Konut (ÇŞB) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Haber Girişi: 18.02.2022 - 01:41, Güncelleme: 18.02.2022 - 01:41

Muğla'da SGK Lojmanları Satışa Çıkarıldı

 

Muğla'da SGK Lojmanları Satışa Çıkarıldı

Muğla Menteşe'de Bulunan 20 Adet SGK Lojmanının Satış İhalesi 16 Mart 2022 Tarihinde Yapılacak
Muğla İli, Menteşe İlçesinde, mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumuna ait Kamu Konutları ile Hazineye ait taşınmazların 2886 sayılı D.İ.K'nun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satış ve kiralama ihaleleri yapılacaktır. 1-Taşınmazların satış ve kiralama ihaleleri taşınmazların karşılarında belirtilen tarih ve saatte Defterdarlık Hizmet Binasının 6. katında Konferans salonunda toplanacak ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır. 2-Şartname ve ekleri Menteşe Emlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. 3-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37'inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonuna ulaşması şarttır. Postadaki gecikmelerden idare ve ihale komisyonu sorumlu değildir. 4-İhalelere iştirak etmek isteyenler, Geçici teminatı yatırdıklarına dair belgeyi (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat veya katılım bankaları tarafından verilen banka teyit yazısı ile birlikte 2886 Sayılı Kanunun 27. maddesine uygun hazırlanmış süresiz ve limit içi banka teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler), Nüfus Cüzdanı Aslı veya tasdikli örneği ile tebligat için Türkiye'deki adreslerini gösterir belgeyi, Yasal Yerleşim Yerini gösterir Belgeyi, vekaleten katılacakların Noter Tasdikli Vekaletnameyi ihale saatine kadar İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. Nakit olarak yatırılacak Geçici Teminatın Muğla Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünün Ziraat Bankası Muğla Şubesindeki hesabına yatırılması gerekmekte olup, katılımcıların Banka dekontu veya makbuzunu ihale saatine kadar İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. (Muhasebe Müdürlüğü Vergi No: 623 019 49 89) 5- Özel hukuk Tüzel kişileri ise yukarıda belirtilen belgelere ek olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı Yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise geçici teminata ilişkin belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve tatbiki imza örneklerinin, ihale saatine kadar İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.  6- Mülkiyeti diğer kamu kurumlarına ait taşınmazın ihale bedeli üzerinden % (Yüzde) 1 KDV, ‰ (Binde) 5,69 Karar pulu bedeli peşin olarak tahsil edilecektir. Kanuni tapu alım satım harcı, alıcı ve mülkiyet sahibi idareye ait olup tapu işlemleri için vergi, resim ve harç yükümlülüklerinin alıcı tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir. 7- Mülkiyeti Hazineye ait taşınmazın ilk yıl kira bedeli üzerinden, ‰ (Binde) 5,67 damga vergisi, ‰ (Binde) 5,69 Karar pulu bedeli ve % (Yüzde) 6 Kati teminat ayrıca peşin olarak tahsil edilecektir. 8) Listedeki DOLU olarak belirlenen bağımsız bölümlerde ön alım hakkına sahip fiilen oturanlar bulunmakta olup, İhalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilenler (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. 9) Öncelikli alım hakkı bulunanların ödeme koşulları; İhale bedelinin öncelikli alım hakkı sahibi tarafından; peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır. Taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın; En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle, En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle, En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle, ödenebilir. Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz. 10) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.Taksitle ödeme halinde borcun tamamı ödenmeden tapuda ferağı verilemeyecektir. Ferağın verilebilmesi için taksite bağlanan borç ile kanuni faizlerini karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınır veya Türk Medeni Kanununun 893 üncü maddesinin 1 inci bendi uyarınca satışı yapılan taşınmaz üzerine kanuni ipotek tesis edilir. 11- Satışa çıkarılan kamu konutunun, bedeli yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısının İdareye verilmesi ve bedelin kredi kuruluşu tarafından Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünde açılacak emanet hesabına aktarılması gerekmektedir. Bankanın ayrıca ekspertiz yaptırması halinde söz konusu ekspertiz raporu İdaremizi bağlamayacak olup, söz konusu rapora ilişkin tüm hususlarda Banka ile alıcılar muhatap olacaktır. Banka, Alıcının Sözleşme Öncesi Bilgi Formunu, Kredi Sözleşmesini ve ödeme planı ile Banka tarafından talep edilecek sair gerekli belgeleri imzalaması kaydıyla kişiye kredi kullandıracaktır. Kredi kullanılarak ödeme imkanı yalnızca satış bedelinin tamamının peşin olarak ödenmesi halinde mümkün olacaktır. Ancak, bu peşin ödemenin bir kısmı için kredi kullanılması mümkündür. Bu durumda peşin ödenmesi gereken bedel ile kredi olarak ödenen bedel arasındaki farkın, kredi kullanan alıcı tarafından tamamlanarak, ödeme süresi içinde Banka nezdinde İdaremiz (Hazine) lehine blokede (emanet) tutulması gerekmektedir.   12- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.  13- Menteşe Emlak Müdürlüğünün (0252) 214 86 00 Nolu telefonundan (Dahili -1317-1204) ayrıntılı bilgi alınabilir.  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Muğla Menteşe'de Bulunan 20 Adet SGK Lojmanının Satış İhalesi 16 Mart 2022 Tarihinde Yapılacak

Muğla İli, Menteşe İlçesinde, mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumuna ait Kamu Konutları ile Hazineye ait taşınmazların 2886 sayılı D.İ.K'nun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satış ve kiralama ihaleleri yapılacaktır.

