Emlak Haber Girişi: 12.03.2022 - 11:39, Güncelleme: 12.03.2022 - 11:39

Kilis Belediyesi 9 adet taşınmazı ihaleyle satacaktır

 

Kilis Belediyesi 9 adet taşınmazı ihaleyle satacaktır

Kilis Belediyesi 9 adet taşınmazı ihaleyle satacaktır ARSA SATIŞ İLANI Kilis Belediye Başkanlığından; Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda niteliği belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif (Artırma) Usulü” ile satılacaktır.
Kilis Belediyesi 9 adet taşınmazı ihaleyle satacaktır ARSA SATIŞ İLANI Kilis Belediye Başkanlığından; Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda niteliği belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif (Artırma) Usulü” ile satılacaktır. SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR Mahalle Ada Parsel Taşınmaz (m2) Niteliği İmar Durumu Yapılaşma Koşulu Muhammen Satış Bedeli (TL) Geçici Teminat (%3) ( TL) İhale Tarihi İhale Saati Necmettin Erbakan 2651 2 3128,05 Arsa Akaryakıt İstasyonu ve Ticaret Alanı E:0.60 / Yükseklik en çok :6,50 m 14,597,566.67 ₺ 437,927.00 ₺ 23/03/2022 10.00 Necmettin Erbakan 2651 3 1200,98 Arsa Ticaret+ Konut Alanı A-7 / TAKS:0.40 / KAKS 2,50 3,602,940.00 ₺ 108,088.20 ₺ 23/03/2022 10.10 Mücahitler 2466 1 30675,38 Arsa Toplu Konut Alanı E:2.00 / Yençok:min5- max. 7 kat 23,006,535.00 ₺ 690,196.05 ₺ 23/03/2022 10.20 Ekrem Çetin 2710 3 782,11 Arsa Konut Alanı A-3 / TAKS:0.35 / E: 1.15 547,505.00 ₺ 16,425.15 ₺ 23/03/2022 10.30 Ekrem Çetin 2710 7 739,54 Arsa Konut Alanı A-3 / TAKS:0.35 / E: 1.15 517,678.00 ₺ 15,530.34 ₺ 23/03/2022 10.40 Ekrem Çetin 2710 2 760,94 Arsa Konut Alanı A-3 / TAKS:0.35 / E: 1.15 532,658.00 ₺ 15,979.74 ₺ 23/03/2022 10.50 Namık Ünler Paşa 2619 1 984,57 Arsa Konut Alanı A-5 / TAKS:0.40 / E: 1.75 708,890.40 ₺ 21,266.71 ₺ 23/03/2022 11.00 Albay İbrahim Karaoğlanoğlu 2084 8 301,78 Arsa Konut Alanı B-3 407,403.00 ₺ 12,222.09 ₺ 23/03/2022 11.10 Mehmet Şanlı 2136 2 1079,37 Arsa Ticaret+ Konut Alanı A-5 / TAKS:0.35 / E: 1.75 1,457,149.50 ₺ 43,714.49 ₺ 23/03/2022 11.20   Yukarıdaki tabloda özellikleri, muhammen satış bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen mülkiyeti Kilis Belediyesine ait taşınmazlar belirtilen tarih ve saatlerde, Kilis Belediyesi Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Toplantı Salonunda yapılacak ihale ile satılacaktır. İstekliler, ihale şartnamesini ve eklerini Kilis Belediyesi Hizmet Binası 2. katta bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görebilir. İhaleye katılacak olanların ihale şartnamesini ve eklerini Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden 300,00 TL karşılığında satın almaları zorunludur (şartname bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğüne ödenecektir). Birden fazla taşınmaz için ihaleye girileceği durumlarda ihale dokümanın ayrı ayrı satın alınması zorunludur. Şartname bedeli geri ödenmez. Taşınmazların kapalı teklif usulü satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak dosya halinde 23/03/2022 Çarşamba günü saat 09.45’e kadar Kilis Belediyesi Encümenine (ihale komisyonu) sunulmak üzere Destek Hizmetleri Müdürlüğüne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta/kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale ile satışı yapılacak olan taşınmazın imar plan durumları yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Bu doğrultuda ihaleye katılacaklar taşınmazın her türlü imar planı ile ilgili durumunu ayrıca araştırmış ve kabul etmiş olarak ihaleye katıldığı kabul edilecektir. İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhale komisyonu (ENCÜMEN) tarafından uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İHALE ÖNCESİ İHALE KOMİSYONUNA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER; Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut), Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.) Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu Gerçek kişiler için Kimlik Fotokopisi Türkiye’de tebligat adres beyanı, telefon, fax numarası ve elektronik posta adresini belirtir İletişim Bilgi Formu (Şartname eklerinde örneği mevcut), Gerçek kişiler için İmza Beyannamesi (Noterden) Vekâleten ihaleye katılma halinde, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde; Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi), Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri Şartname bedeli yatırıldığına dair makbuz Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır) İlgililere ilanen duyurulur.
Kilis Belediyesi 9 adet taşınmazı ihaleyle satacaktır ARSA SATIŞ İLANI Kilis Belediye Başkanlığından; Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda niteliği belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif (Artırma) Usulü” ile satılacaktır.

