpaşa Reis Arsa 1446 28 55m2 Tam 75,00 TL 210,00 TL 94 341030814000 İstanbul Beşiktaş Mecidiye Fıstıklı Köşk 25 Apt.1.Bodrum Kat 1 Kapı nolu Daire 1219 6 75m2 Tam 1.500,00 TL 4.140,00 TL 95 341030719000 İstanbul Beşiktaş Ortaköy Asmalı Hamam 3 Apt.1.Bodrum Kat 1 Kapı nolu Daire 1216 39 60,62m2 Tam 1.000,00 TL 2.760,00 TL 96 341030706000 İstanbul Beşiktaş Muradiye Kalıpçı 54 3 Katlı Bahçeli Ahşap Ev 811 7 159m2 Tam 3.500,00 TL 9.660,00 TL 97 341030558001 İstanbul Beşiktaş Abbasağa Bostan Üstü Sk. Arsa 329 1-2 ve 3 1.626m2 Tam 8.000,00 TL 35.000,00 TL 98 341160519000 İstanbul Şişli Feriköy Savaş 70 Apt.3.Kat 5 Kapı nolu Daire 1241 16 79,65m2 Tam 2.400,00 TL 6.630,00 TL 99 341160556000 İstanbul Şişli Meşrutiyet Elhan 28 Apt.Zemin 2Kapı nolu Dükkan 970 14 65m2 Tam 1.250,00 TL 3.450,00 TL 100 341160632000 İstanbul Şişli Bozkurt Baysungur 54 Apt.1.Kat 3 Kapı nolu Daire 1292 33 79,35m2 Tam 2.000,00 TL 5.520,00 TL 101 341160574000 İstanbul Şişli Eskişehir Mekkareci Apt.Zemin 1/B Kapı nolu Dükkan 1312 10 97m2 Tam 2.750,00 TL 7.590,00 TL 102 341160380004 İstanbul Şişli Halide Edıp Adıvar Halide Edıp Adıvar Cad. 24 Apt.4.Kat 9 Kapı nolu Daire 10264 5 147,51m2 Tam 1.800,00 TL 4.970,00 TL 103 341160600000 İstanbul Şişli Duatepe Evrenoszade 3 Apt.2 Kat 11 Kapı nolu Daire 1259 57 85m2 Tam 1.500,00 TL 4.140,00 TL 104 341071428002 İstanbul Fatih Mollafenari Tavuk Pazarı Özel Şartlı Kargir Dükkan 2718 2 22m2 680/720 10.000,00 TL 27.600,00 TL 105 341072098000 İstanbul Fatih Mesihpaşa Laleli Caddesi 3 Apt.3.Kat 6 Kapı nolu Daire 762 53 100m2 Tam 2.300,00 TL 10.000,00 TL 106 341070197001 İstanbul Fatih Cankurtaran Caferiye 2-4 Krk.(B) ile işaretli 2.Katta çıkış Merdiveni Bahçe Kısım ortak Kullanım alanlı özel şartlı Ofis 52 15 111+38=149m2 Tam 5.000,00 TL 13.800,00 TL 107 341070015061 İstanbul Fatih Hobyar Yeni Camii Celalbey Vakıf İş Hanı 3.Kat 18 Kapı nolu Oda 389 35 15m2 Tam 850,00 TL 2.350,00 TL 108 341070015065 İstanbul Fatih Hobyar Yeni Camii Celalbey Vakıf İş Hanı 3.Kat 22 Kapı nolu Oda 389 35 13,98m2 Tam 600,00 TL 1.660,00 TL 109 341070015068 İstanbul Fatih Hobyar Yeni Camii Celalbey Vakıf İş Hanı 3.Kat 26 Kapı nolu Oda 389 35 17,50m2 Tam 1.000,00 TL 2.760,00 TL 110 341070015084 İstanbul Fatih Hobyar Yeni Camii Celalbey Vakıf İş Hanı 2.Kat 18 Kapı nolu Oda 389 35 16,14m2 Tam 1.050,00 TL 2.900,00 TL 111 341070015095 İstanbul Fatih Hobyar Yeni Camii Celalbey Vakıf İş Hanı 1.Kat 9 ve 10 Kapı nolu Odalar 389 35 70,50m2 Tam 4.200,00 TL 11.600,00 TL 112 341071253000 İstanbul Fatih Mercanağa Çakmakçılar Yokuşu Büyük Valide Han 1.Kemer Üst Kat 21 Kapı nolu Depo 339 14,50m2 Tam 350,00 TL 970,00 TL 113 341070151000 İstanbul Fatih Mahmutpaşa Bezciler Krk.(Y) ile işaretli Arsa üstü Açık Muhtesat 324 37 4m2 Tam 1.000,00 TL 2.760,00 TL
