Konut Haber Girişi: 03.03.2022 - 20:20, Güncelleme: 03.03.2022 - 20:20

Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralık taşınmazlar

 

Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralık taşınmazlar

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü İstanbul ve Kocaeli illerinde bulunan 131 adet taşınmazı kiraya verecek.
İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü İstanbul ve Kocaeli illerinde bulunan 131 adet taşınmazı kiraya verecek. İhale, 16 Mart 2022 tarihinde İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasındaki İhale Salonunda 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak. İhale sonucuna göre kiralar aylık peşin olarak ödenecek. Kira kontratı 31.12.2022 tarihine kadar yapılacak olup, ihalede oluşan rakamın üzerine 2023 dönemi aylık kira bedellerine TÜFE 12 aylık ortalamaları oranında kira artışı yapılacak ve teminat farkları tamamlanacaktır. Takip eden yıllar için kira süresi sonunda İdare tarafından tebliğ edilecek kira bedelinin kabul edilmesi halinde sözleşme aynı şartlarla devam edecektir.   İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KİRA İHALE ŞARTNAMESİ (  İSTANBUL – KOCAELİ İl/İlçeleri ) ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR : 1.  İşbu listede özellikleri yazılı taşınmazlar karşılarında yazılı muhammen bedeller üzerinden Kira Dosyasındaki "Vakıf Taşınmazları Kira Genel Şartnamesi" dahilinde İhale listesindeki sıralamasına göre: 16/03/2022 günü saat 10:30 da Selamiali Mh. Cumhuriyet Cd. No:10 adresindeki İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının -1. Kat İhale Salonunda yapılacaktır. İhale 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır. Noter onaylı kira sözleşmesi Noter tasdik tarihinden itibaren  (Kiralar aylık peşin ödenir. Kira kontratı 31.12.2022 tarihine kadara olup, ihalede oluşan rakamın üzerine 2023 dönemi aylık kira bedellerine TÜFE  12 aylık ortalamaları oranında kira artışı yapılacak ve Teminat farkları tamamlanacaktır.)  Takip eden yıllar için kira süresi sonunda İdare tarafından tebliğ edilecek kira bedelinin kabul edilmesi halinde sözleşme aynı şartlarla devam eder. 2. Devlet İhale Kanununun 6. maddesi uyarınca, ihaleye katılamayacak olanlardan (ihale yasaklısı) ve İdaremiz ihalelerine katılıp sözleşme yapmamış olan gerçek/ tüzel kişiler, bilerek veya bilmeyerek ihaleye katılıp üzerine ihale kalmış olsa dahi, bu ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa kesin teminatı ve kira tahsilatları İdareye gelir kaydedilir. 3-5737 sayılı Vakıflar Kanununun Muafiyet ve İstisnalar başlıklı 77. Maddesi gereğince Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazlar her türlü vergi (KDV hariç), resim, harç ve katılım payından istisnadır. Ancak vakıf taşınmazlarda yapılacak iş, meslek, sanat, ikamet vb. için belediye ve/veya ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan alınacak her türlü izinler ile ruhsat, elektrik, su, doğalgaz vb. abonelik işlemlerinden çıkabilecek her türlü masraf, giderleri kiracıya aittir. Bu izin ve ruhsatların alınamaması halinde İdaremizin herhangi bir sorumluluğu yoktur. Kira bedeline ayrıca KDV eklenmeyecek olup İdaremize ait taşınmazlar stopajdan muaftır.  Ancak dosya numarası "MÜL/A" ile başlayan taşınmazlar mülhak vakıf statüsündeki olup stopaja tabidir. "4.       İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER;"  a-) GERÇEK KİŞİLER İÇİN; T.C. Vatandaşlık numarasını içeren kimlik, nüfus cüzdanı fotokopisi, yerleşik yeri (İkametgah ve Nüfus Kayıt Örneği  ile banka dekontu.) b-) ŞİRKET OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; Faaliyet belgesi, ticari sicil kaydı, imza sirküleri, adres bildirimi ile banka dekontu.) c-) DERNEK/ KOOPERATİF OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; Yönetim Kurulu kararı, faaliyet belgesi, yetki belgesi, adres bildirimi ile banka dekontu. d-) VEKALETEN İŞTİRAK Ediliyor ise; vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza sirküleri ve banka dekontu.  e-) ORTAK GİRİŞİMLER; Noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi ile banka dekontu. f-) İhale geçici ve ek teminatı veya banka teminat mektubu (Teminat mektubu ile müracaatta; teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getirecektir.),  g-) Muhtevasında geçerlilik süresi yazılı belgeler hariç diğer belgelerin ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış (Şirket veya şahıslardan istenen bütün belgelerin) aslı veya noter tasdikli sureti olması gerekmektedir.   5.İhaleye katılmak isteyen Kişi /Tüzel Kişi veya yetkilisinden istenen gerekli evraklar ile ihaleye katılacak her taşınmaza tek tek teminat yatırılacaktır. Yatırılan Geçici teminatın Banka dekontu dahil en geç 15/03/2022 günü saat 16:30'a kadar Bölge Müdürlüğümüz İhale Bürosuna elden teslim etmesi gerekmektedir. Telgraf, faks, mail yoluyla yapılan müracaatlar geçersizdir. 6. İhaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, ihalede imzaladığı şartnamedeki tüm şartları okumuş ve bunların tamamını peşinen kabul etmiş sayılır.  İhale ve sözleşme ile ilgili gazete ilan ücreti, Noterlik giderleri, Abonelikler, sigorta vb. bütün masraflar kiracıya aittir. Sözleşmeler 6 aydan önce devire konu edilemez. "7.Geçici, ek ve kesin teminat olarak 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde öngörülen değerler kabul edilecek olup, nakit olarak yatırılacak teminatlar İdaremizin, Vakıf Katılım Üsküdar Şubesindeki IBAN: TR540021000000200034200001 numarasına ve Vakıflar Bankası Fıstık Ağacı Şubesi nezdinde bulunan IBAN TR480001500158007309655820 numarasına masrafsız olarak yatırılabilecektir.) teminat mektuplarının SÜRESİZ, LİMİT İÇİ olması gerekmektedir. Geçici ve Ek Teminat miktarı;  %23 tür. (Banka Dekontuna kiralık taşınmazın ""Dosya No- Kapı No-Ada-Parsel-İhaleye girecek kişi adı/ unvanı/ (TC. Kimlik No  ile Telefon Numarası "" belirtilmelidir.)"  8. İhalenin onaylanmasından sonra yasal süre içerisinde uhdesinde kalan talipli, İdaremiz ile sözleşmeye davet yazısıyla belirtilen sürede noterden sözleşme yapmadığı takdirde ihaleye girerken ödediği GEÇİCİ ve EK TEMİNATI Bütçeye gelir kaydedilecektir. Ayrıca Devlet İhale Kanununun 84. maddesi uyarınca 1 yıl süre ile tüm kamu ihalelerinden yasaklanır. 9. Sözleşmenin mali tutarına uygun olacak şekilde en az muteber iki kefil istenecektir.  Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin mali yükümlüğünü karşılayıp karşılamayacağının tespitini sağlayacak belgeler istenilerek takdir edilecektir. Ancak Bir Yılık kira bedeli peşin, Bir Yılık kira bedeli karşılığı Banka teminat mektubu ve teyit yazısı ile birlikte veya Vakıf Katılım Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasında DBS Bankaya doğrudan borçlanma sistemi ile bankaya borçlanması halinde kefil istenmeyecektir. 10. İhale neticesinde noterden kira kontratı yapılmasına müteakiben tutanakla yer teslimi yapılacak olup kiracı 5 gün içinde yeri teslim almasa da yer teslim edilmiş sayılır. Kira tahakkuku yer teslimi tarihi itibarıyla başlatılacaktır.   "11. İhale listesinin 2. Sırasındaki taşınmaz konut nitelikli olup mevcut haliyle Kombisi kiracısı tarafından takılması ve tüm masrafları kiralayana ait olmak şartıyla kira ihalesine çıkarılmıştır. a- İhale listesinde İkametgah ve konut nitelikli taşınmazların tadilat ve tamirat işleri kiracıya ait olmak şartıyla kira ihalesine çıkarılmıştır. Taşınmazların tadilat tamirat işlemleri 1 yıl içerisinde tamamlanıp İdareye yazılı olarak bilgi verilmesi gerekmektedir. Tadilat ve tamirat gerçekleşmemesi halinde yatırılan kati teminat bedelleri İdaremizce irat kaydedilecektir. Tadilat tamiratın ayrıntılarını içeren özel şartı dosyasında mevcuttur. b- İhale listesinin 7. Sırasındaki taşınmaz ( işyeri ) nitelikli  taşınmaz ile 1.3.5.11.18 Sırasındaki taşınmaz Mesken  (konut) nitelikli taşınmazda işgalci mevcut olup, tahliye edildikten sonra, hali hazır durumuyla ve varsa eksiklikleri kiracı tarafından karşılanması, kiracıya teslim edildikten sonra kirasının başlaması şartıyla kira ihalesine çıkarılmıştır. c- İhale listenin 19. ve 20. Sırasındaki Taşınmazlar iş yeri nitelikli olup, tadilat tamiratları kiralayana aittir. d-  İhale listesinin 124. ve 125. Sırasında bulunan taşınmaz  arsa veya açık depo vb. benzeri işlerde kullanılmak üzere özel şartlı olarak kira ihalesine çıkarılmıştır." 12. Açık teklif suretiyle 16 Mart 2022 Çarşamba günü saat 10:30 da yapılacak ihalede istekli olmaması halinde, 30 Mart 2022 Çarşamba günü saat 10:30 da Pazarlık İhalesi yapılacaktır. Pazarlık İhalesine kalan taşınmazlar için ayrıca ilan yapılmayacak olup Vakıflar Genel Müdürlüğünün www.vgm.gov.tr web sitesinden takip edilebilir. Bu hususta ayrıca İdareden de bilgi alınabilir. İlanlarımız Bölge Müdürlüğümüz Hizmet Binası panosuna asılır. 13. Sözleşmeye müteakip; elektrik, su, doğalgaz aboneliklerini 1 ay içerisinde kiracı kendi üzerine alacaktır. Bunlara tahakkuk edecek bedeli doğrudan ilgili kuruluşa kiracı yatırarak belgelerin birer nüshasını İdareye sunacaktır. (Geçici ve ek teminat, tüm abonelik işlemleri tamamlandıktan sonra, 15 gün içerisinde  iade edilecektir.) Önceki abone olan eski kiracının varsa elektrik, su ve Çevre Temizlik Vergisi vb. vergi ve gider borçlarından dolayı İdarenin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve yeni kiracı İdareden bu konuda hiçbir hak talep etmeyecektir. 