Konut (ÇŞB) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Haber Girişi: 18.07.2021 - 11:05, Güncelleme: 19.01.2022 - 18:38

Şanlıurfa'da Kamu Lojmanları Satışa Çıkarıldı

 

Şanlıurfa'da Kamu Lojmanları Satışa Çıkarıldı

Şanlıurfa Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, mülkiyeti Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne ait kamu konutlarını satışa çıkardı.
Şanlıurfa Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, mülkiyeti Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne ait kamu konutlarını satışa çıkardı.  17 adet taşınmazın satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, Mehmetçik Mah.Eyyüp Cenap Gülpınar Caddesi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası toplantı salonunda 28 Temmuz 2021 tarihinde toplanacak komisyon huzurunda yapılacak.           İhalelere ilişkin şartname, mesai saatleri dahilinde Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) bedelsiz olarak görülebilir. 1- Aşağıda tapu bilgileri ile taşınmaz özellikleri belirtilen mülkiyeti Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğüne ait kat mülkiyeti/kat irtifakı tipindeki (türündeki) kamu konutları (lojman) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte yer alan hükümler ile 4706 sayılı Kanunun 4. maddesinin 5 ila 11. fıkralarına göre satış ihaleleri yapılacaktır. 2- İhalesi yapılacak taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, Mehmetçik Mah.Eyyüp Cenap Gülpınar Caddesi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası Kat:3, 319 numaralı toplantı salonunda teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır. 3- İhalelere ilişkin şartname, mesai saatleri dahilinde Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) bedelsiz olarak görülebilir. 4.1- Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. İhale bedeli öncelikli alım hakkı sahibi tarafından; peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır, taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın; a) En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle, b) En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle, c) En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle, ödenebilir. Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi (en fazla %12) geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz. 4.2-Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. 4.3- Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek taksitli satış sözleşmesini imzalaması halinde bu durum ihalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir. 4.4- Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir. 5- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; 5.a- Geçici teminat makbuzunu (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler) 5.b-Yasal yerleşim yerini gösterir belge (İkametgah ilmuhaberi) 5.c- Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri (Adres beyanı) 5.d- Gerçek kişiler için TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneği (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişileri idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğunu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur. 6- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. 7- Kamu konutlarının satışına ilişkin olarak; oturan öncelikli alım hakkı sahibi bulunmaması/bildirilmemesi nedeniyle boş olarak ilan edilmesinden sonra bu konutların/bağımsız bölümlerin tahsis edilmesi durumunda (ilan tarihi ile ihale tarihi arasında) hukuki ihtilaflar oluşabileceğinden, bu durumdaki söz konusu konutların ihalesi yapılmayacaktır. 8- Kamu konutunun satış bedeli üzerinden müşteriden satış bedeli haricinde % 1 (yüzdebir) KDV, %o 9,48 (binde 9,48) damga vergisi , %o 5,69 (binde 5,69) karar pulu bedeli ile tapu işlemleri için vergi, resim, harç ve diğer giderler müşteri tarafından ödenecektir. 