Emlak Haber Girişi: 14.04.2019 - 12:26, Güncelleme: 06.08.2022 - 12:58

Mersin Üniversitesinden Kiralık İşyerleri Verilecektir

 

Mersin Üniversitesinden Kiralık İşyerleri Verilecektir

Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Vadi Spor Tesisinde Spor Malzemesi Satış Yeri, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Fotokopi Çekim Yeri, Merkez Yemekhane Güney Kapısı Fotokopi Çekim Yeri ile Çarşı Merkezinde bulunan 4/1, 4/2, 5, 7-8 ve 9 no’lu iş yerleri kiralanacak
Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Vadi Spor Tesisinde Spor Malzemesi Satış Yeri, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Fotokopi Çekim Yeri, Merkez Yemekhane Güney Kapısı Fotokopi Çekim Yeri ile Çarşı Merkezinde bulunan 4/1, 4/2, 5, 7-8 ve 9 no’lu iş yerlerinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesi uyarınca 3 yıllığına kiraya verilmesi işi tahmini bedel üzerinden açık arttırma şeklinde ihale edilecek.  İhale, 24 Nisan - 11 Haziran 2019 tarihleri arasında Mersin Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Çiftlikköy Kampüsü Mersin adresinde yapılacak. Üniversitemiz Çiftlikköy Kampusu Vadi Spor Tesisinde Spor Malzemesi satış yeri, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Fotokopi Çekim Yeri, Merkez Yemekhane Güney Kapısı Fotokopi Çekim Yeri ile Çarşı Merkezinde bulunan 4/1, 4/2, 5, 7-8 ve 9 no’lu iş yerleri aşağıda belirtilen faaliyet konularında hizmet vermek üzere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca 3 (üç) yıllığına kiraya verilmesi işi tahmini bedel üzerinden açık arttırma şeklinde ihale edilecektir.  1. İdarenin; a) Adı: Mersin Üniversitesi Rektörlüğü b) Adresi: ÇİFTLİKKÖY KAMPUSU MERSİN c) Telefon Numarası: 0324-3610030 ç) Faks Numarası : 0324-3610031 2.İhaleye ilişkin bilgiler : a) İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi (Açık Teklif Usulü) b) Tekliflerin Sunulacağı ve İhalenin Yapılacağı Adres: Mersin Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Çiftlikköy Kampusu/MERSİN c) İhalenin Yapılacağı Tarih ve Saat: 4- İhaleye katılabilmek için istenen belgeler; A- Türkiye’deki tebligat adresi ( ikametgâh belgesi ve varsa irtibat için cep telefonu ile elektronik posta adresi). B- Mevzuatı gereği içinde bulunan yıla ait kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge. C- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, c) İhaleye ortak girişim olarak katılması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi ve tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge. D- Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. E- Geçici Teminat tutarının yatırıldığına dair vezne alındısı veya Banka Teminat Mektubu. 2286 sayılı Devlet İhale Kanununda 26 ncı maddesinde belirtilen değerler teminat olarak kabul edilecektir. F- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi. (İhale üzerine kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) G- Kira Şartnamesinin her sayfası istekli tarafından bütün hükümlerin kabul edildiği anlamını taşımak üzere kaşelenip imzalanarak ihale dosyasında sunulacaktır. Ğ- İhale tarihinden önceki aya ait SGK pirim borcu olmadığını gösterir belge sunulacaktır. H- İhale tarihinden önceki aya ait vergi borcu olmadığı gösterir belge sunulacaktır. I- Nüfus cüzdanı örneği aslı veya arkalı önlü nüfus cüzdanı fotokopisi sunulacaktır. İ- Son 30 (otuz) takvim günü içerisinde alınmış sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Adli Sicil Belgesi sunulacaktır. (5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; affa uğramış olsalar dahi, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına hüküm giyenler ile devlet güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırmak, edimin ifasına fesat karıştırmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olanlar ihaleye katılamaz.) (Şirket olması halinde tüm ortakların, şirket müdürünün ve varsa vekilin). J- İsteklinin İdaremize kira, elektrik, su vb. borcu bulunmayacaktır. İhaleye katılacak isteklilerin idaremize borcu bulunmadığına ilişkin belgeyi (yazı vb.) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından alarak ihale dosyasında sunmaları gerekmektedir. Kiralanan yerin yer teslimi mevcut sözleşmelerin bitiminden ve iş yerinin boşaltılmasından sonra yapılacaktır. Yukarıdaki belgelerden herhangi birini ibraz etmeyen isteklilerin dosyaları değerlendirmeye tabi tutulmadan ihale dışı bırakılır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Vadi Spor Tesisinde Spor Malzemesi Satış Yeri, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Fotokopi Çekim Yeri, Merkez Yemekhane Güney Kapısı Fotokopi Çekim Yeri ile Çarşı Merkezinde bulunan 4/1, 4/2, 5, 7-8 ve 9 no’lu iş yerleri kiralanacak

Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Vadi Spor Tesisinde Spor Malzemesi Satış Yeri, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Fotokopi Çekim Yeri, Merkez Yemekhane Güney Kapısı Fotokopi Çekim Yeri ile Çarşı Merkezinde bulunan 4/1, 4/2, 5, 7-8 ve 9 no’lu iş yerlerinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesi uyarınca 3 yıllığına kiraya verilmesi işi tahmini bedel üzerinden açık arttırma şeklinde ihale edilecek. 

İhale, 24 Nisan - 11 Haziran 2019 tarihleri arasında Mersin Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Çiftlikköy Kampüsü Mersin adresinde yapılacak.

Üniversitemiz Çiftlikköy Kampusu Vadi Spor Tesisinde Spor Malzemesi satış yeri, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Fotokopi Çekim Yeri, Merkez Yemekhane Güney Kapısı Fotokopi Çekim Yeri ile Çarşı Merkezinde bulunan 4/1, 4/2, 5, 7-8 ve 9 no’lu iş yerleri aşağıda belirtilen faaliyet konularında hizmet vermek üzere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca 3 (üç) yıllığına kiraya verilmesi işi tahmini bedel üzerinden açık arttırma şeklinde ihale edilecektir. 

1. İdarenin;

a) Adı: Mersin Üniversitesi Rektörlüğü

b) Adresi: ÇİFTLİKKÖY KAMPUSU MERSİN

c) Telefon Numarası: 0324-3610030

ç) Faks Numarası : 0324-3610031

2.İhaleye ilişkin bilgiler :

a) İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi (Açık Teklif Usulü)

b) Tekliflerin Sunulacağı ve İhalenin Yapılacağı Adres: Mersin Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Çiftlikköy Kampusu/MERSİN

c) İhalenin Yapılacağı Tarih ve Saat:

4- İhaleye katılabilmek için istenen belgeler; A- Türkiye’deki tebligat adresi ( ikametgâh belgesi ve varsa irtibat için cep telefonu ile elektronik posta adresi). B- Mevzuatı gereği içinde bulunan yıla ait kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge. C- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, c) İhaleye ortak girişim olarak katılması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi ve tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

D- Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. E- Geçici Teminat tutarının yatırıldığına dair vezne alındısı veya Banka Teminat Mektubu. 2286 sayılı Devlet İhale Kanununda 26 ncı maddesinde belirtilen değerler teminat olarak kabul edilecektir. F- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi. (İhale üzerine kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) G- Kira Şartnamesinin her sayfası istekli tarafından bütün hükümlerin kabul edildiği anlamını taşımak üzere kaşelenip imzalanarak ihale dosyasında sunulacaktır. Ğ- İhale tarihinden önceki aya ait SGK pirim borcu olmadığını gösterir belge sunulacaktır. H- İhale tarihinden önceki aya ait vergi borcu olmadığı gösterir belge sunulacaktır. I- Nüfus cüzdanı örneği aslı veya arkalı önlü nüfus cüzdanı fotokopisi sunulacaktır. İ- Son 30 (otuz) takvim günü içerisinde alınmış sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Adli Sicil Belgesi sunulacaktır. (5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; affa uğramış olsalar dahi, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına hüküm giyenler ile devlet güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırmak, edimin ifasına fesat karıştırmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olanlar ihaleye katılamaz.)

(Şirket olması halinde tüm ortakların, şirket müdürünün ve varsa vekilin). J- İsteklinin İdaremize kira, elektrik, su vb. borcu bulunmayacaktır. İhaleye katılacak isteklilerin idaremize borcu bulunmadığına ilişkin belgeyi (yazı vb.) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından alarak ihale dosyasında sunmaları gerekmektedir. Kiralanan yerin yer teslimi mevcut sözleşmelerin bitiminden ve iş yerinin boşaltılmasından sonra yapılacaktır. Yukarıdaki belgelerden herhangi birini ibraz etmeyen isteklilerin dosyaları değerlendirmeye tabi tutulmadan ihale dışı bırakılır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  

Mersin HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.