Yaşam (ÇŞB) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Haber Girişi: 22.04.2019 - 19:53, Güncelleme: 27.01.2022 - 23:01

Kastamonu Milli Emlak Müdürlüğünden Gayrimenkul ve Araç Satışı

 

Kastamonu Milli Emlak Müdürlüğünden Gayrimenkul ve Araç Satışı

Kastamonu Milli Emlak Müdürlüğünden Gayrimenkul ve Araç Satış İhalesi 29 Nisan 2019 tarihinde yapılacak.
Araç ve taşınmaz malların satış ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45'inci maddesi uyarınca açık teklif usulü, irtifak hakkı tesis edilecek taşınmazın ihalesi ise 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile ilan metninde belirtilen saatlerde Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) toplanacak olan komisyon huzurunda 29 Nisan 2019 tarihinde yapılacak. KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1- Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınır ve taşınmaz malların satış ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü, irtifak hakkı tesis edilecek taşınmazın ihalesi ise 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır. SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR 1- Kastamonu Merkez Saraçlar Mahallesi 779 16 46,04 Tam Arsa Konut Alanı 127.000,00 12.700,00 29.04.2019 09.00 2- Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1638 13 750,00 Tam Arsa Konut Alanı 375.000,00 37.500,00 29.04.2019 09.20 3- Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1429 11 603,14 Tam Arsa Konut Alanı 272.000,00 27.200,00 29.04.2019 09.40 4- Kastamonu Merkez Esentepe Mahallesi 1054 570 477,00 Tam Arsa Konut Alanı 167.000,00 16.700,00 29.04.2019 10.00 5- Kastamonu Merkez Esentepe Mahallesi 1054 560 1.132,51 Tam Arsa Konut Alanı 369.000,00 36.900,00 29.04.2019 10.20 6- Kastamonu Merkez Esentepe Mahallesi 1198 11 370,49 Tam Arsa Konut Alanı 130.000,00 13.000,00 29.04.2019 10.40 7- Kastamonu Merkez Bayındır Köyü 109 6 5.343,70 Tam Ham Toprak İmarsız 35.000,00 7.000,00 29.04.2019 11.00 8 - Kastamonu Merkez Kuzyaka - Kıyık Köyü 124 10 319,38 Tam Arsa İmarsız 10.000,00 1.000,00 29.04.2019 11.20 9- Kastamonu Merkez Dursunlar Köyü 114 7 4.000,00 Tam Tarla İmarsız 24.000,00 2.400,00 29.04.2019 11.40 10- Kastamonu Merkez Çakıllı Köyü 178 22 2.575,06 Tam Tarla İmarsız 31.000,00 3.100,00 29.04.2019 12.00 11 - Kastamonu Merkez Çakıllı Köyü 129 3 6.592,55 Tam Tarla İmarsız 46.500,00 4.650,00 29.04.2019 14.00 12- Kastamonu Merkez Eşen Köyü - 1096 1.053,30 Tam Bahçe İmarsız 42.500,00 4.250,00 29.04.2019 14.20 13- Kastamonu Merkez Eşen Köyü - 1097 479,61 Tam Bahçe İmarsız 19.500,00 1.950,00 29.04.2019 14.40 14- Kastamonu Merkez Etyemez Köyü - 1343 94,37 Tam Arsa İmarsız 7.250,00 725,00 29.04.2019 15.00 15- Kastamonu Merkez Etyemez Köyü - 1345 277,42 Tam Arsa İmarsız 19.500,00 1.950,00 29.04.2019 15.20 16- Kastamonu Merkez Halife Köyü 189 13 1.998,95 Tam Tarla İmarsız 40.000,00 4.000,00 29.04.2019 15.40 17 - Kastamonu Merkez Kırcalar Köyü 131 7 2.300,25 Tam Ham Toprak İmarsız 62.500,00 6.250,00 29.04.2019 16.00 18- Kastamonu Merkez Küçüksu Köyü 183 1 1.460,18 Tam Ham Toprak İmarsız 37.000,00 3.700,00 29.04.2019 16.20 İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK TAŞINMAZ MALLAR 19 37010103217 Kastamonu Merkez Budamış Köyü 310 / 2 5.934,15 5.934,15 30 (Otuz) Yıl Konut ve Enerji hariç Eğitim, Sağlık, Turizm, Sanayi, Sosyal ve Kültürel Tesisler vb. yapılmak üzere Ham Toprak İmarsız 68.850,00 20.655,00 29.04.2019 16.40 SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MALLAR (TAŞIT) 1-   34 FF 061 ÖZEL AMAÇLI (AMBULANS) FORT-TRANSİT 2006 NM0LXXTTFL5K11884 5K11884 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DEPOSU (Taşköprü Yolu Polis Noktası Arkası) 8.000,00 800,00 30.04.2019 09.00 2-  37 AF 918 OTOMOBİL RENAULT 12 TS 1984 0011561 G004473 KASTAMONU VALİLİĞİ HİZMET BİNASI ARAÇ PARKI 3.000,00 300,00 30.04.2019 09.30  3-  37 PA 744 OTOBÜS MERCEDES-BENZ 1980 37307310205411 36091610086699 KASTAMONU TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI ARAÇ PARKI 8.000,00 800,00 30.04.2019 10.00 4-  34 TJ 0937 OTOMOBİL (ARAZİ TAŞITI) RANGE ROVER 2002 SALLMAMC42A104225 TESPİT EDİLEMEMİŞTİR AS YEDİEMİN OTOPARKI 45.000,00 4.500,00 30.04.2019 10.30 5-   37 HE 243 MİNİBÜS FORD-TRANSİT 2000 SFAEXXDJVEXU22586 XU22586 KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI ARAÇ PARKI 15.000,00 1.500,00 30.04.2019 11.00 6-   37 S 0204 MİNİBÜS FORD-TRANSİT 2004 NM0JXXTTFJ3T29632 3T29632 AS YEDİEMİN OTOPARKI 18.000,00 1.800,00 30.04.2019 11.30 İhaleye katılacak isteklilerin a) İhalesine girecekleri taşınır/taşınmaz dosyalarının hizasında belirtilen ve Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne geçici teminatlarını yatırdıklarına dair vezne alındısını yada mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz (banka şubelerince verilen teminat mektuplarının toplamı ile aynı şube limitlerini gösterir) banka teminat mektuplarını, yada Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri, taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl dövizi, b) Gerçek kişilerin; yerleşim yeri belgesi veya ikametgah belgesini, aslını ibraz etmek suretiyle T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı / Kimlik Kartı fotokopisini veya Nüfus Kayıt Örneğini, vekaleten ihaleye katılacakların ise noter tasdikli vekalatnameyi, c) Tüzel kişilerin ise; vergi kimlik numaralarını, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış idari merkezlerinin kayıtlı olduğu oda sicil kaydı ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslını veya noter tasdikli örneğini, d) İhaleye ortaklık şeklinde iştirak halinde noter tasdikli ortaklık girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre (b) veya (c) maddesinde istenen tüm belgeleri, ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur. 3- Satışı yapılacak taşıtların ihale bedelleri üzerinden ayrıca KDV alınacak olup, diğer vergi, resim, harçlar ve trafiğe tescil masrafı, TÜVTÜRK’ de muayene ve emisyon ölçüm ve zorunlu trafik sigorta bedelleri alıcı tarafından ödenecek ve süresi içinde işlemleri alıcı tarafından yaptırılacaktır. 4- Taşınır mallar (taşıt) mevcut durumları ile satılacak olup, satış sonrası taşıtların tamiri, Trafiğe Uygunluk Belgesi ile piyasaya arzı için alınması gereken belgeler ve izinler alıcıya aittir. 5- İhaleler ile ilgili şartname ve gerekli diğer bilgiler mesai saatleri içerisinde Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) ücretsiz olarak, taşıtlar ve taşınmazlar bulundukları yerlerde / mahallinde görülebilir. 6- 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan ( K.D.V., Karar Pulu ve Tapu Harcı ) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. 7- 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince; Hazine'ye ait taşınmazların satış bedelinin Belediye mücavir alan sınırları içerisindeki taşınmazlarda 5.000,00-(Beşbin) TL'yi, bu sınırlar dışında ise 1.000,00-(Bin) TL'yi aşması ve talep edilmesi halinde, bedelin 1/4'ü peşin, kalanı en fazla iki yılda, yürürlükteki kanuni faiz oranı (% 9) uygulanmak suretiyle taksitle ödeme yapılabilecektir. 8- İrtifak hakkı ihalesinin onayını müteakip fiili kullanım olmaksızın taşınmazın ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerinin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya da uygulama projeleirnin hazırlanması, onaylatılması ve ilgili kamu idarelerinden gerekli izin ve ruhsatın alınması için üzerinde ihale kalan yatırımcıya bir yıl süreli ön izin verilecektir. 9- Ön izin bedeli, ihale bedelinin; birinci ve ikinci yıllar için yüzde yirmisi, üçüncü yıl için yüzde otuzu, dördüncü yıl için yüzde kırkı oranındaki bedel karşılığında her defasında 1 (bir) yıl olmak üzere ve toplamda en çok 4 yıla kadar ön izin verilebilmektedir. Ayrıca irtifak haklarında ilk yıl ihale bedeline, ikinci ve üçüncü yıllar için ise sözleşmesine göre tespit edilecek bedele yüzde yetmiş oranında indirim uygulanmak suretiyle hesaplanarak tahsil edilmektedir. 10- Posta ile yapılacak müracaatlarda 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlanmayan teklifler ve 38. maddeye göre ihale saatine kadar verilmeyen teklifler ile postadaki gecikmeler ve de faks ve elektronik postayla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. 11- Bu ihaleye ilişkin bilgiler https://kastamonu.csb.gov.tr ve https://www.milliemlak.gov.tr internet adreslerinden görülebilir. 12- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbestir.
Kastamonu Milli Emlak Müdürlüğünden Gayrimenkul ve Araç Satış İhalesi 29 Nisan 2019 tarihinde yapılacak.

