Arsa (ÇŞB) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Haber Girişi: 10.03.2022 - 23:17, Güncelleme: 10.03.2022 - 23:30

Milli Emlak Mersin'de 21 Arsa Satışı ve 1 Tarla Kiralama İhalesi Yapacak

 

Milli Emlak Mersin'de 21 Arsa Satışı ve 1 Tarla Kiralama İhalesi Yapacak

Erdemli Milli Emlak Müdürlüğünce Mülkiyeti Hazineye Ait Olan 21 Adet Arsanın Satışı ve 1 Adet Tarlanın Kiralama İhalesi 24-25 Mart 2022 Tarihinde Yapılcak.
Aşağıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici taminatları belirtilen  taşınmazların satış ve kiralama ihalesi  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi gereğince "AÇIK TEKLİF USULÜ" ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Erdemli Hükümet Konağı zemin kat Milli Emlak Müdürü odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; a) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat makbuzu, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri 2886 s.D.İ.K.nun 27.mad.ve bu Kanun uyarınca yayımlanmış Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hak.Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması, daha önce ilgili banka şubesince teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerin de gösterildiği süresiz teminat mektubu,Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk Vatandaşlarından teminat olarak T.C.Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz) Teminat mektubu ile ihaleye katılacak olan isteklilerin ihale gününden en az 1 gün önce Müdürlüğümüze ibraz etmeleri gerekmektedir. b)Gerçek kişilerin; nüfus cüzdan suretini, TC Kimlik numarasını, kanuni ikametgah belgesini, geçici teminat makbuzlarını, özel hukuk tüzel kişilerinin; yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak,vergi kimlik numarasını, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Erdemli Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. İstekliler, 2886 s.K.na göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.İhaleye katılmak isteyen isteklilerin Geçici Teminat bedelini, Merkez mah.Hükümet Konağı Erdemli Malmüdürlüğü Kat:3 Erdemli/Mersin adresinde bulunan Erdemli Malmüdürlüğü Veznesine yatırabileceklerdir.Geçici Teminat Makbuzunda ihalesine katılmak istediği taşınmazın mahalle, ada, parsel numarasının da  belirtilmesi önem arz edecektir. 4706 s.Kanunun 7.maddesi gereğince, Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler; vergi, resim,harçtan ve KDV'den müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmaz, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz. Taşınmazların satış bedeli, talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5'inci maddesine göre taksitlede ödenebilir.Taksitle ödenmesi halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda  taksitle ve kanuni faizi ile birlikte ödenir.  Geçici teminat bedellerinin Erdemli Malmüdürlüğü veznesine veya Ziraat Bankasında Erdemli Şubesi hesabına (Mah.,ada parsel belirtmek suretiyle) yatırılması gerekmekte olup, banka hesabına ödenen geçici teminat bedellerinin, ihale saatinden önce ilgili saymanlıktan muhasebeleştirilmesi zorunludur. İhaleye iştirak edecek isteklilerin HES KODU sorgulaması yapılacak olup,ayrıca isteklilerin ihale salonu ile idare binasının içinde ve çevresinde COVİD-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve fiziki mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir. Satışı yapılacak  taşınmazlardan, 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %1 (Yüzde bir) oranında, 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %0,5 (Binde beş) oranında; 10 Milyon TL’yı aşan kısmı için %0,25 (Onbinde Yirmibeş) oranında, Döner Sermaye bedeli tahsil edilecektir. Her taşınmaz satış ve kiralama  ihalelerinde ihaleye katılacak isteklilerin fazla olması durumunda ihalenin yeri ile ihalelerin başlama ve bitiş saatleri değişebilir. Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLERİN LİSTESİ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Erdemli Milli Emlak Müdürlüğünce Mülkiyeti Hazineye Ait Olan 21 Adet Arsanın Satışı ve 1 Adet Tarlanın Kiralama İhalesi 24-25 Mart 2022 Tarihinde Yapılcak.

Aşağıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici taminatları belirtilen  taşınmazların satış ve kiralama ihalesi  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi gereğince "AÇIK TEKLİF USULÜ" ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Erdemli Hükümet Konağı zemin kat Milli Emlak Müdürü odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat makbuzu, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri 2886 s.D.İ.K.nun 27.mad.ve bu Kanun uyarınca yayımlanmış Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hak.Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması, daha önce ilgili banka şubesince teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerin de gösterildiği süresiz teminat mektubu,Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk Vatandaşlarından teminat olarak T.C.Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz) Teminat mektubu ile ihaleye katılacak olan isteklilerin ihale gününden en az 1 gün önce Müdürlüğümüze ibraz etmeleri gerekmektedir.

b)Gerçek kişilerin; nüfus cüzdan suretini, TC Kimlik numarasını, kanuni ikametgah belgesini, geçici teminat makbuzlarını, özel hukuk tüzel kişilerinin; yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak,vergi kimlik numarasını, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Erdemli Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

İstekliler, 2886 s.K.na göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.İhaleye katılmak isteyen isteklilerin Geçici Teminat bedelini, Merkez mah.Hükümet Konağı Erdemli Malmüdürlüğü Kat:3 Erdemli/Mersin adresinde bulunan Erdemli Malmüdürlüğü Veznesine yatırabileceklerdir.Geçici Teminat Makbuzunda ihalesine katılmak istediği taşınmazın mahalle, ada, parsel numarasının da  belirtilmesi önem arz edecektir.

4706 s.Kanunun 7.maddesi gereğince, Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler; vergi, resim,harçtan ve KDV'den müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmaz, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.

Taşınmazların satış bedeli, talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5'inci maddesine göre taksitlede ödenebilir.Taksitle ödenmesi halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda  taksitle ve kanuni faizi ile birlikte ödenir. 

Geçici teminat bedellerinin Erdemli Malmüdürlüğü veznesine veya Ziraat Bankasında Erdemli Şubesi hesabına (Mah.,ada parsel belirtmek suretiyle) yatırılması gerekmekte olup, banka hesabına ödenen geçici teminat bedellerinin, ihale saatinden önce ilgili saymanlıktan muhasebeleştirilmesi zorunludur.

İhaleye iştirak edecek isteklilerin HES KODU sorgulaması yapılacak olup,ayrıca isteklilerin ihale salonu ile idare binasının içinde ve çevresinde COVİD-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve fiziki mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir.

Satışı yapılacak  taşınmazlardan, 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %1 (Yüzde bir) oranında, 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %0,5 (Binde beş) oranında; 10 Milyon TL’yı aşan kısmı için %0,25 (Onbinde Yirmibeş) oranında, Döner Sermaye bedeli tahsil edilecektir.

Her taşınmaz satış ve kiralama  ihalelerinde ihaleye katılacak isteklilerin fazla olması durumunda ihalenin yeri ile ihalelerin başlama ve bitiş saatleri değişebilir. Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLERİN LİSTESİ

Mersin HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.