9-Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhalesi yapılacak taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, Mehmetçik Mah.Eyyüp Cenap Gülpınar Caddesi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası Kat:3, 319 numaralı toplantı salonunda teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır. ŞANLIURFA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KAMU KONUTU (LOJMAN) SATIŞ İLANI (Milli Emlak Müdürlüğü) S.No İli İlçesi Mahallesi Ada No Parsel No Yüzölçümü (m²) İmar Planında Ayrıldığı Amaç Blok No Apartman Adı Kamu Konutunun Açık Adresi Kamu Konutunun Tapudaki Bağımsız Bölüm Kat Numarası Kamu Konutunun Tapudaki Bağımsız Bölüm (Daire) Numarası Kamu Konutunun Tapudaki Arsa Payı Kamu Konutunun (Daire) Yüzölçümü (m2) Kamu Konutunun Fiili Durumu Bedel (TL-) TEMİNAT BEDELİ (TL-) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 Şanlıurfa Haliliye Yenişehir 86 21 963,00 Konut Alanı TMO Lojmanı Yenişehir Mah. 242. Sok. No:14 Bodrum 1 15/300 84 Dolu 7.500,00 ₺ 750,00 28.07.2021 09:00 2 Şanlıurfa Haliliye Yenişehir 86 21 963,00 Konut Alanı TMO Lojmanı Yenişehir Mah. 242. Sok. No:14 Bodrum 2 15/300 84 Boş 7.500,00 ₺ 750,00 28.07.2021 09:30 3 Şanlıurfa Haliliye Yenişehir 86 21 963,00 Konut Alanı TMO Lojmanı Yenişehir Mah. 242. Sok. No:14 Zemin 3 18/300 100 Dolu 185.000,00 ₺ 18.500,00 28.07.2021 10:00 4 Şanlıurfa Haliliye Yenişehir 86 21 963,00 Konut Alanı TMO Lojmanı Yenişehir Mah. 242. Sok. No:14 Zemin 4 18/300 100 Dolu 185.000,00 ₺ 18.500,00 28.07.2021 10:30 5 Şanlıurfa Haliliye Yenişehir 86 21 963,00 Konut Alanı TMO Lojmanı Yenişehir Mah. 242. Sok. No:14 Zemin 5 18/300 100 Dolu 185.000,00 ₺ 18.500,00 28.07.2021 11:00 6 Şanlıurfa Haliliye Yenişehir 86 21 963,00 Konut Alanı TMO Lojmanı Yenişehir Mah. 242. Sok. No:14 1 6 18/300 100 Dolu 200.000,00 ₺ 20.000,00 28.07.2021 11:30 7 Şanlıurfa Haliliye Yenişehir 86 21 963,00 Konut Alanı TMO Lojmanı Yenişehir Mah. 242. Sok. No:14 1 7 18/300 100 Dolu 200.000,00 ₺ 20.000,00 28.07.2021 13:30 8 Şanlıurfa Haliliye Yenişehir 86 21 963,00 Konut Alanı TMO Lojmanı Yenişehir Mah. 242. Sok. No:14 1 8 18/300 100 Dolu 200.000,00 ₺ 20.000,00 28.07.2021 14:00 9 Şanlıurfa Haliliye Yenişehir 86 21 963,00 Konut Alanı TMO Lojmanı Yenişehir Mah. 242. Sok. No:14 2 9 18/300 100 Dolu 210.000,00 ₺ 21.000,00 28.07.2021 14:30 10 Şanlıurfa Haliliye Yenişehir 86 21 963,00 Konut Alanı TMO Lojmanı Yenişehir Mah. 242. Sok. No:14 2 10 18/300 100 Dolu 210.000,00 ₺ 21.000,00 28.07.2021 15:00 11 Şanlıurfa Haliliye Yenişehir 86 21 963,00 Konut Alanı TMO Lojmanı Yenişehir Mah. 242. Sok. No:14 2 11 18/300 100 Dolu 210.000,00 ₺ 21.000,00 28.07.2021 15:30 12 Şanlıurfa Haliliye Yenişehir 86 21 963,00 Konut Alanı TMO Lojmanı Yenişehir Mah. 242. Sok. No:14 3 12 18/300 100 Dolu 210.000,00 ₺ 21.000,00 28.07.2021 16:00 13 Şanlıurfa Haliliye Yenişehir 86 21 963,00 Konut Alanı TMO Lojmanı Yenişehir Mah. 242. Sok. No:14 3 13 18/300 100 Dolu 210.000,00 ₺ 21.000,00 28.07.2021 16:30 14 Şanlıurfa Haliliye Yenişehir 86 21 963,00 Konut Alanı TMO Lojmanı Yenişehir Mah. 242. Sok. No:14 3 14 18/300 100 Dolu 210.000,00 ₺ 21.000,00 29.07.2021 09:00 15 Şanlıurfa Haliliye Yenişehir 86 21 963,00 Konut Alanı TMO Lojmanı Yenişehir Mah. 242. Sok. No:14 4 15 18/300 100 Dolu 190.000,00 ₺ 19.000,00 29.07.2021 09:30 16 Şanlıurfa Haliliye Yenişehir 86 21 963,00 Konut Alanı TMO Lojmanı Yenişehir Mah. 242. Sok. No:14 4 16 18/300 100 Dolu 190.000,00 ₺ 19.000,00 29.07.2021 10:00 17 Şanlıurfa Haliliye Yenişehir 86 21 963,00 Konut Alanı TMO Lojmanı Yenişehir Mah. 242. Sok. No:14 4 17 18/300 100 Dolu 190.000,00 ₺ 19.000,00 29.07.2021 10:30  
Şanlıurfa Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, mülkiyeti Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne ait kamu konutlarını satışa çıkardı.