 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); İstanbul ve Tekirdağ'da 113 adet vakıf taşınmazı konut ve işyeri olarak kiraya verilecek İhale açık teklif usulü ile 25 Nisan 2019 Perşembe günü Saat 13.00’te Taksim-Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:2 Beyoğlu /İst. adresindeki İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü ihale salonunda yapılacak. 1.Aşağıda mevkileri belirtilmiş Vakıf taşınmazların hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden 31.12.2019 tarihine kadar kiralanacaktır. Ancak ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinde itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için,Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi Gereğince tahliye edilecektir. İhale açık teklif usulü ile 25/04/2019 Perşembe günü Saat 13:00’te Taksim-Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:2 Beyoğlu /İst. adresindeki İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü ihale salonunda yapılacaktır. 2.Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici ve ek teminatı ile şahıs olarak ihaleye girecekler için: İkametgâh Belgesi ve Nüfus Cüzdan Örneği veya Vukûatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri Belgesi (Adres Beyanı) ile birlikte, şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi ile İmza Sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri ile birlikte en son 24/04/2019 Çarşamba günü saat 16:00’a kadar İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğümüz ihale bürosuna şahsen müracaat edip, evrakları ile birlikte teminatlarını yatırmaları gerektiğinden, eksik evrakla müracaatlar kabul edilmeyecektir. Geçici teminat mektubu ile müracaat edecekler ise, (Teminat Mektubunu Limit dâhili ve süresiz) teminat mektubunun teyidini idaremize ait 0 212 24364 59 nolu telefona (İhale Bürosunun dikkatine olarak) faks çektirerek, teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getireceklerdir. 3.Şirket sermayeleri, ihaleye çıkan gayrimenkulün muhammen bedelinin yıllık toplamından az olan şirketler ihaleye alınmayacaklardır. 4.Şahıs veya Şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde noterden tasdikli Ortaklık Beyannamesi getirmeleri gerekmektedir. 5.Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere bu ilanla tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. 6.İhale, 2886 Sayılı Yasa’nın ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç ve ilan bedeli ile sigorta ve noter masrafları kiracıya aittir. 7. Kiralanan taşınmazların üzerine yapacağı prefabrik yapı ile ilgili, idaremizden ve ilgili belediyesinden izin alınmak şartıyla, üzerine yapacağı prefabrik muhtesatı bedelsiz ve şartsız olarak, noterden idaremiz adına terk ve teberru etmek kaydıyla, idaremizin ve ilgili belediyenin uygun göreceği ve tasdik edilecek proje doğrultusunda yapılacaktır. 8.Kiracı, İdaremizin izni olmadan taşınmazı kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devir edemez, idare izni olmadan devir, ortaklık ve iş değişikliği yapamaz. 9.Bu taşınmazların kira bedelleri her ayın 5. günü mesai saati sonuna kadar peşin olarak ödenir. Süresinde Ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulühakkındaki kanun hükümleri uygulanır. 