14. İhale listesindeki taşınmazların her türlü tadilat ve onarım masrafları ile ilgili kurumlardan gerekli yasal izinlerin alınması kiracısına ait olup kiracı, her aşamada İdaremize yazılı olarak bilgi verilecektir.  15. İşbu listedeki tüm taşınmazlar mevcut haliyle kiraya verilecek olup vakıf taşınmazın İdare tarafından yatırım programına alınması, onarım ve kurum hizmetlerinde kullanım kararı alınması halinde, kiracıya yazıyla bildirilir. Kiracı taşınmazı en geç 1 ay içerisinde boş olarak İdareye teslim etmeyi peşinen kabul etmiştir. 16. “Arsa - Açık Depo” vasıflı taşınmazların üzerine en fazla 10 m², taşınabilir, prefabrik yapı, bekçi kulübesi vb. dışında kalıcı veya seyyar hiçbir yapı yapılamaz. İdarenin yazılı izni ile çevresi tel çitle kapatılabilir. 17. Vakıf Taşınmazlar Kira Şartnamesi ve özel şartnameler mesai gün ve saatlerinde Bölge Müdürlüğümüz Kiralama Şube Müdürlüğü ve internet sitemizden temin edilebilir, incelenebilir. www.vgm.gov.tr/ İhale İlanları ve İdaremizin (0216) 695 21 00 numarasından Kiralama birimi personellerinden telefon, (0216) 695 21 30 nolu fax ve www.vgm.gov.tr e-posta adresi yoluyla detaylı bilgi alınabilir. Bu İlan dilekçe ile yapılan başvurulara cevap niteliği de taşımakta olup ayrıca yazılı olarak cevap verilmeyecektir.                                                                                                                                                                                18. İhale, 2886 Sayılı Yasa’nın ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespite serbesttir. Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç ve ilan bedeli ile sigorta masrafları kiracıya aittir. İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KİRA İHALE İLANI  (  İSTANBUL – KOCAELİ MERKEZİ VE İLÇELERİ )   İHALE TARİHİ 16. 03.2022 SAAT:10:30   TAŞINMAZLARIN SIRASIYLA İHALESİ YAPILACAKTIR.         SRA NO DOSYA NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ CAD./SK. KAPI NO: CİNSİ/MEVCUT DURUMU KULLANIM ŞEKLİ ADA PARSEL TAPU  ALANI (M2)  MUHAMEN BEDELİ  AYLIK (TL) GEÇİCİ VE EK TEMİNAT () İHALE TARİHİ İHALE SAATI 1 341171404000 İSTANBUL ÜSKÜDAR ÜNALAN MEKTEPYOLU 23 ARSA (TEK KATLI YAPI) KONUT VE BAHÇESİ 2476 4 213,74                        1.534,00                   4.240,00 ₺ 16.3.2022 10:30 2 341171917000 İSTANBUL ÜSKÜDAR ÜNALAN HAKİM SOKAK 23  K:1 D:16 DAİRE İKAMETGAH 2393 26 81,88                        2.000,00                   5.520,00 ₺ 16.3.2022 10:30 3 341171302000 İSTANBUL ÜSKÜDAR SALACAK İSKELE ARKASI SOKAK 8/ZEMİN KAT2 NOLU DAİRE İKAMETGAH 358 19 81,85                        3.700,00                 10.220,00 ₺ 16.3.2022 10:30 4 341171666000 İSTANBUL ÜSKÜDAR AHMEDİYE DÖNME DOLAP SOKAK 47/B BLOK 3 KAT, 8 NOLU ÇATI PİYESLİ DAİRE İKAMETGAH 273 2 163,14                        4.000,00                 11.040,00 ₺ 16.3.2022 10:30 5 341171501000 İSTANBUL ÜSKÜDAR VALİDEİ ATİK KARAMANOĞLU SOKAK 49/B, 3.KAT 9 NOLU DAİRE İKAMETGAH 189 40 184,66                        4.000,00                 11.040,00 ₺ 16.3.2022 10:30 6 341171766000 İSTANBUL ÜSKÜDAR MİMAR SİNAN ŞAİR RUHİ SOKAK 43 ARSA ARSA 249 66 134,00                           800,00                   2.210,00 ₺ 16.3.2022 10:30 7 341171151000 İSTANBUL ÜSKÜDAR VALİDE-İ ATİK NUHKUYUSU CADDESİ 81/A DEPOLU DÜKKAN DÜKKAN 191 28 154,27                      10.000,00                 27.600,00 ₺ 16.3.2022 10:30 8 341170584002 İSTANBUL ÜSKÜDAR İCADİYE BEHLÜL ARALIĞI SOKAK 26--1 ARSA İKAMETGAH 562 4 151,64 M2 Krokide ( C ) İle İşaretli 76,62 m2 si                           850,00                   2.350,00 ₺ 16.3.2022 10:30 9 341170818000 İSTANBUL ÜSKÜDAR KEFÇEDEDE Dr FAHRİ ATABEY SOKAK 48 AHŞAP İKİ EV DÜKKAN 404 11 79,00 M2 Sahalı taşınmazın (8/15 hissesi) 55,40 m2 si                        6.000,00                 16.560,00 ₺ 16.3.2022 10:30 10 341110289000 İSTANBUL KADIKÖY KOZYATAĞI KAYA SULTAN SOKAK C1/C BLO, 72-İ D:33 DAİRE İKAMETGAH 3170 134 139,00                        3.800,00                 10.490,00 ₺ 16.3.2022 10:30 11 341110452000 İSTANBUL KADIKÖY FENERBAHÇE FENERLİ REİS SOKAK 5 D:11 DAİRE İKAMETGAH 3096 149 192,80                        7.000,00                 19.320,00 ₺ 16.3.2022 10:30 12 341430002000 İSTANBUL ATAŞEHİR BARBAROS ARDIÇ SOKAK VARYAP MERİDAN 1 KAPI NOLU 3. KAT 37 NOLU DAİRE İKAMETGAH 3347 1 66,46                        4.750,00                 13.110,00 ₺ 16.3.2022 10:30 13 341010046008 İSTANBUL ADALAR BURGAZADA GÖNÜLLÜ MEYDAN SOKAK ARSA KONUT+ BAHÇE 85 3 8.443,00 m2 Sahalı Taşınmazın Krokisinde (10) İşaretli 746,00 m2                        1.250,00                   3.450,00 ₺ 16.3.2022 10:30 14 341010047034 İSTANBUL ADALAR BURGAZADA KÖKNAR SOKAK   MESKEN İKAMETGAH VE BAHÇE 79 6 56.294,00 m2 Sahalı Taşınmazın Krokisinde 19 İle İşaretli Kısmın (B) İle İşaretli 135,00 m2.Si (Yaklaşık 50 m2 si Bahçe)                        1.000,00                   2.760,00 ₺ 16.3.2022 10:30 15 341010074002 İSTANBUL ADALAR BÜYÜKADA/CAMİ GÜZELLER-HAMİDİYE 3/1 ARSA İKAMETGAH 85 53 1,910,00m2'nin krokide (B) ile işaretli 115,00 m2 Mesken, (C+D) 42,50 m2'si                        1.300,00                   3.590,00 ₺ 16.3.2022 10:30 16 342040009000 İSTANBUL BEYKOZ YALIKÖY ÇAYIR CADDESİ 76 ARSA İKAMETGAH 445 3 122,80                        1.000,00                   2.760,00 ₺ 16.3.2022 10:30 17 341040138004 İSTANBUL BEYKOZ ORTAÇEŞME AKBABA SOKAK 202/A ARSA DÜKKAN 516 13 105,00                        5.000,00                 13.800,00 ₺ 16.3.2022 10:30 18 341040191002 İSTANBUL BEYKOZ MERKEZ ESPİRİ ÇIKMAZI SOKAK 3 DIŞ KAPI NOLU, 3. KAT 3 NOLU DAİRE ARSA İKAMETGAH 367 29 VE 30 85,00                        1.100,00                   3.040,00 ₺ 16.3.2022 10:30 19 341040017002 İSTANBUL BEYKOZ YALIKÖY MEDİNELİ HACI OSMAN AKFIRAT 30/D DÜKKAN İŞYERİ 456 1 36,00                           500,00                   1.380,00 ₺ 16.3.2022 10:30 20 342170202004 İSTANBUL ÜMRANİYE KAZIM KARABEKİR ADEM YAVUZ CAD. 42 /A-B-C DÜKKAN İŞYERİ 2113 21 1.299  nin  krokide (A+B+C) ile işaretli 194,00                         10.000,00                 27.600,00 ₺ 16.3.2022 10:30 21 411500075000 KOCAELİ İZMİT ÖMERAĞA TAHSİN MARMARA SK. 7 B-BLOK K:2 D:4 MESKEN İKAMETGAH 281 17 103,00                        1.040,00                   2.880,00 ₺ 16.3.2022 10:30 22 YENİ VAKIF-5 KOCAELİ KARAMÜRSEL 4.Tem ATATÜRK VE DİK DEMİR 2 DIŞ KAPI 1. VAKIF İŞ HANI ZEMİN KAT 7 VE 8 NOLU BÜRO İŞYERİ 92 68 21,50+21,50=43,00                           920,00                   2.540,00 ₺ 16.3.2022 10:30 23 341170626000 İSTANBUL ÜSKÜDAR SELAMİALİ SELAMİALİ SOKAK 100 ARSA ARSA 248 14 66,11                           100,00                      280,00 ₺ 16.3.2022 10:30 24 341170637000 İSTANBUL ÜSKÜDAR KUZGUNCUK YAPRAKLI ÇINAR SOKAK 5 ARSA ARSA 561 5 112,25                           150,00                      420,00 ₺ 16.3.2022 10:30 25 341170439000 İSTANBUL ÜSKÜDAR ÇENGELKÖY ULVİ SOKAK 37 ARSA ARSA 845 13 40,00                             50,00                      140,00 ₺ 16.3.2022 10:30 26 341170909000 İSTANBUL ÜSKÜDAR AHMEDİYE KABİLE SOKAK 8 ARSA ARSA 275 4 112,20                           300,00                      830,00 ₺ 16.3.2022 10:30 27 341171794000 İSTANBUL ÜSKÜDAR KANDİLLİ KAMER SOKAK 1 ARSA ARSA 940 1 29.980,00 m2 sahalı taşınmazın, İdaremize (531/59980 hissesi) 265,41 m2 si                           200,00                      560,00 ₺ 16.3.2022 10:30 28 341171548005 İSTANBUL ÜSKÜDAR BEYLERBEYİ ÇAMLICA SOKAK 49 ARSA ARSA 1702 44 1.584,00 M2 Sahalı taşınmazın krokisinde ( C ) ile işaretli 253,00  m2 si                           450,00                   1.250,00 ₺ 16.3.2022 10:30 29 341170927000 İSTANBUL ÜSKÜDAR BURHANİYE MEFKURE SOKAK 35 BAHÇELİ KARGİR EV ARSA 721 11 274,00 M2 Sahalı taşınmazın 224,00  m2 si                           540,00                   1.500,00 ₺ 16.3.2022 10:30 30 341171098000 İSTANBUL ÜSKÜDAR VALİDE-İ ATİK ÇINARLI  TEKKE SOKAK 6 ARSA ARSA 216 14 187,76                           500,00                   1.380,00 ₺ 16.3.2022 10:30 31 341170584000 İSTANBUL ÜSKÜDAR İCADİYE BEHLÜL ARALIĞI SOKAK ARSA ARSA 562 4 151,54 m2 sahalı taşınmazın krokide (A) ile işaretli 45,00 m2 si                           300,00                      830,00 ₺ 16.3.2022 10:30 32 341170185000 İSTANBUL ÜSKÜDAR KISIKLI HANIMSETİ SOKAK ARSA ARSA 478 4 3.950,00 M2 sahalı taşınmazın ( c) işr. 2.900,00 m2 sahalı kısmının 3/72 hissemize düşen 120,83 m2 si                           300,00                      830,00 ₺ 16.3.2022 10:30 33 341170662000 İSTANBUL ÜSKÜDAR MURATREİS TOPAL SOKAK 7 ARSA ARSA 2638 140 92,66                           100,00                      280,00 ₺ 16.3.2022 10:30 34 342170133000 İSTANBUL ÜSKÜDAR MURATREİS MİROĞLU SOKAK ARSA ARSA 197 17 66,00 m2 Sahalı Taşınmazın  Krokide ( C ) 53,16 m2 si                           250,00                      690,00 ₺ 16.3.2022 10:30 35 341170170000 İSTANBUL ÜSKÜDAR VALİDE-ATİK MİROĞLU SOKAK 80 ARSA ARSA 480 6 172,00                           635,00                   1.760,00 ₺ 16.3.2022 10:30 36 341170160000 İSTANBUL ÜSKÜDAR ZEYNEP KAMİL HÜNNAP   ARSA ARSA 211 4 267,50                           600,00                   1.660,00 ₺ 16.3.2022 