Arsa (ÇŞB) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Haber Girişi: 04.09.2022 - 10:37, Güncelleme: 04.09.2022 - 10:37

Milli Emlak Lüleburgaz'da Arsa Satışı Yapacak

 

Milli Emlak Lüleburgaz'da Arsa Satışı Yapacak

2 Adet Taşınmazın Satış İhalesi, Açık Teklif Usulüyle 7 Ekim Tarihinde, Lüleburgaz Milli Emlak Müdürlüğü 2886 Sayılı Kanunun 13.maddesine istinaden oluşturulan Komisyonca satışı yapılacaktır.
2 Adet Taşınmazın Satış İhalesi, Açık Teklif Usulüyle 7 Ekim 2022 Tarihinde, Lüleburgaz Milli Emlak Müdürlüğü 2886 Sayılı Kanunun 13.maddesine istinaden oluşturulan Komisyonca satışı yapılacaktır. İhaleye katılan talep sahipleri satış şartnamesi ve eklerinde belirtilen hususları incelemiş ve kabul etmiş sayılır.Teklif sahipleri taşınmazların mevcut hukuki ve filli durumu (kiracı, işgalci, hasar, hisse, imar, iskân, tapu kütüğü bilgileri, takyidat bilgileri vb.) ile görmüş, beğenmiş, ilgili kamu kurum ve kuruluşundan her türlü araştırmayı yaparak, taşınmazı mevcut ve yasal durumu ile kabul etmiş sayılır. Teklif sahibi taşınmazdaki eksiklik, ilan edilen özelliklerinde farklılık ve sair nedenlere dayalı her türlü talep, itiraz vb. haklarından feragat etmiş sayılır ve bu hususlar ile ilgili İdareden farklı bir talepte bulunamaz. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Teklif Usulüyle Lüleburgaz Milli Emlak Müdürlüğü 2886 Sayılı Kanunun 13.maddesine istinaden oluşturulan Komisyonca satışı yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyen İsteklilerin yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, Tebligat için Türkiye' de adres göstermeleri, Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, (İkametgâh İlmühaberi, nüfus cüzdan örneği), ihale gün ve saatinden önce Lüleburgaz Malmüdürlüğü veznesine yatıracakları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte), özel kişiler adına vekâleten giren kişilerden tasdikli vekâletname, tüzel kişilerde yetkili makamdan 2022 yılı için alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir noterden tasdikli yetki belgesi ve müşterek isteklilerde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortaklık sözleşmesi) ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Geçici Teminatın Teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekli ve içeriğinin 2886 Sayılı Kanunun 27. maddesi ve bu kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. Banka Teminat Mektubu Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları "süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Postayla başvuruda bulunacak isteklilerin iadeli taahhütlü olarak gönderecekleri teklif mektubu ile diğer belgelerin ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Covid-19 tedbirleri kapsamında İhale Lüleburgaz Milli Emlak Servisinde yapılacaktır.İhaleye iştirak edecek isteklilerin Covid 19 salgını nedeniyle maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları zorunludur.Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.Satış bedeli, süresi içerisinde yatırılmadığı takdirde geçici teminatı Hazineye irat kaydedilir.İhalelere ait şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Lüleburgaz Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.Hazineye ait taşınmaz malların satış bedelli peşin ödenebileceği gibi, satış edelinin 1/4 ü peşin kalan kısma kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenebilir. 26/04/2022 Tarih ve 2022/11 Sayılı Milli Emlak Genelgesi uyarınca Kamu konutları hariç olmak üzere yapılacak taşınmaz satışlarında, satış bedelinin peşin ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uydulanır.Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi bu devir ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmayacaktır.  Detaylı bilgi için Lüleburgaz Milli Emlak Müdürlüğü irtibat numarası: 0288 417 18 56 Dâhili No:1513 – 1514 – 1515
2 Adet Taşınmazın Satış İhalesi, Açık Teklif Usulüyle 7 Ekim Tarihinde, Lüleburgaz Milli Emlak Müdürlüğü 2886 Sayılı Kanunun 13.maddesine istinaden oluşturulan Komisyonca satışı yapılacaktır.

2 Adet Taşınmazın Satış İhalesi, Açık Teklif Usulüyle 7 Ekim 2022 Tarihinde, Lüleburgaz Milli Emlak Müdürlüğü 2886 Sayılı Kanunun 13.maddesine istinaden oluşturulan Komisyonca satışı yapılacaktır.

İhaleye katılan talep sahipleri satış şartnamesi ve eklerinde belirtilen hususları incelemiş ve kabul etmiş sayılır.Teklif sahipleri taşınmazların mevcut hukuki ve filli durumu (kiracı, işgalci, hasar, hisse, imar, iskân, tapu kütüğü bilgileri, takyidat bilgileri vb.) ile görmüş, beğenmiş, ilgili kamu kurum ve kuruluşundan her türlü araştırmayı yaparak, taşınmazı mevcut ve yasal durumu ile kabul etmiş sayılır. Teklif sahibi taşınmazdaki eksiklik, ilan edilen özelliklerinde farklılık ve sair nedenlere dayalı her türlü talep, itiraz vb. haklarından feragat etmiş sayılır ve bu hususlar ile ilgili İdareden farklı bir talepte bulunamaz.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Teklif Usulüyle Lüleburgaz Milli Emlak Müdürlüğü 2886 Sayılı Kanunun 13.maddesine istinaden oluşturulan Komisyonca satışı yapılacaktır.

İhaleye katılmak isteyen İsteklilerin yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, Tebligat için Türkiye' de adres göstermeleri, Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, (İkametgâh İlmühaberi, nüfus cüzdan örneği), ihale gün ve saatinden önce Lüleburgaz Malmüdürlüğü veznesine yatıracakları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte), özel kişiler adına vekâleten giren kişilerden tasdikli vekâletname, tüzel kişilerde yetkili makamdan 2022 yılı için alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir noterden tasdikli yetki belgesi ve müşterek isteklilerde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortaklık sözleşmesi) ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Geçici Teminatın Teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekli ve içeriğinin 2886 Sayılı Kanunun 27. maddesi ve bu kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

Banka Teminat Mektubu Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları "süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Postayla başvuruda bulunacak isteklilerin iadeli taahhütlü olarak gönderecekleri teklif mektubu ile diğer belgelerin ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Covid-19 tedbirleri kapsamında İhale Lüleburgaz Milli Emlak Servisinde yapılacaktır.İhaleye iştirak edecek isteklilerin Covid 19 salgını nedeniyle maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları zorunludur.Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.Satış bedeli, süresi içerisinde yatırılmadığı takdirde geçici teminatı Hazineye irat kaydedilir.İhalelere ait şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Lüleburgaz Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.Hazineye ait taşınmaz malların satış bedelli peşin ödenebileceği gibi, satış edelinin 1/4 ü peşin kalan kısma kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenebilir. 26/04/2022 Tarih ve 2022/11 Sayılı Milli Emlak Genelgesi uyarınca Kamu konutları hariç olmak üzere yapılacak taşınmaz satışlarında, satış bedelinin peşin ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uydulanır.Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.

4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi bu devir ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmayacaktır. 

Detaylı bilgi için Lüleburgaz Milli Emlak Müdürlüğü irtibat numarası: 0288 417 18 56 Dâhili No:1513 – 1514 – 1515

Kırklareli HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.