10.İdaremiz, taşınmazın reklâma elverişli yerlerini kiraya verebilir ve kiracı gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür. 11.Vakıf Gayrimenkulleri Kira Stopajından muaftır.  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 12.Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin gereği mali yükümlüğü karşılayıp karşılamayacağı, lüzumu görüldüğü takdirde şartların tespitini sağlayacak belgelerde istenilerek tespit edilecektir ve sözleşmenin mali tutarına uygunolacak şekilde en az iki kefil alınacaktır. 13. İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir. Şahıs ve şirketler bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar. 14.İhale komisyonu taliplileri ihaleye çağırırken listede belirtilen sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi istediği sıradan yapmakta serbesttir. 15.Genel ve Özel şartlar mesai saatleri içerisinde Bölge Müdürlüğümüz İhale panosunda görülebilir.  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 16.Geçici ve Ek Teminatların geri ödemeleri, katılımcıların Banka Hesap Numaralarına ihaleden sonra 15 gün içerisinde aktarılacaktır.(Banka Hesap (İban)numarası olmayanların ihaleden önce teminat yatırırken herhangi bir bankadan hesap numarasıaçtırarak iban numarası ile birlikte gelmeleri gerekmektedir.) https://www.imarhaber.com/2019-yerel-secimleri-il-ilce-belediye-baskanlari-tam-isim-listesi/ (Tel: 0 212 251 88 10 Dâhili (7426) - (Faks: 0 212 243 64 59) – (www. vgm. gov. tr.) İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER SIRA DOSYA İLİ İLÇESİ MAHALLESİ CADDE / SOKAK KAPI CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ HİSSE AYLIK MUHAMMEN GEÇİCİ VE NO NO BUCAĞI / KÖYÜ MEVKİİ NO NO NO M2 BEDEL EK TEMİNAT 1 341440098000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Süleyman Çelebi Cad.Oğuzhan Sk. 4 Nova Residance 1.Bodrum Kat 10 Kapı nolu Dükkan 795 6 144,25m2 Tam 7.000,00 TL 19.320,00 TL 2 341440103000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Süleyman Çelebi Cad.Oğuzhan Sk. 4 Nova Residance 1.Kat Kat 22 Kapı nolu Daire 795 6 116m2 Tam 2.800,00 TL 7.730,00 TL 3 341440106000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Süleyman Çelebi Cad.Oğuzhan Sk. 4 Nova Residance 3.Kat Kat 27 Kapı nolu Daire 795 6 116,80m2 Tam 2.500,00 TL 6.900,00 TL 4 341440107000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Süleyman Çelebi Cad.Oğuzhan Sk. 4 Nova Residance 5.Kat Kat 30 Kapı nolu Daire 795 6 116,80m2 Tam 2.500,00 TL 6.900,00 TL 5 341440109000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Süleyman Çelebi Cad.Oğuzhan Sk. 4 Nova Residance 7.Kat Kat 34 Kapı nolu Daire 795 6 116,80m2 Tam 2.500,00 TL 6.900,00 TL 6 341440132000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Süleyman Çelebi Cad.Özçelik Sk. Evila Konutları A1-1 Blok Zemin Kat 20 Kapı nolu Dükkan 796 1 21,40m2 Tam 2.200,00 TL 6.080,00 TL 7 341440158000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Süleyman Çelebi Cad.