Emlak (ÇŞB) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Haber Girişi: 24.04.2019 - 22:35, Güncelleme: 05.03.2022 - 00:15

Konya'da 153 Adet Gayrimenkul Satış ve Kiralama İhalesi

 

Konya'da 153 Adet Gayrimenkul Satış ve Kiralama İhalesi

Konya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, 153 adet gayrimenkulün satış ve kiralama ihalesini düzenleyecek.
Konya'da irtifak hakkı tesis izni verilmesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre Pazarlık Usulü ile, taşınmazların satışı ve kiralanması 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, 6- 13 Mayıs 2019 tarihleri arasında ilan metninde belirtilen saatlerde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İhale Odasında yapılacak 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g Maddesine göre Pazarlık Usulü ile 12 ila 152. sıradaki taşınmazların satışı, 153 sıradaki taşınmazın kiralaması 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, hizalarında gösterilen gün ve saatte, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ihale odasında(Toplantı salonu) dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacaktır.( Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir.Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Satışı yapılan taşınmazlar K.D.V den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. Satışı yapılan taşınmazların İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00.-TL'yi aşması halinde, talep üzerine bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir. İrtifak Hakkı İzni verilecek taşınmazlar üzerinde " Tarım ve hayvancılık sahası, " olarak kullanılmak amacıyla 30 (otuz) yıl süreli izin verilecektir. Söz konusu taşınmazların imar durumları ilanda belirtilmiştir. İrtifak Hakkı İzni verilecek taşınmazlar için, ileride lehine irtifak hakkı tesis izni verilecek yatırımcıya fiili kullanım olmaksızın tescil,ifraz, terk, tevhit ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi, projelerin hazırlattırılması ve onaylattırılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınabilmesi amacıyla, yapılacak Ön İzin/İrtfak hakkı tesis izni ihalesi sonucunda kararlaştırılacak bedelin %20 si oranındaki bedel karşılığında 1 (bir) yıl süreyle (1. sıradaki taşınmaz hariç; bu taşınmaz için direkt irtifak hakkı tesis edilecektir) ön izin verilecektir. (Ön izin bedeli, ihale bedelinin; Birinci ve ikinci yıl %20, üçüncü yıl %30, dördüncü yıl %40 'ı olarak belirlenir.) Hazine taşınmazları üzerinde projeye dayalı organize hayvancılık/hayvancılık faaliyeti kapsamında kullanma izni verilmesi veya irtifak hakkı tesis edilmesi için; a-Yapılacak yatırımın küçükbaş hayvancılıkta bin adet, büyükbaş hayvancılıkta ikiyüz adet, kanatlı hayvancılıkta; yumurta tavukçuluğunda seksenbin, etlik piliç yetiştiriciliğinde ise yirmi beş bin adet hayvan kapasitesinden az olmaması, b-Bütünlüğü içerisinde, entegre tesislerin kurulacağı alan ile bitişik ve bütünlük sağlayan alanlarda yem bitkisi yetiştiriciliği de yapılacak ise, verilecek arazi miktarının küçükbaş hayvan başına yedi yüz metrekare, büyükbaş hayvan başına üçbinbeşyüz metrekare, kanatlı hayvan başına ek tesisler dahil yumurta tavukçuluğunda 0,2 metrekare, et tavukçuluğunda ise 0,1 metrekareden fazla olmaması, gerekir. c-Ön izin süresi içerisinde, taşınmaz üzerinde yapılması planlanan yatırıma ilişkin uygulama projeleri yetkili kamu idarelerinin yanı sıra ayrıca Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne onaylattırılacaktır. 31477 ada 5 parsel numaralı taşınmaz üzerinde 6.974,28 m2'lik alan üzerinde kurulmuş olan büyükbaş hayvan tesisi ve makine ve teçhizatlar bulunmaktadır. 10- Şartname ve ekleri İdaremizde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılabilmek için isteklilerin; a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, c) Geçici teminata ait belge ile birlikte TC kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) d) Özel Hukuk Tüzel kişilerinde 2019 yılı vizeli ticaret odası veya meslek odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü, e) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamelerinin aslı ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir. İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir. Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
Konya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, 153 adet gayrimenkulün satış ve kiralama ihalesini düzenleyecek.