1-Taşınmazların satış ve kiralama ihaleleri taşınmazların karşılarında belirtilen tarih ve saatte Defterdarlık Hizmet Binasının 6. katında Konferans salonunda toplanacak ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

2-Şartname ve ekleri Menteşe Emlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir.

3-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37'inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonuna ulaşması şarttır. Postadaki gecikmelerden idare ve ihale komisyonu sorumlu değildir.

4-İhalelere iştirak etmek isteyenler, Geçici teminatı yatırdıklarına dair belgeyi (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat veya katılım bankaları tarafından verilen banka teyit yazısı ile birlikte 2886 Sayılı Kanunun 27. maddesine uygun hazırlanmış süresiz ve limit içi banka teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler), Nüfus Cüzdanı Aslı veya tasdikli örneği ile tebligat için Türkiye'deki adreslerini gösterir belgeyi, Yasal Yerleşim Yerini gösterir Belgeyi, vekaleten katılacakların Noter Tasdikli Vekaletnameyi ihale saatine kadar İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. Nakit olarak yatırılacak Geçici Teminatın Muğla Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünün Ziraat Bankası Muğla Şubesindeki hesabına yatırılması gerekmekte olup, katılımcıların Banka dekontu veya makbuzunu ihale saatine kadar İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. (Muhasebe Müdürlüğü Vergi No: 623 019 49 89)

5- Özel hukuk Tüzel kişileri ise yukarıda belirtilen belgelere ek olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı Yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise geçici teminata ilişkin belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve tatbiki imza örneklerinin, ihale saatine kadar İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. 

6- Mülkiyeti diğer kamu kurumlarına ait taşınmazın ihale bedeli üzerinden % (Yüzde) 1 KDV, ‰ (Binde) 5,69 Karar pulu bedeli peşin olarak tahsil edilecektir. Kanuni tapu alım satım harcı, alıcı ve mülkiyet sahibi idareye ait olup tapu işlemleri için vergi, resim ve harç yükümlülüklerinin alıcı tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir.

7- Mülkiyeti Hazineye ait taşınmazın ilk yıl kira bedeli üzerinden, ‰ (Binde) 5,67 damga vergisi, ‰ (Binde) 5,69 Karar pulu bedeli ve % (Yüzde) 6 Kati teminat ayrıca peşin olarak tahsil edilecektir.

8) Listedeki DOLU olarak belirlenen bağımsız bölümlerde ön alım hakkına sahip fiilen oturanlar bulunmakta olup, İhalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilenler (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.

9) Öncelikli alım hakkı bulunanların ödeme koşulları; İhale bedelinin öncelikli alım hakkı sahibi tarafından; peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır. Taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın;

  • En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle,
  • En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle,
  • En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle, ödenebilir.

Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz.

10) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.Taksitle ödeme halinde borcun tamamı ödenmeden tapuda ferağı verilemeyecektir. Ferağın verilebilmesi için taksite bağlanan borç ile kanuni faizlerini karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınır veya Türk Medeni Kanununun 893 üncü maddesinin 1 inci bendi uyarınca satışı yapılan taşınmaz üzerine kanuni ipotek tesis edilir.

11- Satışa çıkarılan kamu konutunun, bedeli yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısının İdareye verilmesi ve bedelin kredi kuruluşu tarafından Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünde açılacak emanet hesabına aktarılması gerekmektedir.

  • Bankanın ayrıca ekspertiz yaptırması halinde söz konusu ekspertiz raporu İdaremizi bağlamayacak olup, söz konusu rapora ilişkin tüm hususlarda Banka ile alıcılar muhatap olacaktır.
  • Banka, Alıcının Sözleşme Öncesi Bilgi Formunu, Kredi Sözleşmesini ve ödeme planı ile Banka tarafından talep edilecek sair gerekli belgeleri imzalaması kaydıyla kişiye kredi kullandıracaktır.
  • Kredi kullanılarak ödeme imkanı yalnızca satış bedelinin tamamının peşin olarak ödenmesi halinde mümkün olacaktır. Ancak, bu peşin ödemenin bir kısmı için kredi kullanılması mümkündür. Bu durumda peşin ödenmesi gereken bedel ile kredi olarak ödenen bedel arasındaki farkın, kredi kullanan alıcı tarafından tamamlanarak, ödeme süresi içinde Banka nezdinde İdaremiz (Hazine) lehine blokede (emanet) tutulması gerekmektedir.  

12- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir. 

13- Menteşe Emlak Müdürlüğünün (0252) 214 86 00 Nolu telefonundan (Dahili -1317-1204) ayrıntılı bilgi alınabilir. 

Muğla HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.