Özçelik Sk. Evila Konutları A1-2 Blok 7. Kat 26 Kapı nolu Daire 796 1 160m2 Tam 2.200,00 TL 6.080,00 TL 8 341440167000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Süleyman Çelebi Cad.Özçelik Sk. Evila Konutları A1-3 Blok 1. Kat 1 Kapı nolu Daire 796 1 160m2 Tam 2.000,00 TL 5.520,00 TL 9 341440169000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Süleyman Çelebi Cad.Özçelik Sk. Evila Konutları A1-3 Blok 1. Kat 3 Kapı nolu Daire 796 1 180m2 Tam 3.500,00 TL 9.660,00 TL 10 341440170000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Süleyman Çelebi Cad.Özçelik Sk. Evila Konutları A1-3 Blok 1. Kat 4 Kapı nolu Daire 796 1 180m2 Tam 3.500,00 TL 9.660,00 TL 11 341440211000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Sebahattin Zaim Caddesi 10 Başak Palace Konutları zemin Kat 6 Kapı nolu Daire 805 3 100,41m2 Tam 1.200,00 TL 3.320,00 TL 12 341440053000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Yarenler Vadi Konutları A Blok 1.Kat 7 Kapı nolu Daire 807 3 104,91m2 Tam 1.500,00 TL 4.140,00 TL 13 341440078000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Yarenler Vadi Konutları B Blok 4.Kat 13 Kapı nolu Daire 807 3 120,12m2 Tam 2.000,00 TL 5.520,00 TL 14 341440092000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Yarenler Vadi Konutları B Blok 8.Kat 27 Kapı nolu Daire 807 3 142,25m2 Tam 2.300,00 TL 6.350,00 TL 15 341440289000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları A Blok Zemin Kat 1 Kapı nolu Daire 817 1 93,17m2 Tam 1.400,00 TL 3.870,00 TL 16 341440290000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları A Blok Zemin Kat 2 Kapı nolu Daire 817 1 93,17m2 Tam 1.400,00 TL 3.870,00 TL 17 341440291000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları A Blok 1.Kat 3 Kapı nolu Daire 817 1 102,02m2 Tam 1.600,00 TL 4.420,00 TL 18 341440292000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları A Blok 1.Kat 4 Kapı nolu Daire 817 1 102,02m2 Tam 1.600,00 TL 4.420,00 TL 19 341440293000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları A Blok 2.Kat 5 Kapı nolu Daire 817 1 102,02m2 Tam 1.700,00 TL 4.700,00 TL 20 341440294000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları A Blok 2.Kat 6 Kapı nolu Daire 817 1 102,02m2 Tam 1.700,00 TL 4.700,00 TL 21 341440295000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları A Blok 3.Kat 7 Kapı nolu Daire 817 1 102,02m2 Tam 1.700,00 TL 4.700,00 TL 22 341440296000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları A Blok 3.Kat 8 Kapı nolu Daire 817 1 102,02m2 Tam 1.700,00 TL 4.700,00 TL 23 341440297000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları A Blok 4.Kat 9 Kapı nolu Daire 817 1 102,02m2 Tam 1.700,00 TL 4.700,00 TL 24 341440298000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları A Blok 4.Kat 10 Kapı nolu Daire 817 1 102,02m2 Tam 1.700,00 TL 4.700,00 TL 25 341440299000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları A Blok 5.Kat 11 Kapı nolu Daire 817 1 102,02m2 Tam 1.700,00 