Konya'da irtifak hakkı tesis izni verilmesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre Pazarlık Usulü ile, taşınmazların satışı ve kiralanması 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, 6- 13 Mayıs 2019 tarihleri arasında ilan metninde belirtilen saatlerde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İhale Odasında yapılacak

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g Maddesine göre Pazarlık Usulü ile 12 ila 152. sıradaki taşınmazların satışı, 153 sıradaki taşınmazın kiralaması 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, hizalarında gösterilen gün ve saatte, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ihale odasında(Toplantı salonu) dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacaktır.(

Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir.Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Satışı yapılan taşınmazlar K.D.V den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.

Satışı yapılan taşınmazların İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00.-TL'yi aşması halinde, talep üzerine bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.

İrtifak Hakkı İzni verilecek taşınmazlar üzerinde " Tarım ve hayvancılık sahası, " olarak kullanılmak amacıyla 30 (otuz) yıl süreli izin verilecektir. Söz konusu taşınmazların imar durumları ilanda belirtilmiştir.

İrtifak Hakkı İzni verilecek taşınmazlar için, ileride lehine irtifak hakkı tesis izni verilecek yatırımcıya fiili kullanım olmaksızın tescil,ifraz, terk, tevhit ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi, projelerin hazırlattırılması ve onaylattırılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınabilmesi amacıyla, yapılacak Ön İzin/İrtfak hakkı tesis izni ihalesi sonucunda kararlaştırılacak bedelin %20 si oranındaki bedel karşılığında 1 (bir) yıl süreyle (1. sıradaki taşınmaz hariç; bu taşınmaz için direkt irtifak hakkı tesis edilecektir) ön izin verilecektir. (Ön izin bedeli, ihale bedelinin; Birinci ve ikinci yıl %20, üçüncü yıl %30, dördüncü yıl %40 'ı olarak belirlenir.)

Hazine taşınmazları üzerinde projeye dayalı organize hayvancılık/hayvancılık faaliyeti kapsamında kullanma izni verilmesi veya irtifak hakkı tesis edilmesi için;

a-Yapılacak yatırımın küçükbaş hayvancılıkta bin adet, büyükbaş hayvancılıkta ikiyüz adet, kanatlı hayvancılıkta; yumurta tavukçuluğunda seksenbin, etlik piliç yetiştiriciliğinde ise yirmi beş bin adet hayvan kapasitesinden az olmaması,

b-Bütünlüğü içerisinde, entegre tesislerin kurulacağı alan ile bitişik ve bütünlük sağlayan alanlarda yem bitkisi yetiştiriciliği de yapılacak ise, verilecek arazi miktarının küçükbaş hayvan başına yedi yüz metrekare, büyükbaş hayvan başına üçbinbeşyüz metrekare, kanatlı hayvan başına ek tesisler dahil yumurta tavukçuluğunda 0,2 metrekare, et tavukçuluğunda ise 0,1 metrekareden fazla olmaması, gerekir.

c-Ön izin süresi içerisinde, taşınmaz üzerinde yapılması planlanan yatırıma ilişkin uygulama projeleri yetkili kamu idarelerinin yanı sıra ayrıca Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne onaylattırılacaktır.

31477 ada 5 parsel numaralı taşınmaz üzerinde 6.974,28 m2'lik alan üzerinde kurulmuş olan büyükbaş hayvan tesisi ve makine ve teçhizatlar bulunmaktadır. 10- Şartname ve ekleri İdaremizde bedelsiz olarak görülebilir.

İhaleye katılabilmek için isteklilerin;

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c) Geçici teminata ait belge ile birlikte TC kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)

d) Özel Hukuk Tüzel kişilerinde 2019 yılı vizeli ticaret odası veya meslek odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü,

e) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamelerinin aslı ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir. İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir. Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

Konya HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.