Araç ve taşınmaz malların satış ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45'inci maddesi uyarınca açık teklif usulü, irtifak hakkı tesis edilecek taşınmazın ihalesi ise 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile ilan metninde belirtilen saatlerde Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) toplanacak olan komisyon huzurunda 29 Nisan 2019 tarihinde yapılacak.

KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

1- Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınır ve taşınmaz malların satış ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü, irtifak hakkı tesis edilecek taşınmazın ihalesi ise 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR

1- Kastamonu Merkez Saraçlar Mahallesi 779 16 46,04 Tam Arsa Konut Alanı 127.000,00 12.700,00 29.04.2019 09.00

2- Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1638 13 750,00 Tam Arsa Konut Alanı 375.000,00 37.500,00 29.04.2019 09.20

3- Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1429 11 603,14 Tam Arsa Konut Alanı 272.000,00 27.200,00 29.04.2019 09.40

4- Kastamonu Merkez Esentepe Mahallesi 1054 570 477,00 Tam Arsa Konut Alanı 167.000,00 16.700,00 29.04.2019 10.00

5- Kastamonu Merkez Esentepe Mahallesi 1054 560 1.132,51 Tam Arsa Konut Alanı 369.000,00 36.900,00 29.04.2019 10.20

6- Kastamonu Merkez Esentepe Mahallesi 1198 11 370,49 Tam Arsa Konut Alanı 130.000,00 13.000,00 29.04.2019 10.40

7- Kastamonu Merkez Bayındır Köyü 109 6 5.343,70 Tam Ham Toprak İmarsız 35.000,00 7.000,00 29.04.2019 11.00