Şanlıurfa Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, mülkiyeti Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne ait kamu konutlarını satışa çıkardı. 

17 adet taşınmazın satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, Mehmetçik Mah.Eyyüp Cenap Gülpınar Caddesi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası toplantı salonunda 28 Temmuz 2021 tarihinde toplanacak komisyon huzurunda yapılacak.          

İhalelere ilişkin şartname, mesai saatleri dahilinde Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) bedelsiz olarak görülebilir.

1- Aşağıda tapu bilgileri ile taşınmaz özellikleri belirtilen mülkiyeti Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğüne ait kat mülkiyeti/kat irtifakı tipindeki (türündeki) kamu konutları (lojman) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte yer alan hükümler ile 4706 sayılı Kanunun 4. maddesinin 5 ila 11. fıkralarına göre satış ihaleleri yapılacaktır.
2- İhalesi yapılacak taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, Mehmetçik Mah.Eyyüp Cenap Gülpınar Caddesi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası Kat:3, 319 numaralı toplantı salonunda teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.
3- İhalelere ilişkin şartname, mesai saatleri dahilinde Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) bedelsiz olarak görülebilir.
4.1- Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
İhale bedeli öncelikli alım hakkı sahibi tarafından; peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır, taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın;
a) En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle,
b) En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle,
c) En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle, ödenebilir. Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi (en fazla %12) geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz.
4.2-Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
4.3- Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek taksitli satış sözleşmesini imzalaması halinde bu durum ihalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
4.4- Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.
5- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
5.a- Geçici teminat makbuzunu (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)
5.b-Yasal yerleşim yerini gösterir belge (İkametgah ilmuhaberi)
5.c- Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri (Adres beyanı)
5.d- Gerçek kişiler için TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneği (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişileri idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğunu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.
6- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
7- Kamu konutlarının satışına ilişkin olarak; oturan öncelikli alım hakkı sahibi bulunmaması/bildirilmemesi nedeniyle boş olarak ilan edilmesinden sonra bu konutların/bağımsız bölümlerin tahsis edilmesi durumunda (ilan tarihi ile ihale tarihi arasında) hukuki ihtilaflar oluşabileceğinden, bu durumdaki söz konusu konutların ihalesi yapılmayacaktır.
8- Kamu konutunun satış bedeli üzerinden müşteriden satış bedeli haricinde % 1 (yüzdebir) KDV, %o 9,48 (binde 9,48) damga vergisi , %o 5,69 (binde 5,69) karar pulu bedeli ile tapu işlemleri için vergi, resim, harç ve diğer giderler müşteri tarafından ödenecektir.
9-Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhalesi yapılacak taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, Mehmetçik Mah.Eyyüp Cenap Gülpınar Caddesi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası Kat:3, 319 numaralı toplantı salonunda teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.

ŞANLIURFA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KAMU KONUTU (LOJMAN) SATIŞ İLANI
(Milli Emlak Müdürlüğü)

S.No İli İlçesi Mahallesi Ada No Parsel No Yüzölçümü (m²) İmar Planında Ayrıldığı Amaç Blok No Apartman Adı Kamu Konutunun Açık Adresi Kamu Konutunun Tapudaki Bağımsız Bölüm Kat Numarası Kamu Konutunun Tapudaki Bağımsız Bölüm (Daire) Numarası Kamu Konutunun Tapudaki Arsa Payı Kamu Konutunun (Daire) Yüzölçümü (m2) Kamu Konutunun Fiili Durumu Bedel (TL-) TEMİNAT BEDELİ (TL-) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

1 Şanlıurfa Haliliye Yenişehir 86 21 963,00 Konut Alanı TMO Lojmanı Yenişehir Mah. 242. Sok. No:14 Bodrum 1 15/300 84 Dolu 7.500,00 ₺ 750,00 28.07.2021 09:00

2 Şanlıurfa Haliliye Yenişehir 86 21 963,00 Konut Alanı TMO Lojmanı Yenişehir Mah. 242. Sok. No:14 Bodrum 2 15/300 84 Boş 7.500,00 ₺ 750,00 28.07.2021 09:30