10:30 37 341170663000 İSTANBUL ÜSKÜDAR SELAMİALİ KUŞAKÇI VE GÜNER SOKAKA KESİŞİMİ 43 ARSA ARSA 140 1 55,9                           100,00                      280,00 ₺ 16.3.2022 10:30 38 341170743000 İSTANBUL ÜSKÜDAR KUZGUNCUK BAHÇESARAY 31 ARSA ARSA  - 24/36 HİSSESİ 553 14 53,1 idaremizin hissesine takabül eden 34,40 m2 si                           100,00                      280,00 ₺ 16.3.2022 10:30 39 341170756000 İSTANBUL ÜSKÜDAR VALİDE-İ ATİK MİROĞLU 57 ARSA ARSA 190 20 180,66                           300,00                      830,00 ₺ 16.3.2022 10:30 40 341170759000 İSTANBUL ÜSKÜDAR İCADİYE TÜRK KIZI KOLEJİ 27 ARSA ARSA 631 12 65,25                             60,00                      170,00 ₺ 16.3.2022 10:30 41 341170880000 İSTANBUL ÜSKÜDAR İCADİYE SÜBYECİ 64-66 ARSA ARSA 606 37 65,7                           200,00                      560,00 ₺ 16.3.2022 10:30 42 341171182000 İSTANBUL ÜSKÜDAR AHMEDİYE GÜNDOĞUMU CAD /İSKENDER BABA ÇIKMAZI 49 BAHÇE ARSA 403 44 49,82                           150,00                      420,00 ₺ 16.3.2022 10:30 43 342170184001 İSTANBUL ÜSKÜDAR AHMEDİYE DR. FAHRETTİN ATABEY 64/2 ARSA ÜZERİ MUHDESAT DÜKKAN 254 49 10,00                        1.500,00                   4.140,00 ₺ 16.3.2022 10:30 44 341170945000 İSTANBUL ÜSKÜDAR KUZGUNCUK BERBEROĞLU 34 ARSA ARSA 654 26 84,15                           250,00                      690,00 ₺ 16.3.2022 10:30 45 341171017004 İSTANBUL ÜSKÜDAR GÜZELTEPE NAMAZGAH CADDESİ 40/2-NİN YANI ARSA ARSA - 61271/80000 HİSSESİ 881 12 7.200 m²'nin  -B1- 410,00 m²  si idaremizin hissesine takabül eden 304 m2 si                           100,00                      280,00 ₺ 16.3.2022 10:30 46 341171051000 İSTANBUL ÜSKÜDAR KUZGUNCUK SİMİTÇİ TAHİR 13 ARSA ARSA 545 22 111,42                           150,00                      420,00 ₺ 16.3.2022 10:30 47 341170314000 İSTANBUL ÜSKÜDAR İCADİYE KÖŞK 2 ARSA ARSA 654 1 474,52                           500,00                   1.380,00 ₺ 16.3.2022 10:30 48 341171428000 İSTANBUL ÜSKÜDAR KİRAZLITEPE FISTIKLI BAYIR 47 ARSA ARSA 894 7  937 m2 nin (Krokide (E) İle İşaretli 757,00 M2 Lik Kısım İle (D) İle İşaretli 102,50 M2 lik Kısım Toplam 859,50 M2 lik Kısım)                        1.500,00                   4.140,00 ₺ 16.3.2022 10:30 49 341170069000 İSTANBUL ÜSKÜDAR TAVAŞİ HASAN AĞA BÜYÜK SELİMPAŞA 36 ARSA ARSA 398 14 83,4                           150,00                      420,00 ₺ 16.3.2022 10:30 50 341170090000 İSTANBUL ÜSKÜDAR SELAMİALİ SELANİKLİLER 78 ARSA ARSA 138 13 182,60m2'nin (B) ile işaretli 162,60m2'si                           250,00                      690,00 ₺ 16.3.2022 10:30 51 341170094000 İSTANBUL ÜSKÜDAR MURATREİS PAYANDA 20 ARSA ARSA 119 19 122                           200,00                      560,00 ₺ 16.3.2022 10:30 52 341170102000 İSTANBUL ÜSKÜDAR SELAMİALİ GÜNER 40 ARSA ARSA 140 3 39,9                             50,00                      140,00 ₺ 16.3.2022 10:30 53 341170121000 İSTANBUL ÜSKÜDAR SULTANTEPE KİRİŞÇİ 20 ARSA ARSA 517 19 409,51 M2 NİN KROKİDE (A+B) HARFİ İLE İŞARETLİ 346,51M2                           350,00                      970,00 ₺ 16.3.2022 10:30 54 341170207000 İSTANBUL ÜSKÜDAR İCADİYE PARÇALI VE YAZMACI PARÇALI- 16 YAZMACI 29 ARSA ARSA 643 14 552,5                           500,00                   1.380,00 ₺ 16.3.2022 10:30 55 341170225000 İSTANBUL ÜSKÜDAR İCADİYE PALALI AHMET VE TÜRK KIZI PALALI AHMET-16 TÜRK KIZI - 21 ARSA ARSA 631 9 113,39                           100,00                      280,00 ₺ 16.3.2022 10:30 56 341170306000 İSTANBUL ÜSKÜDAR MURATREİS SİLAHTARBAHÇE ARSA ARSA 126 8 196                           500,00                   1.380,00 ₺ 16.3.2022 10:30 57 341170322000-341170323000 İSTANBUL ÜSKÜDAR SELAMİALİ SELANİKLİLER 58-60 ARSA ARSA 138 1 VE 2 78,30+52,15= 130,45 M2                           250,00                      690,00 ₺ 16.3.2022 10:30 58 341170325000 İSTANBUL ÜSKÜDAR SELAMİALİ SELANİKLİLER 74 ARSA ARSA 138 10 68,52m2'nin (B) ile işaretli 53,25m2'si                           100,00                      280,00 ₺ 16.3.2022 10:30 59 341170350001 İSTANBUL ÜSKÜDAR SELAMİALİ KALPAKLI 10 ARSA ARSA 2629 35 103,32m2'nin (A) ile işaretli 43,32m2'si                           200,00                      560,00 ₺ 16.3.2022 10:30 60 341170362000 İSTANBUL ÜSKÜDAR MURAT REİS TOPAL 13 ARSA ARSA 2638 135 92                           124,00                      350,00 ₺ 16.3.2022 10:30 61 341170457000 İSTANBUL ÜSKÜDAR İCADİYE PARÇALI VE HAMURSUZ PARÇALI - 11 HAMURSUZ -12 ARSA ARSA 644 1 495,72m2'nin (A) ile işaretli 300,72m2'si                           200,00                      560,00 ₺ 16.3.2022 10:30 62 341170498000 İSTANBUL ÜSKÜDAR AŞÇIBAŞI ARAKİYECİ 15 ARSA ARSA 1215 18 157,3                           400,00                   1.110,00 ₺ 16.3.2022 10:30 63 341170501000 İSTANBUL ÜSKÜDAR SELAMİALİ BABACAN 14 ARSA ARSA 104 5 46,25m2'nin (A) ile işaretli 38,94m2'si                             50,00                      140,00 ₺ 16.3.2022 10:30 64 341170534001 İSTANBUL ÜSKÜDAR VALİDE-İ ATİK KARAMANOĞLU 36 NÜMARANIN ARKASI ARSA ARSA 196 1 194,25 M2 NİN KROKİDE (B) HARFİ İLE İŞARETLİ 141,75M2                           250,00                      690,00 ₺ 16.3.2022 10:30 65 341170613000 İSTANBUL ÜSKÜDAR SELİMİYE İSKELE CADDESİ 10 ARSA ARSA 302 12 94,55 m2 'nin 88,75 m2 lik kısım.                        1.000,00                   2.760,00 ₺ 16.3.2022 10:30 66 341170649000 İSTANBUL ÜSKÜDAR MURATREİS SİLAHTARBAHÇE 42 ARSA ARSA 2638 158 101,32                           124,00                      350,00 ₺ 16.3.2022 10:30 67 341170754002 İSTANBUL ÜSKÜDAR MİMMAR SİNAN KATİBİM AZİZBEY 39 ARSA ARSA 453 22 304,36 m2 arsanın Krokisinde  ( D)  ile işaretli 132 m2 kısmı                           300,00                      830,00 ₺ 16.3.2022 10:30 68 341170913000 İSTANBUL ÜSKÜDAR İCADİYE HAMURSUZ 10 ARSA ARSA 644 20 157,17                           150,00                      420,00 ₺ 16.3.2022 10:30 69 341170928010 İSTANBUL ÜSKÜDAR ÇENGELKÖY ÇEŞME SOKAK   ARSA ARSA -684 / 9216 Hisseli 855 2  3.263,86 m2 nin  Krokide (C ) ile işaretli  412 m2 idaremizin hissesine takabül eden 30,00 m2 sisi                           100,00                      280,00 ₺ 16.3.2022 10:30 70 341170928011 İSTANBUL ÜSKÜDAR ÇENGELKÖY ÇEŞME SOKAK   ARSA ARSA -684 / 9216 Hisseli 855 2  3.263,86 m2 nin Krokide  (Ş) ile ilaretli  276 m2idaremizin hissesine takabül eden  20,48 m2 si si                             20,00                        60,00 ₺ 16.3.2022 10:30 71 341170943000 İSTANBUL ÜSKÜDAR İCADİYE HACI BAKKAL 14-16 ARSA ARSA 636 2+3 179,81                           400,00                   1.110,00 ₺ 16.3.2022 10:30 72 341171008000 İSTANBUL ÜSKÜDAR VALİDE-İ ATİK ABACI DEDE SOKAĞINDA BULUNAN 2 ARSA ARSA 233 1 237,93 m2 nin Krokisinde (B) ile işaretli 177,93 M2  si                           250,00                      690,00 ₺ 16.3.2022 10:30 73 341171111000 İSTANBUL ÜSKÜDAR SELAMİALİ ODALAR ÇIKMAZI 12 ARSA ARSA 2626 180 84,86                           100,00                      280,00 ₺ 16.3.2022 10:30 74 341171190000 İSTANBUL ÜSKÜDAR BURHANİYE  CAMİ YOLU (ÇAMLICA )  6 NUMARANIN KARŞISI ARSA ARSA 740 27 391                           200,00                      560,00 ₺ 16.3.2022 10:30 75 341171232000 İSTANBUL ÜSKÜDAR AHMEDİYE DÖNME DOLAP 7 ARSA ARSA 274 3 145,32 m2 nin Krokisinde ( B) harfi ile işaretli 119,32 m2 si                           250,00                      690,00 ₺ 16.3.2022 10:30 76 341171330000 İSTANBUL ÜSKÜDAR ÜNALAN ŞEHİT TEMUR AKTEMUR VE SİNCAP SOKAK 3 ARSA ARSA 1109 36 110,65                           250,00                      690,00 ₺ 16.3.2022 10:30 77 341171391000 İSTANBUL ÜSKÜDAR ÜNALAN MEKTEPYOLU 47 ARSA VE BAHÇE ARSA VE BAHÇE 2408 4 144,08                           200,00                      560,00 ₺ 16.3.2022 10:30 78 341171409001 İSTANBUL ÜSKÜDAR ÜNALAN ÖMER AKKAYA 8 ARSA ARSA 2476 12 142,12 M2 NİN KROKİDE (B) HARFİ İLE İŞARETLİ 30,00M2                             50,00                      140,00 ₺ 16.3.2022 10:30 79 341171415000 İSTANBUL ÜSKÜDAR SELİMİYE AGAH PAŞA ÇIKMAZI 15 ARSA ARSA 320 46 40,9                           100,00                      280,00 ₺ 16.3.2022 10:30 80 341171476000 İSTANBUL ÜSKÜDAR ZEYNEP KAMİL ŞAİR ZATİ 40 ARSA ARSA 265 3 66,05m2'nin krokide (B) ile işaretli 64,52m2'si                           250,00                      690,00 ₺ 16.3.2022 10:30 81 341171615000 İSTANBUL ÜSKÜDAR KUZGUNCUK TOMRUK AĞASI 26 ARSA ARSA 547 41 74,68 m2 nim Krokisinde (B) ile işaretli 44,68 m2 lik kısım.                             