8 - Kastamonu Merkez Kuzyaka - Kıyık Köyü 124 10 319,38 Tam Arsa İmarsız 10.000,00 1.000,00 29.04.2019 11.20

9- Kastamonu Merkez Dursunlar Köyü 114 7 4.000,00 Tam Tarla İmarsız 24.000,00 2.400,00 29.04.2019 11.40

10- Kastamonu Merkez Çakıllı Köyü 178 22 2.575,06 Tam Tarla İmarsız 31.000,00 3.100,00 29.04.2019 12.00

11 - Kastamonu Merkez Çakıllı Köyü 129 3 6.592,55 Tam Tarla İmarsız 46.500,00 4.650,00 29.04.2019 14.00

12- Kastamonu Merkez Eşen Köyü - 1096 1.053,30 Tam Bahçe İmarsız 42.500,00 4.250,00 29.04.2019 14.20

13- Kastamonu Merkez Eşen Köyü - 1097 479,61 Tam Bahçe İmarsız 19.500,00 1.950,00 29.04.2019 14.40

14- Kastamonu Merkez Etyemez Köyü - 1343 94,37 Tam Arsa İmarsız 7.250,00 725,00 29.04.2019 15.00

15- Kastamonu Merkez Etyemez Köyü - 1345 277,42 Tam Arsa İmarsız 19.500,00 1.950,00 29.04.2019 15.20

16- Kastamonu Merkez Halife Köyü 189 13 1.998,95 Tam Tarla İmarsız 40.000,00 4.000,00 29.04.2019 15.40

17 - Kastamonu Merkez Kırcalar Köyü 131 7 2.300,25 Tam Ham Toprak İmarsız 62.500,00 6.250,00 29.04.2019 16.00

18- Kastamonu Merkez Küçüksu Köyü 183 1 1.460,18 Tam Ham Toprak İmarsız 37.000,00 3.700,00 29.04.2019 16.20

İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK TAŞINMAZ MALLAR

19 37010103217 Kastamonu Merkez Budamış Köyü 310 / 2 5.934,15 5.934,15 30 (Otuz) Yıl Konut ve Enerji hariç Eğitim, Sağlık, Turizm, Sanayi, Sosyal ve Kültürel Tesisler vb. yapılmak üzere Ham Toprak İmarsız 68.850,00 20.655,00 29.04.2019 16.40

SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MALLAR (TAŞIT)

1-   34 FF 061 ÖZEL AMAÇLI (AMBULANS) FORT-TRANSİT 2006 NM0LXXTTFL5K11884 5K11884 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DEPOSU (Taşköprü Yolu Polis Noktası Arkası) 8.000,00 800,00 30.04.2019 09.00

2-  37 AF 918 OTOMOBİL RENAULT 12 TS 1984 0011561 G004473 KASTAMONU VALİLİĞİ HİZMET BİNASI ARAÇ PARKI 3.000,00 300,00 30.04.2019 09.30

 3-  37 PA 744 OTOBÜS MERCEDES-BENZ 1980 37307310205411 36091610086699 KASTAMONU TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI ARAÇ PARKI 8.000,00 800,00 30.04.2019 10.00

4-  34 TJ 0937 OTOMOBİL (ARAZİ TAŞITI) RANGE ROVER 2002 SALLMAMC42A104225 TESPİT EDİLEMEMİŞTİR AS YEDİEMİN OTOPARKI 45.000,00 4.500,00 30.04.2019 10.30

5-   37 HE 243 MİNİBÜS FORD-TRANSİT 2000 SFAEXXDJVEXU22586 XU22586 KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI ARAÇ PARKI 15.000,00 1.500,00 30.04.2019 11.00

6-   37 S 0204 MİNİBÜS FORD-TRANSİT 2004 NM0JXXTTFJ3T29632 3T29632 AS YEDİEMİN OTOPARKI 18.000,00 1.800,00 30.04.2019 11.30