Kilis Belediyesi 9 adet taşınmazı ihaleyle satacaktır

ARSA SATIŞ İLANI

Kilis Belediye Başkanlığından;Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda niteliği belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif (Artırma) Usulü” ile satılacaktır.

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Mahalle

Ada

Parsel

Taşınmaz (m2)

Niteliği

İmar Durumu

Yapılaşma Koşulu

Muhammen Satış Bedeli
(TL)

Geçici Teminat (%3)
( TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

Necmettin Erbakan

2651

2

3128,05

Arsa

Akaryakıt İstasyonu ve Ticaret Alanı

E:0.60 / Yükseklik en çok :6,50 m

14,597,566.67 ₺

437,927.00 ₺

23/03/2022

10.00

Necmettin Erbakan

2651

3

1200,98

Arsa

Ticaret+
Konut Alanı

A-7 / TAKS:0.40 / KAKS 2,50

3,602,940.00 ₺

108,088.20 ₺

23/03/2022

10.10

Mücahitler

2466

1

30675,38

Arsa

Toplu Konut Alanı

E:2.00 / Yençok:min5-
max. 7 kat

23,006,535.00 ₺

690,196.05 ₺

23/03/2022

10.20

Ekrem Çetin

2710

3

782,11

Arsa

Konut Alanı

A-3 / TAKS:0.35 / E: 1.15

547,505.00 ₺

16,425.15 ₺

23/03/2022

10.30

Ekrem Çetin

2710

7

739,54

Arsa

Konut Alanı

A-3 / TAKS:0.35 / E: 1.15

517,678.00 ₺

15,530.34 ₺

23/03/2022

10.40

Ekrem Çetin

2710

2

760,94

Arsa

Konut Alanı

A-3 / TAKS:0.35 / E: 1.15

532,658.00 ₺

15,979.74 ₺

23/03/2022

10.50

Namık Ünler Paşa

2619

1

984,57

Arsa

Konut Alanı

A-5 / TAKS:0.40 / E: 1.75

708,890.40 ₺

21,266.71 ₺

23/03/2022

11.00

Albay İbrahim Karaoğlanoğlu

2084

8

301,78

Arsa

Konut Alanı

B-3

407,403.00 ₺

12,222.09 ₺

23/03/2022

11.10

Mehmet Şanlı

2136

2

1079,37

Arsa

Ticaret+
Konut Alanı

A-5 / TAKS:0.35 / E: 1.75

1,457,149.50 ₺

43,714.49 ₺

23/03/2022

11.20

 

 1. Yukarıdaki tabloda özellikleri, muhammen satış bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen mülkiyeti Kilis Belediyesine ait taşınmazlar belirtilen tarih ve saatlerde, Kilis Belediyesi Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Toplantı Salonunda yapılacak ihale ile satılacaktır.

 2. İstekliler, ihale şartnamesini ve eklerini Kilis Belediyesi Hizmet Binası 2. katta bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görebilir. İhaleye katılacak olanların ihale şartnamesini ve eklerini Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden 300,00 TL karşılığında satın almaları zorunludur (şartname bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğüne ödenecektir). Birden fazla taşınmaz için ihaleye girileceği durumlarda ihale dokümanın ayrı ayrı satın alınması zorunludur. Şartname bedeli geri ödenmez.

 3. Taşınmazların kapalı teklif usulü satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak dosya halinde 23/03/2022 Çarşamba günü saat 09.45’e kadar Kilis Belediyesi Encümenine (ihale komisyonu) sunulmak üzere Destek Hizmetleri Müdürlüğüne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta/kargo vasıtasıyla da gönderilebilir.

 4. İhale ile satışı yapılacak olan taşınmazın imar plan durumları yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Bu doğrultuda ihaleye katılacaklar taşınmazın her türlü imar planı ile ilgili durumunu ayrıca araştırmış ve kabul etmiş olarak ihaleye katıldığı kabul edilecektir.

 5. İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

 6. İhale komisyonu (ENCÜMEN) tarafından uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

 7. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 8. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İHALE ÖNCESİ İHALE KOMİSYONUNA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER;

 9. Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut),

 10. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

 11. Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu

 12. Gerçek kişiler için Kimlik Fotokopisi

 13. Türkiye’de tebligat adres beyanı, telefon, fax numarası ve elektronik posta adresini belirtir İletişim Bilgi Formu (Şartname eklerinde örneği mevcut),

 14. Gerçek kişiler için İmza Beyannamesi (Noterden)

 15. Vekâleten ihaleye katılma halinde, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

 16. Tüzel kişi olması halinde; Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi), Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

 17. Şartname bedeli yatırıldığına dair makbuz

 18. Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır)

İlgililere ilanen duyurulur.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.