50,00                      140,00 ₺ 16.3.2022 10:30 82 341171631000 İSTANBUL ÜSKÜDAR BURHANİYE NURİBEY 110 ARSA ARSA 741 4 283                           250,00                      690,00 ₺ 16.3.2022 10:30 83 341171647000 İSTANBUL ÜSKÜDAR SELİMİYE AGAHPAŞA ÇIKMAZI 13 ARSA ARSA 320 44 42,55                           100,00                      280,00 ₺ 16.3.2022 10:30 84 341171720000 İSTANBUL ÜSKÜDAR MİMARSİNAN HATMİ 22 ARSA ARSA 236 66 34,00 M2 NİN KROKİDE (B) HARFİ İLE İŞARETLİ 21,00M2                             50,00                      140,00 ₺ 16.3.2022 10:30 85 341171723000 İSTANBUL ÜSKÜDAR İCADİYE PALALI AHMET VE TÜRK KIZ KOLEJİ PALALI AHMET - 20 TÜRK KIZ KOLEJİ 25 ARSA ARSA 631 11 74,72                             70,00                      200,00 ₺ 16.3.2022 10:30 86 341171739000 İSTANBUL ÜSKÜDAR MURATREİS KÖPRÜLÜ FAZIL PAŞA 3 ARSA ARSA 181 21 99,95                           150,00                      420,00 ₺ 16.3.2022 10:30 87 341171768005 İSTANBUL ÜSKÜDAR ÇENGELKÖY ESKİ AYVALIK   ARSA ARSA 1151 85 927,00 M2 NİN KROKİDE (F) HARFİ İLE İŞARETLİ 55,01M2                           100,00                      280,00 ₺ 16.3.2022 10:30 88 341171820000 İSTANBUL ÜSKÜDAR SELAMİALİ MUMHANE 8 ARSA  ARSA 135 5 60,6                           100,00                      280,00 ₺ 16.3.2022 10:30 89 341171821000 İSTANBUL ÜSKÜDAR SELAMİALİ ETHEMAĞA 4 ARSA ARSA 134 2 70                           100,00                      280,00 ₺ 16.3.2022 10:30 90 341171823000 İSTANBUL ÜSKÜDAR ÇENGELKÖY LOKMACI KAŞIF 6 ARSA ARSA 849 11 93,84                           100,00                      280,00 ₺ 16.3.2022 10:30 91 341171826000 İSTANBUL ÜSKÜDAR SELAMİALİ KARABAĞ 18 ARSA ARSA 97 27 70                           100,00                      280,00 ₺ 16.3.2022 10:30 92 341171849000 İSTANBUL ÜSKÜDAR ZEYNEP KAMİL İNADİYE MEZARLIK 11--1 ARSA ARSA 266 23 142                           500,00                   1.380,00 ₺ 16.3.2022 10:30 93 341172013000 İSTANBUL ÜSKÜDAR KUZGUNCUK YAKUP 26-24 ARSA ARSA 564 11+17 49,71                           100,00                      280,00 ₺ 16.3.2022 10:30 94 341171003000 İSTANBUL ÜSKÜDAR İCADİYE BERBEROĞLU 26 BAHÇELİ AHŞAP EV ARSA 3/8 HİSSESİ 654 22 73,76 idaremizin hissesine takabül eden 27.66 m2 si                           200,00                      560,00 ₺ 5.1.2022 10:30 95 341171086000 İSTANBUL ÜSKÜDAR SELAMİALİ BESTEKAR BEHLÜL 8 ARSA ARSA 2629 42+43 398,93                           800,00                   2.210,00 ₺ 5.1.2022 10:30 96 341170023000 İSTANBUL ÜSKÜDAR ABDULLAHAĞA GÜMÜŞYOLU CAD. 5/19 NUMARANIN YANI ARSA ARSA 1330 20 593                        1.500,00                   4.140,00 ₺ 16.3.2022 10:30 97 341010004000 İSTANBUL ADALAR KINALIADA TEŞRİFİYE SOKAK ARSA ARSA 96 3 548,50 M2                           100,00                      280,00 ₺ 16.3.2022 10:30 98 341010046005 İSTANBUL ADALAR BURGAZADA HIZIR REİS VE LEVENT 2 NUMARANIN YANI ARSA ARSA 85 3 8.443,00m2'nin krokide (6) ile işaretli 1.407,00m2'si                        1.000,00                   2.760,00 ₺ 16.3.2022 10:30 99 341010089001 İSTANBUL ADALAR BÜYÜKADA/MADEN DR. ŞEREF 44 ARSA ARSA 182 53 644,50m2'nin krokide (B) ile işaretli 569,50m2'si                           600,00                   1.660,00 ₺ 16.3.2022 10:30 100 341010108004 İSTANBUL ADALAR BÜYÜKA MADEN YILMAZ TÜRK CAD 179 ARSA ARSA 64 4 5.002,00 M2 NİN KROKİDE (D2) HARFİ İLE İŞARETLİ 1.645,00M2                        3.400,00                   9.390,00 ₺ 16.3.2022 10:30 101 341010012001 İSTANBUL ADALAR KINALIADA KILINÇ VE İSMAİLPAŞA 50 NİN YANI ARSA ARSA 166 6 572,00 M2 Sahalı taşınmazın krokide (B) harfi ile işaretli 172,00 m2 sahalı arsa                             75,00                      210,00 ₺ 16.3.2022 10:30 102 341010015001 İSTANBUL ADALAR ADALAR ORBAY ÇIKMAZI SOKAĞINDA BULUNAN 7 ARSA ARSA- 204/320  HİSSESİ 182 24 280,00m2.NİN KROKİDE (B) HARFİ İLE İŞR. 37,00 M2 LİK KISMI  idaremizin hissesine takabül eden 23,31 m2 si                             50,00                      140,00 ₺ 16.3.2022 10:30 103 341010024000 İSTANBUL ADALAR KINALIADA TEFRİKİYE   ARSA ARSA - (1/5 HİSESİ) 91 1 1,234,00 M2 Sahalı taşınmazın krokide (A) harfi ile işaretli 74,00 m2 idaremizin hissesine takabül eden 14,18 m2 si                             20,00                        60,00 ₺ 16.3.2022 10:30 104 341010024001 İSTANBUL ADALAR KINALIADA TEFRİKİYE   ARSA ARSA - (1/5 HİSESİ) 91 1 1,234,00 M2 Sahalı taşınmazın krokide (C) harfi ile işaretli 397,00 m2 sahalı arsa (1/5 HİSSESİ)                           100,00                      280,00 ₺ 16.3.2022 10:30 105 341010026000 İSTANBUL ADALAR KINALIADA TEFRİKİYE SOKAĞINDA BULUNAN ARSA ARSA - 3/16 HİSSESİ 91 5 611 idaremizin hissesine takabül eden 109,98 m2 si                           200,00                      560,00 ₺ 16.3.2022 10:30 106 341010027004 İSTANBUL ADALAR KINALIADA FAZIL AHMET AYKAÇ 103 ARSA ARSA - 1/5 HİSSESİ 161 6 1619 m2 nin Krokisinde (D) ile işaretli 85 m2 idaremizin hissesine takabül eden 17 m2 si                             50,00                      140,00 ₺ 16.3.2022 10:30 107 341040094002 İSTANBUL BEYKOZ ORTAÇEŞME ÇAYIR CAD/ DALKILIÇ SOKAK CADDEDE 176- DALKILIÇ- 1 ARSA ARSA 519 8 KROKİSİNDE (C) İLE İŞARETLİ 12,00 M2                             30,00                        90,00 ₺ 16.3.2022 10:30 108 341040196005 İSTANBUL BEYKOZ PAŞABAHÇE ÇALI ÇIKMAZI 5 ARSA ARSA 215 7 915 M2 NİN KROKİDE ( C) HARFİ İLE İŞARETLİ 425 M2 Sİ                           425,00                   1.180,00 ₺ 16.3.2022 10:30 109 341040229000 İSTANBUL BEYKOZ ORTAÇEŞME 4. BERK (GÜRENSEL) 28 ARSA ARSA 513 5 331 M2 NİN KROKİDE (A+B) HARFİ İLE İŞARETLİ 279 M2 Sİ                           140,00                      390,00 ₺ 16.3.2022 10:30 110 341040266000 İSTANBUL BEYKOZ ANADOLU KAVAĞI CAFERBABA   ARSA ARSA - 5/48 HİSSESİ 390 16 137                             50,00                      140,00 ₺ 16.3.2022 10:30 111 341040317000 İSTANBUL BEYKOZ ANADOLU HİSARI SİNE ve ŞİŞLİ 29 ARSA ARSA 86 4 41                             50,00                      140,00 ₺ 16.3.2022 10:30 112 341040319000 İSTANBUL BEYKOZ MERKEZ ZİNDELER YURDU 6 ARSA ARSA 352 84 182 Krokisinde ( C) harfi ile işaretli 159 m2 lik kısmı                           250,00                      690,00 ₺ 16.3.2022 10:30 113 341040321000 İSTANBUL BEYKOZ YALIKÖY MEDİNELİ HACI OSMAN AKFIRAT 44 NUMARANIN ARKASI ARSA ARSA 450 23 176,2                           110,00                      310,00 ₺ 16.3.2022 10:30 114 341110152000 İSTANBUL KADIKÖY RASİMPAŞA AKİFBEY 13 ARSA ARSA 197 35 138m2                        1.500,00                   4.140,00 ₺ 16.3.2022 10:30 115 341110384000 İSTANBUL KADIKÖY RASİMPAŞA AYRILIK ÇEŞMESİ 46 ARSA ARSA 237 32 38,73                             85,00                      240,00 ₺ 16.3.2022 10:30 116 341110535000 İSTANBUL KADIKÖY RASİMPAŞA AYRILIK ÇEŞMESİ SOKAĞINDA BULUNAN 116 NIN YANI ARSA ARSA 236 18 62                           750,00                   2.070,00 ₺ 16.3.2022 10:30 117 341110071000 İSTANBUL KADIKÖY ZÜHTÜPAŞA ÖMER EFENDİ SOKAK 11/1A ARSA ARSA 578 6 242,00                        4.500,00                 12.420,00 ₺ 16.3.2022 10:30 118 341120031008 İSTANBUL KARTAL GÜMÜŞPINAR BİRİKİM VE ŞEHİT ERDAL ENGİN 23 VE 25 YANI ARSA ARSA 12647 21 6.364,00m2'nin krokide (I) ile işaretli 683m2'si                           600,00                   1.660,00 ₺ 16.3.2022 10:30 119 341120031010 İSTANBUL KARTAL GÜMÜŞPINAR ŞEHİT ERDAL ENGİN SOKAK ARSA ARSA 1061 21 6.364,00 m2 Sahalı Taşınmazın Krokisinde (A1) İşaretli 550,00 m2 si                           850,00                   2.350,00 ₺ 16.3.2022 10:30 120 341120038000 İSTANBUL KARTAL YUKARI DİKEY 6 ARSA ARSA 11298 20 245                           600,00                   1.660,00 ₺ 16.3.2022 10:30 121 341120035000 İSTANBUL KARTAL YAKSCIK DOLAY OBA   ARSA ARSA 941 14 3.188,50 1.500,00                 4.140,00 ₺ 16.3.2022 10:30 122 341380012000 İSTANBUL PENDİK BATI YUNUS SOKAK   ARSA ARSA 8637 4 697,55 m2 sahalı taşınmazın 53,00 m2 si                           150,00                      420,00 ₺ 16.3.2022 10:30 123 341490002000 İSTANBUL SANCAKTEPE İNÖNÜ SULTANGAZİ SOKAK ARSA ARSA 478 8 2.076,91 M2                        2.000,00                   5.520,00 ₺ 16.3.2022 10:30 124 341490003000 İSTANBUL SANCAKTEPE İNÖNÜ GENÇOSMAN CADDESİ ARSA ARSA 7200 3 3.800,00                        3.000,00                   8.280,00 ₺ 16.3.2022 10:30 125 341180003000 İSTANBUL ÇEKMEKÖY MERKEZ HALE 12 ARSA ARSA 490 2 297,87                           250,00                      690,00 ₺ 16.3.2022 10:30 126 341150006000 İSTANBUL ŞİLE ÇAVUŞ ECE   ARSA ARSA 98 168 783                           620,00                   1.720,00 ₺ 5.1.2022 10:30 127 341150014000 İSTANBUL ŞİLE ÇAVUŞ NAYİP   ARSA ARSA (92717/99454 HİSSE) 1018 2 2,983,62 m2 İdaremizin hissesine takabül eden 2.780,58  m2 si                           500,00                   1.380,00 ₺ 5.1.2022 10:30 128 341370028000 İSTANBUL MALTEPE ZÜMRÜTEVLER ŞANTİYE 23 NUMARANIN KARŞISI ARSA ARSA -(277987/1534250 hisse) 16237 4 2.126,00m2'nin krokide (B) ile işaretli 1593m2 idaremizin hissesine takabül eden 288,97 m2 sisi                           385,00                   1.070,00 ₺ 16.3.2022 10:30 129 411500076000 KOCAELİ İZMİT CEDİT KANDIRA SOKAK ARSA ARSA 437 31 899,53                        5.000,00                 13.800,00 ₺ 16.3.2022 10:30 130 411510023000 KOCAELİ GEBZE ESKİHİSAR 3027 SOKAĞINDA BULUNAN 3024. SOKAĞIN -12 NUMARANIN ARKASI ARSA ARSA 111 1 38,93                           750,00                   2.070,00 ₺ 16.3.2022 10:30 131 411580002000 KOCAELİ DARICA KAZIM KARABEKİR MİRAÇ 8. NUMARANIN YANI ARSA ARSA 237 20 732                           700,00                   1.940,00 ₺ 16.3.2022 10:30  
İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü İstanbul ve Kocaeli illerinde bulunan 131 adet taşınmazı kiraya verecek.