İhaleye katılacak isteklilerin

a) İhalesine girecekleri taşınır/taşınmaz dosyalarının hizasında belirtilen ve Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne geçici teminatlarını yatırdıklarına dair vezne alındısını yada mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz (banka şubelerince verilen teminat mektuplarının toplamı ile aynı şube limitlerini gösterir) banka teminat mektuplarını, yada Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri, taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl dövizi,
b) Gerçek kişilerin; yerleşim yeri belgesi veya ikametgah belgesini, aslını ibraz etmek suretiyle T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı / Kimlik Kartı fotokopisini veya Nüfus Kayıt Örneğini, vekaleten ihaleye katılacakların ise noter tasdikli vekalatnameyi,
c) Tüzel kişilerin ise; vergi kimlik numaralarını, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış idari merkezlerinin kayıtlı olduğu oda sicil kaydı ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslını veya noter tasdikli örneğini,
d) İhaleye ortaklık şeklinde iştirak halinde noter tasdikli ortaklık girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre (b) veya (c) maddesinde istenen tüm belgeleri, ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.
3- Satışı yapılacak taşıtların ihale bedelleri üzerinden ayrıca KDV alınacak olup, diğer vergi, resim, harçlar ve trafiğe tescil masrafı, TÜVTÜRK’ de muayene ve emisyon ölçüm ve zorunlu trafik sigorta bedelleri alıcı tarafından ödenecek ve süresi içinde işlemleri alıcı tarafından yaptırılacaktır.
4- Taşınır mallar (taşıt) mevcut durumları ile satılacak olup, satış sonrası taşıtların tamiri, Trafiğe Uygunluk Belgesi ile piyasaya arzı için alınması gereken belgeler ve izinler alıcıya aittir.
5- İhaleler ile ilgili şartname ve gerekli diğer bilgiler mesai saatleri içerisinde Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) ücretsiz olarak, taşıtlar ve taşınmazlar bulundukları yerlerde / mahallinde görülebilir.
6- 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan ( K.D.V., Karar Pulu ve Tapu Harcı ) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
7- 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince; Hazine'ye ait taşınmazların satış bedelinin Belediye mücavir alan sınırları içerisindeki taşınmazlarda 5.000,00-(Beşbin) TL'yi, bu sınırlar dışında ise 1.000,00-(Bin) TL'yi aşması ve talep edilmesi halinde, bedelin 1/4'ü peşin, kalanı en fazla iki yılda, yürürlükteki kanuni faiz oranı (% 9) uygulanmak suretiyle taksitle ödeme yapılabilecektir.
8- İrtifak hakkı ihalesinin onayını müteakip fiili kullanım olmaksızın taşınmazın ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerinin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya da uygulama projeleirnin hazırlanması, onaylatılması ve ilgili kamu idarelerinden gerekli izin ve ruhsatın alınması için üzerinde ihale kalan yatırımcıya bir yıl süreli ön izin verilecektir.
9- Ön izin bedeli, ihale bedelinin; birinci ve ikinci yıllar için yüzde yirmisi, üçüncü yıl için yüzde otuzu, dördüncü yıl için yüzde kırkı oranındaki bedel karşılığında her defasında 1 (bir) yıl olmak üzere ve toplamda en çok 4 yıla kadar ön izin verilebilmektedir. Ayrıca irtifak haklarında ilk yıl ihale bedeline, ikinci ve üçüncü yıllar için ise sözleşmesine göre tespit edilecek bedele yüzde yetmiş oranında indirim uygulanmak suretiyle hesaplanarak tahsil edilmektedir.
10- Posta ile yapılacak müracaatlarda 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlanmayan teklifler ve 38. maddeye göre ihale saatine kadar verilmeyen teklifler ile postadaki gecikmeler ve de faks ve elektronik postayla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
11- Bu ihaleye ilişkin bilgiler https://kastamonu.csb.gov.tr ve https://www.milliemlak.gov.tr internet adreslerinden görülebilir.
12- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbestir.

Kastamonu HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.