Konut (ÇŞB) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Haber Girişi: 28.02.2022 - 19:36, Güncelleme: 28.02.2022 - 19:36

Mersin'de Kamu Lojmanı ve Dükkan Satışları Yapılacak

 

Mersin'de Kamu Lojmanı ve Dükkan Satışları Yapılacak

Mersin Milli Emlak 3 Dükkan ve 2 Kamu Lojmanının Satışı ile 5 Dükkan ve 3 Tarlanın Kiralamasını 2 Mart 2022 Tarihinde Yapılacak.
Aşağıda nitelikleri belirtilen Tablo A'da 3 adet taşınmazın satış ihalesi, Tablo B'de 2 adet Kamu Konutu ve Tablo C'de 8 adet taşınmazın kira ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile; hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Mersin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün Yeni Mahalle 5307 Sokak No: 8/A'da bulunan hizmet binası 2. kat 43 numaralı İhale Salonunda teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; a)   Geçici Teminat Bedelinin İhsaniye, Kuvayi Milliye Cd. No:78, 33050 Akdeniz/Mersin adresinde bulunan Mersin Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin Makbuzu veya (Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir) "Not: Geçici Teminat Makbuzunda ihalesine katılmak istediği taşınmazın mahalle, ada, parsel, Blok No, Bulunduğu Kat, Bağımsız Bölüm No. numarasının da  belirtilmesi önem arz edecektir." b)  Yasal yerleşim yerini gösterir belge (İkametgah İlmuhaberi) ve Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri (Adres Beyanı) c)  Gerçek kişiler için (T.C. Kimlik Numarasını İçeren) Nüfus Kayıt Örneği veya aslı komisyona ibraz edilmek şartıyla arkalı-önlü Nüfus Cüzdan fotokopisi, özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, d)  Tüzel kişilerde ise; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerini veya vekaletname aslını vermeleri, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesini vermeleri zorunludur. İhaleye katılacak isteklilerin yukarıda belirtilen belgeleri, ihale başlama saatine kadar, ihalenin yapılacağı adres olan Mersin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün Yeni Mahalle 5307 Sokak No: 8/A'da bulunan hizmet binası 2. kat 43 numaralı İhale Salonunda teşekkül edecek İhale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37'inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Mülkiyeti Hazineye ait Taşınmazlarının Satış bedelleri ve Mülkiyeti Hazineye ait Taşınmazlarının Kira bedelleri üzerinden KDV alınmayacaktır. 4706 sayılı Kanun uyarınca satışı yapılacak Hazine taşınmazlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmayacaktır. Mülkiyeti Hazine dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait kamu konutlarının satışında, satış bedeli üzerinden hesaplanacak KDV, Damga Vergisi, Karar Pulu ile tapu işlemleri için vergi, resim ve harçlar müşteri tarafından ödenecektir. (ilan tablosu B-5 ncı sırada). Taşınmazların satış bedeli, talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5'inci maddesine göre taksitlerde ödenebilir. Taksitle ödenmesi halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitle ve kanuni faizi ile birlikte ödenir. Taşınmaz mal kiralamalarında ilk yıl için kira bedelinin dörtte biri ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin olarak, kalanı üçer aylık dönemler halinde üç eşit taksitte, müteakip yıllar kira bedelleri ise, üçer aylık dönemler halinde dört eşit taksitle ödenir. Ancak, tarım arazilerinde peşinatın dışında kalan kira bedelleri, aynı yıl kira dönemi içinde olmak kaydıyla, dönemin son ayında ve tek seferde ödenebilir. Taşınmazların işgal durumları ilan metni ve şartnamesinde belirtilmiş olup, işgalli taşınmazlarda işgalin sonlandırılması işlemlerinde İdaremizin sorumlu tutulmayacak olup, tahliyeye ilişkin iş ve işlemler alıcısı tarafından yapılacaktır. Bu konuda işgalli taşınmaz için Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulmayacaktır. Taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususların istekli tarafından ilgili belediyesinden araştırıldığı ve bilindiği kabul edilecek olup taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususlara ilişkin Hazine, hiç bir sorumluluk yüklenmez. Kamu Konutlarının İhale bedelinin öncelikli alım hakkı sahibi tarafından; peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır, taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın; a) En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle, b) En az yüzde yirmibeşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle, c) En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle, ödenebilir. Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi (en fazla %12) geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz." Kamu konutu olarak satışa sunulan taşınmazlara ilişkin olarak, 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi ve 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca,  Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.  Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir. Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir. İlan tarihi itibariyle listede fiili durumu dolu olarak belirtilen bağımsız bölümlerde 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca öncelikli alım hakkı sahipleri bulunmakta olup, 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliğinin 8. maddesi uyarınca ihale tarihine kadar kurumlarınca hak sahibi olduğu bildirilenler yasa gereği öncelikli alım hakkına sahip olacaklardır. " Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli  üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. Hayat Eve Sığar (HES) Uygulamasında veya E-Devlet üzerinden HES kodları sorgusunda durumlarının RİSKLİ OLMAMASI ve bu durumu ihale saatinde ispatlamaları gerekmektedir. Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Türkiye Genelindeki ihale bilgileri (satış/kira/irtifak/yatırım teşvik/arsa karşılığı okul/diğer ilanlar); www.milliemlak.gov.tr  web sayfalarından görülebilir.  Bu ihaleye ait bilgiler;  İl Müdürlüğümüzün www.mersin.csb.gov.tr adresinde Duyurular bölümünden takip edilebilir.  Ayrıca Mersin Milli Emlak Daire Başkanlığının (0324)2372705 no.lu telefondan bilgi alınabilir. A- SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR S.No İlçesi Mahallesi Ada Parsel (m2) No Hazine Payı Cinsi İmar Durumu Durumu   Bedeli Teminat 1 Akdeniz Mahmudiye 84 1 39,00 7 80/6508 Dükkan İş Merkezi İşgalli 287.000 28.700 2 Akdeniz Mahmudiye 84 1 40,00 8 82/6508 Dükkan İş Merkezi Boş 287.000 28.700 3 Akdeniz Mahmudiye 84 1 41,00 9 84/6508 Dükkan İş Merkezi Boş 287.000 28.700 B- SATIŞI YAPILACAK KAMU LOJMANLARI S.No İlçe Mahalle  Ada  Parsel Kat No Arsa Payı Daire(m2) Cinsi İmar Durumu Durumu   Tapu Bedeli Teminatı 4 Akdeniz Mahmudiye 987 4 4 7 62/658 120 Mesken Konut Alanı Dolu Kat İrtifakı 230.000 23.000 5 Yenişehir Menteş 11890 8 Zemin 1 30/295 92 Mesken Konut Alanı Dolu Kat Mülkiyeti 295.000 29.500 C- KİRALANACAK TAŞINMAZLAR S.No İlçe  Mahalle Ada Parsel Cinsi (m2) Hissesi İmar Durumu   Süresi Kiralanan Yer ve Amacı Yıllık Teminat 6 Akdeniz Nüzhetiye 87 17 Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesinde Dükkan 19,66 Tam İmarlı Boş 3 yıl 22 (170-38/H) No.lu Dükkan, (Ticari Amaçlı) 21.000 6.300 7 Akdeniz Nüzhetiye 87 17 Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesinde Dükkan 19,12 Tam İmarlı Boş 3 yıl 20 (166-38/G) No.lu Dükkan, (Ticari Amaçlı) 21.000 6.300 8 Akdeniz Nüzhetiye 87 17 Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesinde Dükkan 19,14 Tam İmarlı İşgalli 3 yıl 12 (69-21) No.lu Dükkan, (Ticari Amaçlı) 20.200 6.060 9 Akdeniz Nüzhetiye 87 17 Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesinde Dükkan 18,85 Tam İmarlı Boş 3 yıl 26 (178-38/M) No.lu Dükkan, (Ticari Amaçlı) 26.700 8.010 10 Akdeniz Nüzhetiye 87 17 Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesinde Dükkan 19,60 Tam İmarlı Boş 3 yıl 24 (174-38/K) No.lu Dükkan, (Ticari Amaçlı) 21.000 6.300 11 Yenişehir Uzunkaş Köyü - 955 Çalılık 1.907,10 Tam İmarsız Boş 3 yıl Tarımsal Amaçlı 6.870 2.061 12 Yenişehir Uzunkaş Köyü - 957 Çalılık 433,19 Tam İmarsız Boş 3 yıl Tarımsal Amaçlı 1,560,00 468 13 Yenişehir Uzunkaş Köyü - 958 Tarla 1.313,51 Tam İmarsız İşgalli 3 yıl Tarımsal Amaçlı 6.568 1.970
Mersin Milli Emlak 3 Dükkan ve 2 Kamu Lojmanının Satışı ile 5 Dükkan ve 3 Tarlanın Kiralamasını 2 Mart 2022 Tarihinde Yapılacak.