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü İstanbul ve Kocaeli illerinde bulunan 131 adet taşınmazı kiraya verecek.

İhale, 16 Mart 2022 tarihinde İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasındaki İhale Salonunda 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak.

İhale sonucuna göre kiralar aylık peşin olarak ödenecek. Kira kontratı 31.12.2022 tarihine kadar yapılacak olup, ihalede oluşan rakamın üzerine 2023 dönemi aylık kira bedellerine TÜFE 12 aylık ortalamaları oranında kira artışı yapılacak ve teminat farkları tamamlanacaktır. Takip eden yıllar için kira süresi sonunda İdare tarafından tebliğ edilecek kira bedelinin kabul edilmesi halinde sözleşme aynı şartlarla devam edecektir.

 

İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KİRA İHALE ŞARTNAMESİ
(  İSTANBUL – KOCAELİ İl/İlçeleri )

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR :

1.  İşbu listede özellikleri yazılı taşınmazlar karşılarında yazılı muhammen bedeller üzerinden Kira Dosyasındaki "Vakıf Taşınmazları Kira Genel Şartnamesi" dahilinde İhale listesindeki sıralamasına göre: 16/03/2022 günü saat 10:30 da Selamiali Mh. Cumhuriyet Cd. No:10 adresindeki İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının -1. Kat İhale Salonunda yapılacaktır. İhale 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır. Noter onaylı kira sözleşmesi Noter tasdik tarihinden itibaren  (Kiralar aylık peşin ödenir. Kira kontratı 31.12.2022 tarihine kadara olup, ihalede oluşan rakamın üzerine 2023 dönemi aylık kira bedellerine TÜFE  12 aylık ortalamaları oranında kira artışı yapılacak ve Teminat farkları tamamlanacaktır.)  Takip eden yıllar için kira süresi sonunda İdare tarafından tebliğ edilecek kira bedelinin kabul edilmesi halinde sözleşme aynı şartlarla devam eder.

2. Devlet İhale Kanununun 6. maddesi uyarınca, ihaleye katılamayacak olanlardan (ihale yasaklısı) ve İdaremiz ihalelerine katılıp sözleşme yapmamış olan gerçek/ tüzel kişiler, bilerek veya bilmeyerek ihaleye katılıp üzerine ihale kalmış olsa dahi, bu ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa kesin teminatı ve kira tahsilatları İdareye gelir kaydedilir.

3-5737 sayılı Vakıflar Kanununun Muafiyet ve İstisnalar başlıklı 77. Maddesi gereğince Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazlar her türlü vergi (KDV hariç), resim, harç ve katılım payından istisnadır. Ancak vakıf taşınmazlarda yapılacak iş, meslek, sanat, ikamet vb. için belediye ve/veya ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan alınacak her türlü izinler ile ruhsat, elektrik, su, doğalgaz vb. abonelik işlemlerinden çıkabilecek her türlü masraf, giderleri kiracıya aittir. Bu izin ve ruhsatların alınamaması halinde İdaremizin herhangi bir sorumluluğu yoktur. Kira bedeline ayrıca KDV eklenmeyecek olup İdaremize ait taşınmazlar stopajdan muaftır.  Ancak dosya numarası "MÜL/A" ile başlayan taşınmazlar mülhak vakıf statüsündeki olup stopaja tabidir.

"4.       İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER;" 
a-) GERÇEK KİŞİLER İÇİN; T.C. Vatandaşlık numarasını içeren kimlik, nüfus cüzdanı fotokopisi, yerleşik yeri (İkametgah ve Nüfus Kayıt Örneği  ile banka dekontu.)
b-) ŞİRKET OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; Faaliyet belgesi, ticari sicil kaydı, imza sirküleri, adres bildirimi ile banka dekontu.)
c-) DERNEK/ KOOPERATİF OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; Yönetim Kurulu kararı, faaliyet belgesi, yetki belgesi, adres bildirimi ile banka dekontu.
d-) VEKALETEN İŞTİRAK Ediliyor ise; vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza sirküleri ve banka dekontu. 
e-) ORTAK GİRİŞİMLER; Noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi ile banka dekontu.
f-) İhale geçici ve ek teminatı veya banka teminat mektubu (Teminat mektubu ile müracaatta; teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getirecektir.), 
g-) Muhtevasında geçerlilik süresi yazılı belgeler hariç diğer belgelerin ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış (Şirket veya şahıslardan istenen bütün belgelerin) aslı veya noter tasdikli sureti olması gerekmektedir.  

5.İhaleye katılmak isteyen Kişi /Tüzel Kişi veya yetkilisinden istenen gerekli evraklar ile ihaleye katılacak her taşınmaza tek tek teminat yatırılacaktır. Yatırılan Geçici teminatın Banka dekontu dahil en geç 15/03/2022 günü saat 16:30'a kadar Bölge Müdürlüğümüz İhale Bürosuna elden teslim etmesi gerekmektedir. Telgraf, faks, mail yoluyla yapılan müracaatlar geçersizdir.

6. İhaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, ihalede imzaladığı şartnamedeki tüm şartları okumuş ve bunların tamamını peşinen kabul etmiş sayılır.  İhale ve sözleşme ile ilgili gazete ilan ücreti, Noterlik giderleri, Abonelikler, sigorta vb. bütün masraflar kiracıya aittir. Sözleşmeler 6 aydan önce devire konu edilemez.

"7.Geçici, ek ve kesin teminat olarak 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde öngörülen değerler kabul edilecek olup, nakit olarak yatırılacak teminatlar İdaremizin, Vakıf Katılım Üsküdar Şubesindeki IBAN: TR540021000000200034200001 numarasına ve Vakıflar Bankası Fıstık Ağacı Şubesi nezdinde bulunan IBAN TR480001500158007309655820 numarasına masrafsız olarak yatırılabilecektir.) teminat mektuplarının SÜRESİZ, LİMİT İÇİ olması gerekmektedir. Geçici ve Ek Teminat miktarı;  %23 tür.
(Banka Dekontuna kiralık taşınmazın ""Dosya No- Kapı No-Ada-Parsel-İhaleye girecek kişi adı/ unvanı/ (TC. Kimlik No  ile Telefon Numarası "" belirtilmelidir.)" 

8. İhalenin onaylanmasından sonra yasal süre içerisinde uhdesinde kalan talipli, İdaremiz ile sözleşmeye davet yazısıyla belirtilen sürede noterden sözleşme yapmadığı takdirde ihaleye girerken ödediği GEÇİCİ ve EK TEMİNATI Bütçeye gelir kaydedilecektir. Ayrıca Devlet İhale Kanununun 84. maddesi uyarınca 1 yıl süre ile tüm kamu ihalelerinden yasaklanır.

9. Sözleşmenin mali tutarına uygun olacak şekilde en az muteber iki kefil istenecektir.  Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin mali yükümlüğünü karşılayıp karşılamayacağının tespitini sağlayacak belgeler istenilerek takdir edilecektir. Ancak Bir Yılık kira bedeli peşin, Bir Yılık kira bedeli karşılığı Banka teminat mektubu ve teyit yazısı ile birlikte veya Vakıf Katılım Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasında DBS Bankaya doğrudan borçlanma sistemi ile bankaya borçlanması halinde kefil istenmeyecektir.

10. İhale neticesinde noterden kira kontratı yapılmasına müteakiben tutanakla yer teslimi yapılacak olup kiracı 5 gün içinde yeri teslim almasa da yer teslim edilmiş sayılır. Kira tahakkuku yer teslimi tarihi itibarıyla başlatılacaktır.  

"11. İhale listesinin 2. Sırasındaki taşınmaz konut nitelikli olup mevcut haliyle Kombisi kiracısı tarafından takılması ve tüm masrafları kiralayana ait olmak şartıyla kira ihalesine çıkarılmıştır.
a- İhale listesinde İkametgah ve konut nitelikli taşınmazların tadilat ve tamirat işleri kiracıya ait olmak şartıyla kira ihalesine çıkarılmıştır. Taşınmazların tadilat tamirat işlemleri 1 yıl içerisinde tamamlanıp İdareye yazılı olarak bilgi verilmesi gerekmektedir. Tadilat ve tamirat gerçekleşmemesi halinde yatırılan kati teminat bedelleri İdaremizce irat kaydedilecektir. Tadilat tamiratın ayrıntılarını içeren özel şartı dosyasında mevcuttur.
b- İhale listesinin 7. Sırasındaki taşınmaz ( işyeri ) nitelikli  taşınmaz ile 1.3.5.11.18 Sırasındaki taşınmaz Mesken  (konut) nitelikli taşınmazda işgalci mevcut olup, tahliye edildikten sonra, hali hazır durumuyla ve varsa eksiklikleri kiracı tarafından karşılanması, kiracıya teslim edildikten sonra kirasının başlaması şartıyla kira ihalesine çıkarılmıştır.
c- İhale listenin 19. ve 20. Sırasındaki Taşınmazlar iş yeri nitelikli olup, tadilat tamiratları kiralayana aittir.
d-  İhale listesinin 124. ve 125. Sırasında bulunan taşınmaz  arsa veya açık depo vb. benzeri işlerde kullanılmak üzere özel şartlı olarak kira ihalesine çıkarılmıştır."

12. Açık teklif suretiyle 16 Mart 2022 Çarşamba günü saat 10:30 da yapılacak ihalede istekli olmaması halinde, 30 Mart 2022 Çarşamba günü saat 10:30 da Pazarlık İhalesi yapılacaktır. Pazarlık İhalesine kalan taşınmazlar için ayrıca ilan yapılmayacak olup Vakıflar Genel Müdürlüğünün www.vgm.gov.tr web sitesinden takip edilebilir. Bu hususta ayrıca İdareden de bilgi alınabilir. İlanlarımız Bölge Müdürlüğümüz Hizmet Binası panosuna asılır.

13. Sözleşmeye müteakip; elektrik, su, doğalgaz aboneliklerini 1 ay içerisinde kiracı kendi üzerine alacaktır. Bunlara tahakkuk edecek bedeli doğrudan ilgili kuruluşa kiracı yatırarak belgelerin birer nüshasını İdareye sunacaktır. (Geçici ve ek teminat, tüm abonelik işlemleri tamamlandıktan sonra, 15 gün içerisinde  iade edilecektir.) Önceki abone olan eski kiracının varsa elektrik, su ve Çevre Temizlik Vergisi vb. vergi ve gider borçlarından dolayı İdarenin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve yeni kiracı İdareden bu konuda hiçbir hak talep etmeyecektir.

14. İhale listesindeki taşınmazların her türlü tadilat ve onarım masrafları ile ilgili kurumlardan gerekli yasal izinlerin alınması kiracısına ait olup kiracı, her aşamada İdaremize yazılı olarak bilgi verilecektir. 

15. İşbu listedeki tüm taşınmazlar mevcut haliyle kiraya verilecek olup vakıf taşınmazın İdare tarafından yatırım programına alınması, onarım ve kurum hizmetlerinde kullanım kararı alınması halinde, kiracıya yazıyla bildirilir. Kiracı taşınmazı en geç 1 ay içerisinde boş olarak İdareye teslim etmeyi peşinen kabul etmiştir.