TL 4.700,00 TL 26 341440300000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları A Blok 5.Kat 12 Kapı nolu Daire 817 1 102,02m2 Tam 1.700,00 TL 4.700,00 TL 27 341440301000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları A Blok 6.Kat 13 Kapı nolu Daire 817 1 102,02m2 Tam 1.700,00 TL 4.700,00 TL 28 341440302000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları A Blok 6.Kat 14 Kapı nolu Daire 817 1 102,02m2 Tam 1.700,00 TL 4.700,00 TL 29 341440303000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları B Blok Zemin Kat 1 Kapı nolu Daire 817 1 93,17m2 Tam 1.400,00 TL 3.870,00 TL 30 341440304000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları B Blok Zemin Kat 2 Kapı nolu Daire 817 1 93,17m2 Tam 1.600,00 TL 4.420,00 TL 31 341440305000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları B Blok 1.Kat 3 Kapı nolu Daire 817 1 102,02m2 Tam 1.600,00 TL 4.420,00 TL 32 341440306000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları B Blok 1.Kat 4 Kapı nolu Daire 817 1 102,02m2 Tam 1.600,00 TL 4.420,00 TL 33 341440307000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları B Blok 2.Kat 5 Kapı nolu Daire 817 1 102,02m2 Tam 1.700,00 TL 4.700,00 TL 34 341440308000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları B Blok 2.Kat 6 Kapı nolu Daire 817 1 102,02m2 Tam 1.700,00 TL 4.700,00 TL 35 341440309000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları B Blok 3.Kat 7 Kapı nolu Daire 817 1 102,02m2 Tam 1.700,00 TL 4.700,00 TL 36 341440310000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları B Blok 3.Kat 8 Kapı nolu Daire 817 1 102,02m2 Tam 1.700,00 TL 4.700,00 TL 37 341440311000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları B Blok 4.Kat 9 Kapı nolu Daire 817 1 102,02m2 Tam 1.700,00 TL 4.700,00 TL 38 341440312000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları B Blok 4.Kat 10 Kapı nolu Daire 817 1 102,02m2 Tam 1.700,00 TL 4.700,00 TL 39 341440313000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları B Blok 5.Kat 11 Kapı nolu Daire 817 1 102,02m2 Tam 1.700,00 TL 4.700,00 TL 40 341440314000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları B Blok 5.Kat 12 Kapı nolu Daire 817 1 102,02m2 Tam 1.700,00 TL 4.700,00 TL 41 341440315000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi Ekşi Konutları B Blok 6.Kat 13 Kapı nolu Daire 817 1 102,02m2 Tam 1.700,00 TL 4.700,00 TL 42 341082110000 İstanbul Eyüpsultan Çırçır Aylin 29 Serhat Nefes Sitesi B Blok Zemin Kat 2 Kapı nolu Daire 176 47 54,85m2 Tam 650,00 TL 1.800,00 TL 43 341082111000 İstanbul Eyüpsultan Çırçır Aylin 29 Serhat Nefes Sitesi B Blok 2.Kat 9 Kapı nolu Daire 176 47 69m2 Tam 850,00 TL 2.350,00 TL 44 341082112000 İstanbul Eyüpsultan Çırçır Aylin 29 Serhat Nefes Sitesi B Blok 3.Kat 16 Kapı nolu Daire 176 47 71,01m2 Tam 950,00 TL 2.630,00 TL 45 341082151000 İstanbul Eyüpsultan Çırçır Ballıca 95 Apt.Zemin Kat 1.Kapı nolu Daire 169 48 75m2 Tam 650,00 TL 1.800,00 TL 46 341082152000 