Aşağıda nitelikleri belirtilen Tablo A'da 3 adet taşınmazın satış ihalesi, Tablo B'de 2 adet Kamu Konutu ve Tablo C'de 8 adet taşınmazın kira ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile; hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Mersin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün Yeni Mahalle 5307 Sokak No: 8/A'da bulunan hizmet binası 2. kat 43 numaralı İhale Salonunda teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

  • a)   Geçici Teminat Bedelinin İhsaniye, Kuvayi Milliye Cd. No:78, 33050 Akdeniz/Mersin adresinde bulunan Mersin Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin Makbuzu veya (Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir) "Not: Geçici Teminat Makbuzunda ihalesine katılmak istediği taşınmazın mahalle, ada, parsel, Blok No, Bulunduğu Kat, Bağımsız Bölüm No. numarasının da  belirtilmesi önem arz edecektir."
  • b)  Yasal yerleşim yerini gösterir belge (İkametgah İlmuhaberi) ve Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri (Adres Beyanı)
  • c)  Gerçek kişiler için (T.C. Kimlik Numarasını İçeren) Nüfus Kayıt Örneği veya aslı komisyona ibraz edilmek şartıyla arkalı-önlü Nüfus Cüzdan fotokopisi, özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname,
  • d)  Tüzel kişilerde ise; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerini veya vekaletname aslını vermeleri, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesini vermeleri zorunludur.

İhaleye katılacak isteklilerin yukarıda belirtilen belgeleri, ihale başlama saatine kadar, ihalenin yapılacağı adres olan Mersin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün Yeni Mahalle 5307 Sokak No: 8/A'da bulunan hizmet binası 2. kat 43 numaralı İhale Salonunda teşekkül edecek İhale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37'inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir.

Mülkiyeti Hazineye ait Taşınmazlarının Satış bedelleri ve Mülkiyeti Hazineye ait Taşınmazlarının Kira bedelleri üzerinden KDV alınmayacaktır. 4706 sayılı Kanun uyarınca satışı yapılacak Hazine taşınmazlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmayacaktır.

Mülkiyeti Hazine dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait kamu konutlarının satışında, satış bedeli üzerinden hesaplanacak KDV, Damga Vergisi, Karar Pulu ile tapu işlemleri için vergi, resim ve harçlar müşteri tarafından ödenecektir. (ilan tablosu B-5 ncı sırada).

Taşınmazların satış bedeli, talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5'inci maddesine göre taksitlerde ödenebilir. Taksitle ödenmesi halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitle ve kanuni faizi ile birlikte ödenir.

Taşınmaz mal kiralamalarında ilk yıl için kira bedelinin dörtte biri ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin olarak, kalanı üçer aylık dönemler halinde üç eşit taksitte, müteakip yıllar kira bedelleri ise, üçer aylık dönemler halinde dört eşit taksitle ödenir. Ancak, tarım arazilerinde peşinatın dışında kalan kira bedelleri, aynı yıl kira dönemi içinde olmak kaydıyla, dönemin son ayında ve tek seferde ödenebilir.

Taşınmazların işgal durumları ilan metni ve şartnamesinde belirtilmiş olup, işgalli taşınmazlarda işgalin sonlandırılması işlemlerinde İdaremizin sorumlu tutulmayacak olup, tahliyeye ilişkin iş ve işlemler alıcısı tarafından yapılacaktır. Bu konuda işgalli taşınmaz için Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulmayacaktır. Taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususların istekli tarafından ilgili belediyesinden araştırıldığı ve bilindiği kabul edilecek olup taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususlara ilişkin Hazine, hiç bir sorumluluk yüklenmez.

Kamu Konutlarının İhale bedelinin öncelikli alım hakkı sahibi tarafından; peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır, taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın;

a) En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle,

b) En az yüzde yirmibeşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle,

c) En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle, ödenebilir. Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi (en fazla %12) geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz."