16. “Arsa - Açık Depo” vasıflı taşınmazların üzerine en fazla 10 m², taşınabilir, prefabrik yapı, bekçi kulübesi vb. dışında kalıcı veya seyyar hiçbir yapı yapılamaz. İdarenin yazılı izni ile çevresi tel çitle kapatılabilir.

17. Vakıf Taşınmazlar Kira Şartnamesi ve özel şartnameler mesai gün ve saatlerinde Bölge Müdürlüğümüz Kiralama Şube Müdürlüğü ve internet sitemizden temin edilebilir, incelenebilir. www.vgm.gov.tr/ İhale İlanları ve İdaremizin (0216) 695 21 00 numarasından Kiralama birimi personellerinden telefon, (0216) 695 21 30 nolu fax ve www.vgm.gov.tr e-posta adresi yoluyla detaylı bilgi alınabilir. Bu İlan dilekçe ile yapılan başvurulara cevap niteliği de taşımakta olup ayrıca yazılı olarak cevap verilmeyecektir.                                                                                                                                                                               

18. İhale, 2886 Sayılı Yasa’nın ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespite serbesttir. Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç ve ilan bedeli ile sigorta masrafları kiracıya aittir.

İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KİRA İHALE İLANI  (  İSTANBUL – KOCAELİ MERKEZİ VE İLÇELERİ )   İHALE TARİHİ 16. 03.2022 SAAT:10:30   TAŞINMAZLARIN SIRASIYLA İHALESİ YAPILACAKTIR.        

SRA NO

DOSYA NO

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

CAD./SK.

KAPI NO:

CİNSİ/MEVCUT DURUMU

KULLANIM ŞEKLİ

ADA

PARSEL

TAPU  ALANI (M2)

 MUHAMEN BEDELİ
 AYLIK (TL)

GEÇİCİ VE EK TEMİNAT ()

İHALE TARİHİ

İHALE SAATI

1

341171404000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

ÜNALAN

MEKTEPYOLU

23

ARSA (TEK KATLI YAPI)

KONUT VE BAHÇESİ

2476

4

213,74

                       1.534,00  

                4.240,00 ₺

16.3.2022

10:30

2

341171917000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

ÜNALAN

HAKİM SOKAK

23  K:1 D:16

DAİRE

İKAMETGAH

2393

26

81,88

                       2.000,00  

                5.520,00 ₺

16.3.2022

10:30

3

341171302000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

SALACAK

İSKELE ARKASI SOKAK

8/ZEMİN KAT2 NOLU

DAİRE

İKAMETGAH

358

19

81,85

                       3.700,00  

              10.220,00 ₺

16.3.2022

10:30

4

341171666000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

AHMEDİYE

DÖNME DOLAP SOKAK

47/B BLOK 3 KAT, 8 NOLU

ÇATI PİYESLİ DAİRE

İKAMETGAH

273

2

163,14

                       4.000,00  

              11.040,00 ₺

16.3.2022

10:30

5

341171501000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

VALİDEİ ATİK

KARAMANOĞLU SOKAK

49/B, 3.KAT 9 NOLU

DAİRE

İKAMETGAH

189

40

184,66

                       4.000,00  

              11.040,00 ₺

16.3.2022

10:30

6

341171766000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

MİMAR SİNAN

ŞAİR RUHİ SOKAK

43

ARSA

ARSA

249

66

134,00

                          800,00  

                2.210,00 ₺

16.3.2022

10:30

7

341171151000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

VALİDE-İ ATİK

NUHKUYUSU CADDESİ

81/A

DEPOLU DÜKKAN

DÜKKAN

191

28

154,27

                     10.000,00  

              27.600,00 ₺

16.3.2022

10:30

8

341170584002

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

İCADİYE

BEHLÜL ARALIĞI SOKAK

26--1

ARSA

İKAMETGAH

562

4

151,64 M2 Krokide ( C ) İle İşaretli 76,62 m2 si

                          850,00  

                2.350,00 ₺

16.3.2022

10:30

9

341170818000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

KEFÇEDEDE

Dr FAHRİ ATABEY SOKAK

48

AHŞAP İKİ EV

DÜKKAN

404

11

79,00 M2 Sahalı taşınmazın (8/15 hissesi) 55,40 m2 si

                       6.000,00  

              16.560,00 ₺

16.3.2022

10:30

10

341110289000

İSTANBUL

KADIKÖY

KOZYATAĞI

KAYA SULTAN SOKAK

C1/C BLO, 72-İ D:33

DAİRE

İKAMETGAH

3170

134

139,00

                       3.800,00  

              10.490,00 ₺

16.3.2022

10:30

11

341110452000

İSTANBUL

KADIKÖY

FENERBAHÇE

FENERLİ REİS SOKAK

5 D:11

DAİRE

İKAMETGAH

3096

149

192,80

                       7.000,00  

              19.320,00 ₺

16.3.2022

10:30

12

341430002000

İSTANBUL

ATAŞEHİR

BARBAROS

ARDIÇ SOKAK

VARYAP MERİDAN 1 KAPI NOLU 3. KAT 37 NOLU

DAİRE

İKAMETGAH

3347

1

66,46

                       4.750,00  

              13.110,00 ₺

16.3.2022

10:30

13

341010046008

İSTANBUL

ADALAR

BURGAZADA

GÖNÜLLÜ MEYDAN SOKAK

ARSA

KONUT+ BAHÇE

85

3

8.443,00 m2 Sahalı Taşınmazın Krokisinde (10) İşaretli 746,00 m2

                       1.250,00  

                3.450,00 ₺

16.3.2022

10:30

14

341010047034

İSTANBUL

ADALAR

BURGAZADA

KÖKNAR SOKAK

 

MESKEN

İKAMETGAH VE BAHÇE

79

6

56.294,00 m2 Sahalı Taşınmazın Krokisinde 19 İle İşaretli Kısmın (B) İle İşaretli 135,00 m2.Si (Yaklaşık 50 m2 si Bahçe)

                       1.000,00  

                2.760,00 ₺

16.3.2022

10:30

15

341010074002

İSTANBUL

ADALAR

BÜYÜKADA/CAMİ

GÜZELLER-HAMİDİYE

3/1

ARSA

İKAMETGAH

85

53

1,910,00m2'nin krokide (B) ile işaretli 115,00 m2 Mesken, (C+D) 42,50 m2'si

                       1.300,00  

                3.590,00 ₺

16.3.2022

10:30

16

342040009000

İSTANBUL

BEYKOZ

YALIKÖY

ÇAYIR CADDESİ

76

ARSA

İKAMETGAH

445

3

122,80

                       1.000,00  

                2.760,00 ₺

16.3.2022

10:30

17

341040138004

İSTANBUL

BEYKOZ

ORTAÇEŞME

AKBABA SOKAK

202/A

ARSA

DÜKKAN

516

13

105,00

                       5.000,00  

              13.800,00 ₺

16.3.2022

10:30

18

341040191002

İSTANBUL

BEYKOZ

MERKEZ

ESPİRİ ÇIKMAZI SOKAK

3 DIŞ KAPI NOLU, 3. KAT 3 NOLU DAİRE

ARSA

İKAMETGAH

367

29 VE 30

85,00

                       1.100,00  

                3.040,00 ₺

16.3.2022

10:30

19

341040017002

İSTANBUL

BEYKOZ

YALIKÖY

MEDİNELİ HACI OSMAN AKFIRAT

30/D

DÜKKAN

İŞYERİ

456

1

36,00

                          500,00  

                1.380,00 ₺

16.3.2022

10:30

20

342170202004

İSTANBUL

ÜMRANİYE

KAZIM KARABEKİR

ADEM YAVUZ CAD.

42 /A-B-C

DÜKKAN

İŞYERİ

2113

21

1.299  nin  krokide (A+B+C) ile işaretli 194,00   

                     10.000,00  

              27.600,00 ₺

16.3.2022

10:30

21

411500075000

KOCAELİ

İZMİT

ÖMERAĞA

TAHSİN MARMARA SK.

7 B-BLOK K:2 D:4

MESKEN

İKAMETGAH

281

17

103,00

                       1.040,00  

                2.880,00 ₺

16.3.2022

10:30

22

YENİ VAKIF-5

KOCAELİ

KARAMÜRSEL

4.Tem

ATATÜRK VE DİK DEMİR

2 DIŞ KAPI 1. VAKIF İŞ HANI ZEMİN KAT 7 VE 8 NOLU

BÜRO

İŞYERİ

92

68

21,50+21,50=43,00

                          920,00  

                2.540,00 ₺

16.3.2022

10:30

23

341170626000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

SELAMİALİ

SELAMİALİ SOKAK

100

ARSA

ARSA

248

14

66,11

                          100,00  

                   280,00 ₺

16.3.2022

10:30

24

341170637000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

KUZGUNCUK

YAPRAKLI ÇINAR SOKAK

5

ARSA

ARSA

561

5

112,25

                          150,00  

                   420,00 ₺

16.3.2022

10:30

25

341170439000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

ÇENGELKÖY

ULVİ SOKAK

37

ARSA

ARSA

845

13

40,00

                            50,00  

                   140,00 ₺

16.3.2022

10:30

26

341170909000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

AHMEDİYE

KABİLE SOKAK

8

ARSA

ARSA

275

4

112,20

                          300,00  

                   830,00 ₺

16.3.2022

10:30

27

341171794000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

KANDİLLİ

KAMER SOKAK

1

ARSA

ARSA

940

1

29.980,00 m2 sahalı taşınmazın, İdaremize (531/59980 hissesi) 265,41 m2 si

                          200,00  

                   560,00 ₺

16.3.2022

10:30

28

341171548005

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

BEYLERBEYİ

ÇAMLICA SOKAK

49

ARSA

ARSA

1702

44

1.584,00 M2 Sahalı taşınmazın krokisinde ( C ) ile işaretli 253,00  m2 si

                          450,00  

                1.250,00 ₺

16.3.2022

10:30

29

341170927000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

BURHANİYE

MEFKURE SOKAK

35

BAHÇELİ KARGİR EV

ARSA

721

11

274,00 M2 Sahalı taşınmazın 224,00  m2 si

                          540,00  

                1.500,00 ₺

16.3.2022

10:30

30

341171098000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

VALİDE-İ ATİK

ÇINARLI  TEKKE SOKAK

6

ARSA

ARSA

216

14

187,76

                          500,00  

                1.380,00 ₺

16.3.2022

10:30

31

341170584000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

İCADİYE

BEHLÜL ARALIĞI SOKAK

ARSA

ARSA

562

4

151,54 m2 sahalı taşınmazın krokide (A) ile işaretli 45,00 m2 si

                          300,00  

                   830,00 ₺

16.3.2022

10:30

32

341170185000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

KISIKLI

HANIMSETİ SOKAK

ARSA

ARSA

478

4

3.950,00 M2 sahalı taşınmazın ( c) işr. 2.900,00 m2 sahalı kısmının 3/72 hissemize düşen 120,83 m2 si

                          300,00  

                   830,00 ₺

16.3.2022

10:30

33

341170662000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

MURATREİS

TOPAL SOKAK

7

ARSA

ARSA

2638

140

92,66

                          100,00  

                   280,00 ₺

16.3.2022

10:30

34

342170133000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

MURATREİS

MİROĞLU SOKAK

ARSA

ARSA

197

17

66,00 m2 Sahalı Taşınmazın  Krokide ( C ) 53,16 m2 si

                          250,00  

                   690,00 ₺

16.3.2022

10:30

35

341170170000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

VALİDE-ATİK

MİROĞLU SOKAK

80

ARSA

ARSA

480

6

172,00

                          635,00  

                1.760,00 ₺

16.3.2022

10:30

36

341170160000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

ZEYNEP KAMİL

HÜNNAP

 