İstanbul Eyüpsultan Çırçır Ballıca 95 Apt.2 Kat 5.Kapı nolu Daire 169 48 99m2 Tam 1.000,00 TL 2.760,00 TL 47 341082153000 İstanbul Eyüpsultan Çırçır Ballıca 95 Apt.2 Kat 6.Kapı nolu Daire 169 48 99m2 Tam 1.000,00 TL 2.760,00 TL 48 341082155000 İstanbul Eyüpsultan Çırçır Ballıca 95 Apt.Bodrum Kat 9.Kapı nolu Dükkan 169 48 142,82m2 Tam 1.600,00 TL 4.420,00 TL 49 341082169000 İstanbul Eyüpsultan Çırçır Aylin 108 Apt.Zemin Kat 2.Kapı nolu Daire 169 50 75,50m2 Tam 650,00 TL 1.800,00 TL 50 341081887000 İstanbul Eyüpsultan Akşemsettin Dumanlı 28 Apt.1.Kat 5 Kapı nolu Daire 156 35 70m2 Tam 1.000,00 TL 2.760,00 TL 51 341081885000 İstanbul Eyüpsultan Akşemsettin Dumanlı 28 Apt.Bodrum+zemin katta 2 Kapı nolu özel şartlı ters dubleks daire 156 35 90m2 Tam 550,00 TL 1.520,00 TL 52 341081964000 İstanbul Eyüpsultan Rami Cuma Şeyh Abdullah 65-69 Apt.Bodrum Kat 2.Kapı nolu Daire 280 42 46,06m2 Tam 450,00 TL 1.250,00 TL 53 342080153001 İstanbul Eyüpsultan Düğmeciler Küme 8 B/4 İşaretli Özel Şartlı İkametgah 1007 4 132m2'nin 44m2'si Tam 500,00 TL 1.380,00 TL 54 341081789000 İstanbul Eyüpsultan Düğmeciler Ümmi Sinan 12 Ensar Apt.Bodrum Kat 1 Kapı nolu Daire 195 5 90,02m2 Tam 750,00 TL 2.070,00 TL 55 341082007000 İstanbul Eyüpsultan Çırçır Atılgan 1/1 Apt.3.Kat 5 Kapı nolu Çatı Piyesli Daire 141 48 229,49m2 Tam 1.400,00 TL 3.870,00 TL 56 341082145000 İstanbul Eyüpsultan Akşemsettin Serhat 66 Apt.Zemin 4 Kapı nolu Daire 122 475 87,32m2 Tam 800,00 TL 2.210,00 TL 57 341082146000 İstanbul Eyüpsultan Akşemsettin Serhat 66 Apt.1.Kat 7 Kapı nolu Daire 122 475 91,42m2 Tam 900,00 TL 2.490,00 TL 58 341082147000 İstanbul Eyüpsultan Akşemsettin Serhat 66 Apt.2.Kat 8 Kapı nolu Daire 122 475 91,93m2 Tam 1.000,00 TL 2.760,00 TL 59 341082148000 İstanbul Eyüpsultan Akşemsettin Serhat 66 Apt.2.Kat 9 Kapı nolu Daire 122 475 91,42m2 Tam 1.000,00 TL 2.760,00 TL 60 341082149000 İstanbul Eyüpsultan Akşemsettin Serhat 66 Apt.3.Kat 11 Kapı nolu Çatı Piyesli Daire 122 475 167,65m2 Tam 1.300,00 TL 3.590,00 TL 61 341081634000 İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz İki Kemer Mevkii Arsa 13 pafta 734 1.300m2 Tam 400,00 TL 1.110,00 TL 62 341082179000 İstanbul Eyüpsultan Üçşehitler Argıç Arsa 223 8 232m2 Tam 500,00 TL 1.380,00 TL 63 341081734001 İstanbul Eyüpsultan Çırçır Zuhal Krk.(B) ile işaretli Arsa 143 13 269m2'nın 209m2'si Tam 250,00 TL 690,00 TL 64 341020090000 İstanbul Bakırköy Zeytinlik Ömer Naci 26 Turan Apt.2.Kat 3 Kapı nolu Daire 85 11 142m2 Tam 2.200,00 TL 6.080,00 TL 65 341020297000 İstanbul Bakırköy Yenimahalle Reyhan 62 Mert Apt.2.Kat 5 Kapı nolu Daire 39 22 115,10m2 Tam 2.200,00 TL 6.080,00 TL 66 341190747000 İstanbul Zeytinburnu Telsiz 85/4 Sokak Arsa 2629 1 42m2 Tam 175,00 TL 490,00 TL 67 341191291000 İstanbul Zeytinburnu Telsiz 85/3 Sokak Apt.Zemin Kat 5 Kapı nolu Depolu Dükkan 2627 6 172m2 Tam 3.500,00 TL 9.660,00 TL 68 34236001001 İstanbul Küçükçekmece Fatih 27 Mayıs Caddesi Fatih Camii WC'sı (7 Kabinli) 11 pafta 1896 70m2 Tam 1.600,00 TL 8.000,00 TL 69 341420014001 İstanbul Arnavutköy Haraçcı Mihriban Krk.