Kamu konutu olarak satışa sunulan taşınmazlara ilişkin olarak, 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi ve 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca, 

  1. Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. 
  2. Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
  3. Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
  4. Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir. İlan tarihi itibariyle listede fiili durumu dolu olarak belirtilen bağımsız bölümlerde 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca öncelikli alım hakkı sahipleri bulunmakta olup, 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliğinin 8. maddesi uyarınca ihale tarihine kadar kurumlarınca hak sahibi olduğu bildirilenler yasa gereği öncelikli alım hakkına sahip olacaklardır. "

Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli  üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.

Hayat Eve Sığar (HES) Uygulamasında veya E-Devlet üzerinden HES kodları sorgusunda durumlarının RİSKLİ OLMAMASI ve bu durumu ihale saatinde ispatlamaları gerekmektedir.

Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Türkiye Genelindeki ihale bilgileri (satış/kira/irtifak/yatırım teşvik/arsa karşılığı okul/diğer ilanlar); www.milliemlak.gov.tr  web sayfalarından görülebilir.  Bu ihaleye ait bilgiler;  İl Müdürlüğümüzün www.mersin.csb.gov.tr adresinde Duyurular bölümünden takip edilebilir.  Ayrıca Mersin Milli Emlak Daire Başkanlığının (0324)2372705 no.lu telefondan bilgi alınabilir.

A- SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

S.No İlçesi Mahallesi Ada Parsel (m2) No Hazine Payı Cinsi İmar Durumu Durumu   Bedeli Teminat
1 Akdeniz Mahmudiye 84 1 39,00 7 80/6508 Dükkan İş Merkezi İşgalli 287.000 28.700
2 Akdeniz Mahmudiye 84 1 40,00 8 82/6508 Dükkan İş Merkezi Boş 287.000 28.700
3 Akdeniz Mahmudiye 84 1 41,00 9 84/6508 Dükkan İş Merkezi Boş 287.000 28.700

B- SATIŞI YAPILACAK KAMU LOJMANLARI

S.No İlçe Mahalle  Ada  Parsel Kat No Arsa Payı Daire(m2) Cinsi İmar Durumu Durumu   Tapu Bedeli Teminatı
4 Akdeniz Mahmudiye 987 4 4 7 62/658 120 Mesken Konut Alanı Dolu Kat İrtifakı 230.000 23.000
5 Yenişehir Menteş 11890 8 Zemin 1 30/295 92 Mesken Konut Alanı Dolu Kat Mülkiyeti 295.000 29.500

C- KİRALANACAK TAŞINMAZLAR

S.No İlçe  Mahalle Ada Parsel Cinsi (m2) Hissesi İmar Durumu   Süresi Kiralanan Yer ve Amacı Yıllık Teminat
6 Akdeniz Nüzhetiye 87 17 Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesinde Dükkan 19,66 Tam İmarlı Boş 3 yıl 22 (170-38/H) No.lu Dükkan, (Ticari Amaçlı) 21.000 6.300
7 Akdeniz Nüzhetiye 87 17 Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesinde Dükkan 19,12 Tam İmarlı Boş 3 yıl 20 (166-38/G) No.lu Dükkan, (Ticari Amaçlı) 21.000 6.300
8 Akdeniz Nüzhetiye 87 17 Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesinde Dükkan 19,14 Tam İmarlı İşgalli 3 yıl 12 (69-21) No.lu Dükkan, (Ticari Amaçlı) 20.200 6.060
9 Akdeniz Nüzhetiye 87 17 Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesinde Dükkan 18,85 Tam İmarlı Boş 3 yıl 26 (178-38/M) No.lu Dükkan, (Ticari Amaçlı) 26.700 8.010
10 Akdeniz Nüzhetiye 87 17 Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesinde Dükkan 19,60 Tam İmarlı Boş 3 yıl 24 (174-38/K) No.lu Dükkan, (Ticari Amaçlı) 21.000 6.300
11 Yenişehir Uzunkaş Köyü - 955 Çalılık 1.907,10 Tam İmarsız Boş 3 yıl Tarımsal Amaçlı 6.870 2.061
12 Yenişehir Uzunkaş Köyü - 957 Çalılık 433,19 Tam İmarsız Boş 3 yıl Tarımsal Amaçlı 1,560,00 468
13 Yenişehir Uzunkaş Köyü - 958 Tarla 1.313,51 Tam İmarsız İşgalli 3 yıl Tarımsal Amaçlı 6.568 1.970

Mersin HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.