ARSA

ARSA

211

4

267,50

                          600,00  

                1.660,00 ₺

16.3.2022

10:30

37

341170663000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

SELAMİALİ

KUŞAKÇI VE GÜNER SOKAKA KESİŞİMİ

43

ARSA

ARSA

140

1

55,9

                          100,00  

                   280,00 ₺

16.3.2022

10:30

38

341170743000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

KUZGUNCUK

BAHÇESARAY

31

ARSA

ARSA  - 24/36 HİSSESİ

553

14

53,1 idaremizin hissesine takabül eden 34,40 m2 si

                          100,00  

                   280,00 ₺

16.3.2022

10:30

39

341170756000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

VALİDE-İ ATİK

MİROĞLU

57

ARSA

ARSA

190

20

180,66

                          300,00  

                   830,00 ₺

16.3.2022

10:30

40

341170759000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

İCADİYE

TÜRK KIZI KOLEJİ

27

ARSA

ARSA

631

12

65,25

                            60,00  

                   170,00 ₺

16.3.2022

10:30

41

341170880000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

İCADİYE

SÜBYECİ

64-66

ARSA

ARSA

606

37

65,7

                          200,00  

                   560,00 ₺

16.3.2022

10:30

42

341171182000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

AHMEDİYE

GÜNDOĞUMU CAD /İSKENDER BABA ÇIKMAZI

49

BAHÇE

ARSA

403

44

49,82

                          150,00  

                   420,00 ₺

16.3.2022

10:30

43

342170184001

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

AHMEDİYE

DR. FAHRETTİN ATABEY

64/2

ARSA ÜZERİ MUHDESAT

DÜKKAN

254

49

10,00

                       1.500,00  

                4.140,00 ₺

16.3.2022

10:30

44

341170945000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

KUZGUNCUK

BERBEROĞLU

34

ARSA

ARSA

654

26

84,15

                          250,00  

                   690,00 ₺

16.3.2022

10:30

45

341171017004

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

GÜZELTEPE

NAMAZGAH CADDESİ

40/2-NİN YANI

ARSA

ARSA - 61271/80000 HİSSESİ

881

12

7.200 m²'nin  -B1- 410,00 m²  si idaremizin hissesine takabül eden 304 m2 si

                          100,00  

                   280,00 ₺

16.3.2022

10:30

46

341171051000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

KUZGUNCUK

SİMİTÇİ TAHİR

13

ARSA

ARSA

545

22

111,42

                          150,00  

                   420,00 ₺

16.3.2022

10:30

47

341170314000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

İCADİYE

KÖŞK

2

ARSA

ARSA

654

1

474,52

                          500,00  

                1.380,00 ₺

16.3.2022

10:30

48

341171428000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

KİRAZLITEPE

FISTIKLI BAYIR

47

ARSA

ARSA

894

7

 937 m2 nin (Krokide (E) İle İşaretli 757,00 M2 Lik Kısım İle (D) İle İşaretli 102,50 M2 lik Kısım Toplam 859,50 M2 lik Kısım)

                       1.500,00  

                4.140,00 ₺

16.3.2022

10:30

49

341170069000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

TAVAŞİ HASAN AĞA

BÜYÜK SELİMPAŞA

36

ARSA

ARSA

398

14

83,4

                          150,00  

                   420,00 ₺

16.3.2022

10:30

50

341170090000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

SELAMİALİ

SELANİKLİLER

78

ARSA

ARSA

138

13

182,60m2'nin (B) ile işaretli 162,60m2'si

                          250,00  

                   690,00 ₺

16.3.2022

10:30

51

341170094000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

MURATREİS

PAYANDA

20

ARSA

ARSA

119

19

122

                          200,00  

                   560,00 ₺

16.3.2022

10:30

52

341170102000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

SELAMİALİ

GÜNER

40

ARSA

ARSA

140

3

39,9

                            50,00  

                   140,00 ₺

16.3.2022

10:30

53

341170121000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

SULTANTEPE

KİRİŞÇİ

20

ARSA

ARSA

517

19

409,51 M2 NİN KROKİDE (A+B) HARFİ İLE İŞARETLİ 346,51M2

                          350,00  

                   970,00 ₺

16.3.2022

10:30

54

341170207000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

İCADİYE

PARÇALI VE YAZMACI

PARÇALI- 16 YAZMACI 29

ARSA

ARSA

643

14

552,5

                          500,00  

                1.380,00 ₺

16.3.2022

10:30

55

341170225000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

İCADİYE

PALALI AHMET VE TÜRK KIZI

PALALI AHMET-16 TÜRK KIZI - 21

ARSA

ARSA

631

9

113,39

                          100,00  

                   280,00 ₺

16.3.2022

10:30

56

341170306000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

MURATREİS

SİLAHTARBAHÇE

ARSA

ARSA

126

8

196

                          500,00  

                1.380,00 ₺

16.3.2022

10:30

57

341170322000-341170323000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

SELAMİALİ

SELANİKLİLER

58-60

ARSA

ARSA

138

1 VE 2

78,30+52,15= 130,45 M2

                          250,00  

                   690,00 ₺

16.3.2022

10:30

58

341170325000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

SELAMİALİ

SELANİKLİLER

74

ARSA

ARSA

138

10

68,52m2'nin (B) ile işaretli 53,25m2'si

                          100,00  

                   280,00 ₺

16.3.2022

10:30

59

341170350001

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

SELAMİALİ

KALPAKLI

10

ARSA

ARSA

2629

35

103,32m2'nin (A) ile işaretli 43,32m2'si

                          200,00  

                   560,00 ₺

16.3.2022

10:30

60

341170362000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

MURAT REİS

TOPAL

13

ARSA

ARSA

2638

135

92

                          124,00  

                   350,00 ₺

16.3.2022

10:30

61

341170457000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

İCADİYE

PARÇALI VE HAMURSUZ

PARÇALI - 11 HAMURSUZ -12

ARSA

ARSA

644

1

495,72m2'nin (A) ile işaretli 300,72m2'si

                          200,00  

                   560,00 ₺

16.3.2022

10:30

62

341170498000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

AŞÇIBAŞI

ARAKİYECİ

15

ARSA

ARSA

1215

18

157,3

                          400,00  

                1.110,00 ₺

16.3.2022

10:30

63

341170501000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

SELAMİALİ

BABACAN

14

ARSA

ARSA

104

5

46,25m2'nin (A) ile işaretli 38,94m2'si

                            50,00  

                   140,00 ₺

16.3.2022

10:30

64

341170534001

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

VALİDE-İ ATİK

KARAMANOĞLU

36 NÜMARANIN ARKASI

ARSA

ARSA

196

1

194,25 M2 NİN KROKİDE (B) HARFİ İLE İŞARETLİ 141,75M2

                          250,00  

                   690,00 ₺

16.3.2022

10:30

65

341170613000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

SELİMİYE

İSKELE CADDESİ

10

ARSA

ARSA

302

12

94,55 m2 'nin 88,75 m2 lik kısım.

                       1.000,00  

                2.760,00 ₺

16.3.2022

10:30

66

341170649000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

MURATREİS

SİLAHTARBAHÇE

42

ARSA

ARSA

2638

158

101,32

                          124,00  

                   350,00 ₺

16.3.2022

10:30

67

341170754002

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

MİMMAR SİNAN

KATİBİM AZİZBEY

39

ARSA

ARSA

453

22

304,36 m2 arsanın Krokisinde  ( D)  ile işaretli 132 m2 kısmı

                          300,00  

                   830,00 ₺

16.3.2022

10:30

68

341170913000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

İCADİYE

HAMURSUZ

10

ARSA

ARSA

644

20

157,17

                          150,00  

                   420,00 ₺

16.3.2022

10:30

69

341170928010

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

ÇENGELKÖY

ÇEŞME SOKAK

 

ARSA

ARSA -684 / 9216 Hisseli

855

2

 3.263,86 m2 nin  Krokide (C ) ile işaretli  412 m2 idaremizin hissesine takabül eden 30,00 m2 sisi

                          100,00  

                   280,00 ₺

16.3.2022

10:30

70

341170928011

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

ÇENGELKÖY

ÇEŞME SOKAK

 

ARSA

ARSA -684 / 9216 Hisseli

855

2

 3.263,86 m2 nin Krokide  (Ş) ile ilaretli  276 m2idaremizin hissesine takabül eden  20,48 m2 si si

                            20,00  

                     60,00 ₺

16.3.2022

10:30

71

341170943000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

İCADİYE

HACI BAKKAL

14-16

ARSA

ARSA

636

2+3

179,81

                          400,00  

                1.110,00 ₺

16.3.2022

10:30

72

341171008000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

VALİDE-İ ATİK

ABACI DEDE SOKAĞINDA BULUNAN

2

ARSA

ARSA

233

1

237,93 m2 nin Krokisinde (B) ile işaretli 177,93 M2  si

                          250,00  

                   690,00 ₺

16.3.2022

10:30

73

341171111000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

SELAMİALİ

ODALAR ÇIKMAZI

12

ARSA

ARSA

2626

180

84,86

                          100,00  

                   280,00 ₺

16.3.2022

10:30

74

341171190000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

BURHANİYE

 CAMİ YOLU (ÇAMLICA ) 

6 NUMARANIN KARŞISI

ARSA

ARSA

740

27

391

                          200,00  

                   560,00 ₺

16.3.2022

10:30

75

341171232000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

AHMEDİYE

DÖNME DOLAP

7

ARSA

ARSA

274

3

145,32 m2 nin Krokisinde ( B) harfi ile işaretli 119,32 m2 si

                          250,00  

                   690,00 ₺

16.3.2022

10:30

76

341171330000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

ÜNALAN

ŞEHİT TEMUR AKTEMUR VE SİNCAP SOKAK

3

ARSA

ARSA

1109

36

110,65

                          250,00  

                   690,00 ₺

16.3.2022

10:30

77

341171391000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

ÜNALAN

MEKTEPYOLU

47

ARSA VE BAHÇE

ARSA VE BAHÇE

2408

4

144,08

                          200,00  

                   560,00 ₺

16.3.2022

10:30

78

341171409001

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

ÜNALAN

ÖMER AKKAYA

8

ARSA

ARSA

2476

12

142,12 M2 NİN KROKİDE (B) HARFİ İLE İŞARETLİ 30,00M2

                            50,00  

                   140,00 ₺

16.3.2022

10:30

79

341171415000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

SELİMİYE

AGAH PAŞA ÇIKMAZI

15

ARSA

ARSA

320

46

40,9

                          100,00  

                   280,00 ₺

16.3.2022

10:30

80

341171476000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

ZEYNEP KAMİL

ŞAİR ZATİ

40

ARSA

ARSA

265

3

66,05m2'nin krokide (B) ile işaretli 64,52m2'si

                          250,00  

                   690,00 ₺

16.3.2022

10:30

81

341171615000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

KUZGUNCUK

TOMRUK AĞASI

26

ARSA

ARSA

547

41

74,68 m2 nim Krokisinde (B) ile işaretli 44,68 m2 lik kısım.

                            50,00  

                   140,00 ₺

16.3.2022

10:30

82

341171631000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

BURHANİYE

NURİBEY

110

ARSA

ARSA

741

4

283

                          250,00  

                   690,00 ₺

16.3.2022

10:30

83

341171647000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

SELİMİYE

AGAHPAŞA ÇIKMAZI

13

ARSA

ARSA

320

44

42,55

                          100,00  

                   280,00 ₺

16.3.2022

10:30

84

341171720000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

MİMARSİNAN

HATMİ

22

ARSA

ARSA

236

66

34,00 M2 NİN KROKİDE (B) HARFİ İLE İŞARETLİ 21,00M2

                            50,00  

                   140,00 ₺

16.3.2022

10:30

85

341171723000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

İCADİYE

PALALI AHMET VE TÜRK KIZ KOLEJİ

PALALI AHMET - 20 TÜRK KIZ KOLEJİ 25

ARSA

ARSA

631

11

74,72

                            70,00  

                   200,00 ₺

16.3.2022

10:30

86

341171739000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

MURATREİS

KÖPRÜLÜ FAZIL PAŞA

3

ARSA

ARSA

181

21

99,95

                          150,00  

                   420,00 ₺

16.3.2022

10:30

87

341171768005

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

ÇENGELKÖY

ESKİ AYVALIK

 

ARSA

ARSA

1151

85

927,00 M2 NİN KROKİDE (F) HARFİ İLE İŞARETLİ 55,01M2

                          100,00  

                   280,00 ₺

16.3.2022

10:30

88

341171820000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

SELAMİALİ

MUMHANE

8

ARSA

 ARSA

135

5

60,6

                          100,00  

                   280,00 ₺

16.3.2022

10:30

89

341171821000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

SELAMİALİ

ETHEMAĞA

4

ARSA

ARSA

134

2

70

                          100,00  

                   280,00 ₺

16.3.2022

10:30

90

341171823000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

ÇENGELKÖY

LOKMACI KAŞIF

6

ARSA

ARSA

849

11

93,84

                          100,00  

                   280,00 ₺

16.3.2022

10:30

91

341171826000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

SELAMİALİ

KARABAĞ

18

ARSA

ARSA

97

27

70

                          100,00  

                   280,00 ₺

16.3.2022

10:30

92

341171849000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

ZEYNEP KAMİL

İNADİYE MEZARLIK

11--1

ARSA

ARSA

266

23

142

                          500,00  

                1.380,00 ₺

16.3.2022

10:30

93

341172013000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

KUZGUNCUK

YAKUP

26-24

ARSA

ARSA

564

11+17

49,71

                          100,00  

                   280,00 ₺

16.3.2022

10:30

94

341171003000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

İCADİYE

BERBEROĞLU

26

BAHÇELİ AHŞAP EV

ARSA 3/8 HİSSESİ

654

22

73,76 idaremizin hissesine takabül eden 27.66 m2 si

                          200,00  

                   560,00 ₺

5.1.2022

10:30

95

341171086000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

SELAMİALİ

BESTEKAR BEHLÜL

8

ARSA

ARSA

2629

42+43

398,93

                          800,00  

                2.210,00 ₺

5.1.2022

10:30

96

341170023000

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

ABDULLAHAĞA

GÜMÜŞYOLU CAD.