(B) ile işaretli Arsa 5029 2 451,11m2'nın 441,11m2'si Tam 200,00 TL 560,00 TL 70 341420018000 İstanbul Arnavutköy Haraçcı Mihriban Özel şartlı Arsa 5029 3 ve 4 444,57+443,36= 887,93m2 Tam 1.100,00 TL 3.040,00 TL 71 341420001001 İstanbul Arnavutköy Boğazköy Ziya Krk.(B+C) ile işaretli Özel şartlı Arsa 4298 16 2.066,73m2'nın 1.466,73m2'si Tam 600,00 TL 1.660,00 TL 72 591220048001 Tekirdağ Çorlu Muhittin İstanbul Caddesi 143 Çorlu Vakıf İşhanı 1.Kat 117-118 ve 119 Kapı nolu Bürolar 32 95 90m2 Tam 385,00 TL 1.070,00 TL 73 591220078000 Tekirdağ Çorlu Muhittin İstanbul Caddesi 143 Çorlu Vakıf İşhanı 4.Kat 424 Kapı nolu Büro 32 95 32m2 Tam 150,00 TL 420,00 TL 74 591220081000 Tekirdağ Çorlu Muhittin İstanbul Caddesi 143 Çorlu Vakıf İşhanı 4.Kat 407 Kapı nolu Büro 32 95 34,70m2 Tam 150,00 TL 420,00 TL 75 591220107002 Tekirdağ Çorlu Camii Atik Saray Caddesi Arsa 57 19 36m2 Tam 400,00 TL 1.110,00 TL 76 592200008000 Tekirdağ Süleymanpaşa Gündoğdu Kabakçığlu Caddesi Arsa 142 1 96,87m2 Tam 50,00 TL 140,00 TL 77 592210001000 Tekirdağ Çerkezköy Fevzipaşa Kumsal Arsa 612 21 565m2 Tam 200,00 TL 560,00 TL 78 341052533000 İstanbul Beyoğlu Yenişehir Çavdar 5 Apt. Zemin Kat 4 Kapı nolu Daire 1373 19 70m2 Tam 1.100,00 TL 3.040,00 TL 79 341052534000 İstanbul Beyoğlu Yenişehir Çavdar 5 Apt. 1.Kat 5 Kapı nolu Daire 1373 19 75m2 Tam 1.200,00 TL 3.320,00 TL 80 341052535000 İstanbul Beyoğlu Yenişehir Çavdar 5 Apt. 3.Kat 9 Kapı nolu Çatı Piyesli Daire 1373 19 113m2 Tam 1.500,00 TL 4.140,00 TL 81 341052575000 İstanbul Beyoğlu Yenişehir Ali Ağa 12--14 Apt.2.Kat 5 Kapı nolu Daire 1379 68 90m2 Tam 1.600,00 TL 4.420,00 TL 82 341052576000 İstanbul Beyoğlu Yenişehir Ali Ağa 12--14 Apt.2.Kat 6 Kapı nolu Daire 1379 68 100m2 Tam 1.800,00 TL 4.970,00 TL 83 341052399000 İstanbul Beyoğlu Müeyyetzade Ali Hoca Aralığı 3 Apt.3.Kat 9 Kapı nolu Daire 147 10 72,56m2 Tam 2.000,00 TL 5.520,00 TL 84 341052506000 İstanbul Beyoğlu Emekyemez Harup 7 Apt.1 Kat 25 Kapı nolu Büro 274 5 11m2 Tam 350,00 TL 970,00 TL 85 341052508000 İstanbul Beyoğlu Emekyemez Harup 7 Apt.1 Kat 24 Kapı nolu Büro 274 5 16m2 Tam 400,00 TL 1.110,00 TL 86 341052509000 İstanbul Beyoğlu Emekyemez Harup 7 Apt.2 Kat 35 Kapı nolu Büro 274 5 21,77m2 Tam 500,00 TL 1.380,00 TL 87 341052038003 İstanbul Beyoğlu Piripaşa Ecdat 3 Krk.(c) ile işaretli binanın 1.Kat İkametgah 2982 6 172m2'nın 90m2'si Tam 750,00 TL 2.070,00 TL 88 341052003001 İstanbul Beyoğlu Keçecipiri Hasköy Köprülü Krk.(c) ile işaretli Kargir Dükkan 3115 1 176,73m2'nın 112m2'si Tam 1.620,00 TL 4.480,00 TL 89 341051526002 İstanbul Beyoğlu Sütlüce Hamam Krk.