3 Şanlıurfa Haliliye Yenişehir 86 21 963,00 Konut Alanı TMO Lojmanı Yenişehir Mah. 242. Sok. No:14 Zemin 3 18/300 100 Dolu 185.000,00 ₺ 18.500,00 28.07.2021 10:00

4 Şanlıurfa Haliliye Yenişehir 86 21 963,00 Konut Alanı TMO Lojmanı Yenişehir Mah. 242. Sok. No:14 Zemin 4 18/300 100 Dolu 185.000,00 ₺ 18.500,00 28.07.2021 10:30

5 Şanlıurfa Haliliye Yenişehir 86 21 963,00 Konut Alanı TMO Lojmanı Yenişehir Mah. 242. Sok. No:14 Zemin 5 18/300 100 Dolu 185.000,00 ₺ 18.500,00 28.07.2021 11:00

6 Şanlıurfa Haliliye Yenişehir 86 21 963,00 Konut Alanı TMO Lojmanı Yenişehir Mah. 242. Sok. No:14 1 6 18/300 100 Dolu 200.000,00 ₺ 20.000,00 28.07.2021 11:30

7 Şanlıurfa Haliliye Yenişehir 86 21 963,00 Konut Alanı TMO Lojmanı Yenişehir Mah. 242. Sok. No:14 1 7 18/300 100 Dolu 200.000,00 ₺ 20.000,00 28.07.2021 13:30

8 Şanlıurfa Haliliye Yenişehir 86 21 963,00 Konut Alanı TMO Lojmanı Yenişehir Mah. 242. Sok. No:14 1 8 18/300 100 Dolu 200.000,00 ₺ 20.000,00 28.07.2021 14:00

9 Şanlıurfa Haliliye Yenişehir 86 21 963,00 Konut Alanı TMO Lojmanı Yenişehir Mah. 242. Sok. No:14 2 9 18/300 100 Dolu 210.000,00 ₺ 21.000,00 28.07.2021 14:30

10 Şanlıurfa Haliliye Yenişehir 86 21 963,00 Konut Alanı TMO Lojmanı Yenişehir Mah. 242. Sok. No:14 2 10 18/300 100 Dolu 210.000,00 ₺ 21.000,00 28.07.2021 15:00

11 Şanlıurfa Haliliye Yenişehir 86 21 963,00 Konut Alanı TMO Lojmanı Yenişehir Mah. 242. Sok. No:14 2 11 18/300 100 Dolu 210.000,00 ₺ 21.000,00 28.07.2021 15:30

12 Şanlıurfa Haliliye Yenişehir 86 21 963,00 Konut Alanı TMO Lojmanı Yenişehir Mah. 242. Sok. No:14 3 12 18/300 100 Dolu 210.000,00 ₺ 21.000,00 28.07.2021 16:00

13 Şanlıurfa Haliliye Yenişehir 86 21 963,00 Konut Alanı TMO Lojmanı Yenişehir Mah. 242. Sok. No:14 3 13 18/300 100 Dolu 210.000,00 ₺ 21.000,00 28.07.2021 16:30

14 Şanlıurfa Haliliye Yenişehir 86 21 963,00 Konut Alanı TMO Lojmanı Yenişehir Mah. 242. Sok. No:14 3 14 18/300 100 Dolu 210.000,00 ₺ 21.000,00 29.07.2021 09:00

15 Şanlıurfa Haliliye Yenişehir 86 21 963,00 Konut Alanı TMO Lojmanı Yenişehir Mah. 242. Sok. No:14 4 15 18/300 100 Dolu 190.000,00 ₺ 19.000,00 29.07.2021 09:30

16 Şanlıurfa Haliliye Yenişehir 86 21 963,00 Konut Alanı TMO Lojmanı Yenişehir Mah. 242. Sok. No:14 4 16 18/300 100 Dolu 190.000,00 ₺ 19.000,00 29.07.2021 10:00

17 Şanlıurfa Haliliye Yenişehir 86 21 963,00 Konut Alanı TMO Lojmanı Yenişehir Mah. 242. Sok. No:14 4 17 18/300 100 Dolu 190.000,00 ₺ 19.000,00 29.07.2021 10:30

 

Şanlıurfa HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.