5/19 NUMARANIN YANI

ARSA

ARSA

1330

20

593

                       1.500,00  

                4.140,00 ₺

16.3.2022

10:30

97

341010004000

İSTANBUL

ADALAR

KINALIADA

TEŞRİFİYE SOKAK

ARSA

ARSA

96

3

548,50 M2

                          100,00  

                   280,00 ₺

16.3.2022

10:30

98

341010046005

İSTANBUL

ADALAR

BURGAZADA

HIZIR REİS VE LEVENT

2 NUMARANIN YANI

ARSA

ARSA

85

3

8.443,00m2'nin krokide (6) ile işaretli 1.407,00m2'si

                       1.000,00  

                2.760,00 ₺

16.3.2022

10:30

99

341010089001

İSTANBUL

ADALAR

BÜYÜKADA/MADEN

DR. ŞEREF

44

ARSA

ARSA

182

53

644,50m2'nin krokide (B) ile işaretli 569,50m2'si

                          600,00  

                1.660,00 ₺

16.3.2022

10:30

100

341010108004

İSTANBUL

ADALAR

BÜYÜKA MADEN

YILMAZ TÜRK CAD

179

ARSA

ARSA

64

4

5.002,00 M2 NİN KROKİDE (D2) HARFİ İLE İŞARETLİ 1.645,00M2

                       3.400,00  

                9.390,00 ₺

16.3.2022

10:30

101

341010012001

İSTANBUL

ADALAR

KINALIADA

KILINÇ VE İSMAİLPAŞA

50 NİN YANI

ARSA

ARSA

166

6

572,00 M2 Sahalı taşınmazın krokide (B) harfi ile işaretli 172,00 m2 sahalı arsa

                            75,00  

                   210,00 ₺

16.3.2022

10:30

102

341010015001

İSTANBUL

ADALAR

ADALAR

ORBAY ÇIKMAZI SOKAĞINDA BULUNAN

7

ARSA

ARSA- 204/320  HİSSESİ

182

24

280,00m2.NİN KROKİDE (B) HARFİ İLE İŞR. 37,00 M2 LİK KISMI  idaremizin hissesine takabül eden 23,31 m2 si

                            50,00  

                   140,00 ₺

16.3.2022

10:30

103

341010024000

İSTANBUL

ADALAR

KINALIADA

TEFRİKİYE

 

ARSA

ARSA - (1/5 HİSESİ)

91

1

1,234,00 M2 Sahalı taşınmazın krokide (A) harfi ile işaretli 74,00 m2 idaremizin hissesine takabül eden 14,18 m2 si

                            20,00  

                     60,00 ₺

16.3.2022

10:30

104

341010024001

İSTANBUL

ADALAR

KINALIADA

TEFRİKİYE

 

ARSA

ARSA - (1/5 HİSESİ)

91

1

1,234,00 M2 Sahalı taşınmazın krokide (C) harfi ile işaretli 397,00 m2 sahalı arsa (1/5 HİSSESİ)

                          100,00  

                   280,00 ₺

16.3.2022

10:30

105

341010026000

İSTANBUL

ADALAR

KINALIADA

TEFRİKİYE SOKAĞINDA BULUNAN

ARSA

ARSA - 3/16 HİSSESİ

91

5

611 idaremizin hissesine takabül eden 109,98 m2 si

                          200,00  

                   560,00 ₺

16.3.2022

10:30

106

341010027004

İSTANBUL

ADALAR

KINALIADA

FAZIL AHMET AYKAÇ

103

ARSA

ARSA - 1/5 HİSSESİ

161

6

1619 m2 nin Krokisinde (D) ile işaretli 85 m2 idaremizin hissesine takabül eden 17 m2 si

                            50,00  

                   140,00 ₺

16.3.2022

10:30

107

341040094002

İSTANBUL

BEYKOZ

ORTAÇEŞME

ÇAYIR CAD/ DALKILIÇ SOKAK

CADDEDE 176- DALKILIÇ- 1

ARSA

ARSA

519

8

KROKİSİNDE (C) İLE İŞARETLİ 12,00 M2

                            30,00  

                     90,00 ₺

16.3.2022

10:30

108

341040196005

İSTANBUL

BEYKOZ

PAŞABAHÇE

ÇALI ÇIKMAZI

5

ARSA

ARSA

215

7

915 M2 NİN KROKİDE ( C) HARFİ İLE İŞARETLİ 425 M2 Sİ

                          425,00  

                1.180,00 ₺

16.3.2022

10:30

109

341040229000

İSTANBUL

BEYKOZ

ORTAÇEŞME

4. BERK (GÜRENSEL)

28

ARSA

ARSA

513

5

331 M2 NİN KROKİDE (A+B) HARFİ İLE İŞARETLİ 279 M2 Sİ

                          140,00  

                   390,00 ₺

16.3.2022

10:30

110

341040266000

İSTANBUL

BEYKOZ

ANADOLU KAVAĞI

CAFERBABA

 

ARSA

ARSA - 5/48 HİSSESİ

390

16

137

                            50,00  

                   140,00 ₺

16.3.2022

10:30

111

341040317000

İSTANBUL

BEYKOZ

ANADOLU HİSARI

SİNE ve ŞİŞLİ

29

ARSA

ARSA

86

4

41

                            50,00  

                   140,00 ₺

16.3.2022

10:30

112

341040319000

İSTANBUL

BEYKOZ

MERKEZ

ZİNDELER YURDU

6

ARSA

ARSA

352

84

182 Krokisinde ( C) harfi ile işaretli 159 m2 lik kısmı

                          250,00  

                   690,00 ₺

16.3.2022

10:30

113

341040321000

İSTANBUL

BEYKOZ

YALIKÖY

MEDİNELİ HACI OSMAN AKFIRAT

44 NUMARANIN ARKASI

ARSA

ARSA

450

23

176,2

                          110,00  

                   310,00 ₺

16.3.2022

10:30

114

341110152000

İSTANBUL

KADIKÖY

RASİMPAŞA

AKİFBEY

13

ARSA

ARSA

197

35

138m2

                       1.500,00  

                4.140,00 ₺

16.3.2022

10:30

115

341110384000

İSTANBUL

KADIKÖY

RASİMPAŞA

AYRILIK ÇEŞMESİ

46

ARSA

ARSA

237

32

38,73

                            85,00  

                   240,00 ₺

16.3.2022

10:30

116

341110535000

İSTANBUL

KADIKÖY

RASİMPAŞA

AYRILIK ÇEŞMESİ SOKAĞINDA BULUNAN

116 NIN YANI

ARSA

ARSA

236

18

62

                          750,00  

                2.070,00 ₺

16.3.2022

10:30

117

341110071000

İSTANBUL

KADIKÖY

ZÜHTÜPAŞA

ÖMER EFENDİ SOKAK

11/1A

ARSA

ARSA

578

6

242,00

                       4.500,00  

              12.420,00 ₺

16.3.2022

10:30

118

341120031008

İSTANBUL

KARTAL

GÜMÜŞPINAR

BİRİKİM VE ŞEHİT ERDAL ENGİN

23 VE 25 YANI

ARSA

ARSA

12647

21

6.364,00m2'nin krokide (I) ile işaretli 683m2'si

                          600,00  

                1.660,00 ₺

16.3.2022

10:30

119

341120031010

İSTANBUL

KARTAL

GÜMÜŞPINAR

ŞEHİT ERDAL ENGİN SOKAK

ARSA

ARSA

1061

21

6.364,00 m2 Sahalı Taşınmazın Krokisinde (A1) İşaretli 550,00 m2 si

                          850,00  

                2.350,00 ₺

16.3.2022

10:30

120

341120038000

İSTANBUL

KARTAL

YUKARI

DİKEY

6

ARSA

ARSA

11298

20

245

                          600,00  

                1.660,00 ₺

16.3.2022

10:30

121

341120035000

İSTANBUL

KARTAL

YAKSCIK

DOLAY OBA

 

ARSA

ARSA

941

14

3.188,50

1.500,00

                4.140,00 ₺

16.3.2022

10:30

122

341380012000

İSTANBUL

PENDİK

BATI

YUNUS SOKAK

 

ARSA

ARSA

8637

4

697,55 m2 sahalı taşınmazın 53,00 m2 si

                          150,00  

                   420,00 ₺

16.3.2022

10:30

123

341490002000

İSTANBUL

SANCAKTEPE

İNÖNÜ

SULTANGAZİ SOKAK

ARSA

ARSA

478

8

2.076,91 M2

                       2.000,00  

                5.520,00 ₺

16.3.2022

10:30

124

341490003000

İSTANBUL

SANCAKTEPE

İNÖNÜ

GENÇOSMAN CADDESİ

ARSA

ARSA

7200

3

3.800,00

                       3.000,00  

                8.280,00 ₺

16.3.2022

10:30

125

341180003000

İSTANBUL

ÇEKMEKÖY

MERKEZ

HALE

12

ARSA

ARSA

490

2

297,87

                          250,00  

                   690,00 ₺

16.3.2022

10:30

126

341150006000

İSTANBUL

ŞİLE

ÇAVUŞ

ECE

 

ARSA

ARSA

98

168

783

                          620,00  

                1.720,00 ₺

5.1.2022

10:30

127

341150014000

İSTANBUL

ŞİLE

ÇAVUŞ

NAYİP

 

ARSA

ARSA (92717/99454 HİSSE)

1018

2

2,983,62 m2 İdaremizin hissesine takabül eden 2.780,58  m2 si

                          500,00  

                1.380,00 ₺

5.1.2022

10:30

128

341370028000

İSTANBUL

MALTEPE

ZÜMRÜTEVLER

ŞANTİYE

23 NUMARANIN KARŞISI

ARSA

ARSA -(277987/1534250 hisse)

16237

4

2.126,00m2'nin krokide (B) ile işaretli 1593m2 idaremizin hissesine takabül eden 288,97 m2 sisi

                          385,00  

                1.070,00 ₺

16.3.2022

10:30

129

411500076000

KOCAELİ

İZMİT

CEDİT

KANDIRA SOKAK

ARSA

ARSA

437

31

899,53

                       5.000,00  

              13.800,00 ₺

16.3.2022

10:30

130

411510023000

KOCAELİ

GEBZE

ESKİHİSAR

3027 SOKAĞINDA BULUNAN

3024. SOKAĞIN -12 NUMARANIN ARKASI

ARSA

ARSA

111

1

38,93

                          750,00  

                2.070,00 ₺

16.3.2022

10:30

131

411580002000

KOCAELİ

DARICA

KAZIM KARABEKİR

MİRAÇ

8. NUMARANIN YANI

ARSA

ARSA

237

20

732

                          700,00  

                1.940,00 ₺

16.3.2022

10:30


 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.