(B) ile işaretli Arsa 2726 33 1.176m2'nın 400m2'si 3/6 400,00 TL 1.110,00 TL 90 341051454002 İstanbul Beyoğlu Kamerhatun Alhatun 21 Kargir Evin 1.Katı İkametgah 431 37 55m2 Tam 850,00 TL 2.350,00 TL 91 341051606000 İstanbul Beyoğlu Bülbül Mısırbuğdayı 9 Bodrum+2 Katlı İkametgah 585 9 27m2 Tam 600,00 TL 1.660,00 TL 92 341052267002 İstanbul Beyoğlu Kamerhatun Emin Cami Apt.Zemin Kat 2/B Kapı nolu Dükkan 431 8 9m2 Tam 1.200,00 TL 3.320,00 TL 93 341052146000 İstanbul Beyoğlu Kaptanpaşa Reis Arsa 1446 28 55m2 Tam 75,00 TL 210,00 TL 94 341030814000 İstanbul Beşiktaş Mecidiye Fıstıklı Köşk 25 Apt.1.Bodrum Kat 1 Kapı nolu Daire 1219 6 75m2 Tam 1.500,00 TL 4.140,00 TL 95 341030719000 İstanbul Beşiktaş Ortaköy Asmalı Hamam 3 Apt.1.Bodrum Kat 1 Kapı nolu Daire 1216 39 60,62m2 Tam 1.000,00 TL 2.760,00 TL 96 341030706000 İstanbul Beşiktaş Muradiye Kalıpçı 54 3 Katlı Bahçeli Ahşap Ev 811 7 159m2 Tam 3.500,00 TL 9.660,00 TL 97 341030558001 İstanbul Beşiktaş Abbasağa Bostan Üstü Sk. Arsa 329 1-2 ve 3 1.626m2 Tam 8.000,00 TL 35.000,00 TL 98 341160519000 İstanbul Şişli Feriköy Savaş 70 Apt.3.Kat 5 Kapı nolu Daire 1241 16 79,65m2 Tam 2.400,00 TL 6.630,00 TL 99 341160556000 İstanbul Şişli Meşrutiyet Elhan 28 Apt.Zemin 2Kapı nolu Dükkan 970 14 65m2 Tam 1.250,00 TL 3.450,00 TL 100 341160632000 İstanbul Şişli Bozkurt Baysungur 54 Apt.1.Kat 3 Kapı nolu Daire 1292 33 79,35m2 Tam 2.000,00 TL 5.520,00 TL 101 341160574000 İstanbul Şişli Eskişehir Mekkareci Apt.Zemin 1/B Kapı nolu Dükkan 1312 10 97m2 Tam 2.750,00 TL 7.590,00 TL 102 341160380004 İstanbul Şişli Halide Edıp Adıvar Halide Edıp Adıvar Cad. 24 Apt.4.Kat 9 Kapı nolu Daire 10264 5 147,51m2 Tam 1.800,00 TL 4.970,00 TL 103 341160600000 İstanbul Şişli Duatepe Evrenoszade 3 Apt.2 Kat 11 Kapı nolu Daire 1259 57 85m2 Tam 1.500,00 TL 4.140,00 TL 104 341071428002 İstanbul Fatih Mollafenari Tavuk Pazarı Özel Şartlı Kargir Dükkan 2718 2 22m2 680/720 10.000,00 TL 27.600,00 TL 105 341072098000 İstanbul Fatih Mesihpaşa Laleli Caddesi 3 Apt.3.Kat 6 Kapı nolu Daire 762 53 100m2 Tam 2.300,00 TL 10.000,00 TL 106 341070197001 İstanbul Fatih Cankurtaran Caferiye 2-4 Krk.(B) ile işaretli 2.Katta çıkış Merdiveni Bahçe Kısım ortak Kullanım alanlı özel şartlı Ofis 52 15 111+38=149m2 Tam 5.000,00 TL 13.800,00 TL 107 341070015061 İstanbul Fatih Hobyar Yeni Camii Celalbey Vakıf İş Hanı 3.Kat 18 Kapı nolu Oda 389 35 15m2 Tam 850,00 TL 2.350,00 TL 108 341070015065 İstanbul Fatih Hobyar Yeni Camii Celalbey Vakıf İş Hanı 3.Kat 22 Kapı nolu Oda 389 35 13,98m2 Tam 600,00 TL 1.660,00 TL 109 341070015068 İstanbul Fatih Hobyar Yeni Camii Celalbey Vakıf İş Hanı 3.Kat 26 Kapı nolu Oda 389 35 17,50m2 Tam 1.000,00 TL 2.760,00 TL 110 341070015084 İstanbul Fatih Hobyar Yeni Camii Celalbey Vakıf İş Hanı 2.Kat 18 Kapı nolu Oda 389 35 16,14m2 Tam 1.050,00 TL 2.900,00 TL 111 341070015095 İstanbul Fatih Hobyar Yeni Camii Celalbey Vakıf İş Hanı 1.Kat 9 ve 10 Kapı nolu Odalar 389 35 70,50m2 Tam 4.200,00 TL 11.600,00 TL 112 341071253000 İstanbul Fatih Mercanağa Çakmakçılar Yokuşu Büyük Valide Han 1.Kemer Üst Kat 21 Kapı nolu Depo 339 14,50m2 Tam 350,00 TL 970,00 TL 113 341070151000 İstanbul Fatih Mahmutpaşa Bezciler Krk.(Y) ile işaretli Arsa üstü Açık Muhtesat 324 37 4m2 Tam 1.000,00 TL 2.760,00 TL
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.